Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34694
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Karčiauskaitė, Brigita
Supervisor: Žurauskaitė, Evelina
Title: Ar Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš Europos Sąjungos turės įtakos laisvam darbuotojų judėjimui Lietuvos piliečių atžvilgiu?
Other Title: Does the United Kingdom leaving the European Union will have the impact on the free movement of workers with regard to Lithuanian citizens?
Extent: 36 p.
Date: 2-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Laisvas darbuotojų judėjimas;Dviguba pilietybė;Trečioji šalis;Šveicarijos modelis;Free movement of workers;Double citizenship;Third country;Switzerland model
Abstract: Darbo tikslas – išanalizuoti, ar Jungtinės Karalystės (toliau – JK) pasitraukimas iš Europos Sąjungos (toliau – ES) turės įtakos laisvam darbuotojų judėjimui Lietuvos piliečių atžvilgiu. Tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai: išanalizuoti, kaip yra reglamentuojamas Lietuvos ir JK laisvas darbuotojų judėjimas JK esant ES nare; išanalizuoti laisvo darbuotojų galimus reglamentavimo variantus JK išstojus iš ES; atlikti lyginamąją analizę ir numatyti galimus laisvo darbuotojų judėjimo pokyčius ateityje. ES darbuotojas yra asmuo, kuris verčiasi efektyvia ir realia ekonomine veikla. kiekvienas ES pilietis bei trečiosios šalies pilietis darbuotojas, gyvenantis ES, turi laisvę judėti ES teritorijoje, ieškoti darbo, dirbti, pasinaudoti įsisteigimo teise ir teikti paslaugas bet kurioje valstybėje narėje. ES teisės aktuose yra draudžiama diskriminacija dėl pilietybės laisvame darbuotojų judėjime. Laisvas darbuotojų judėjimas turi išimčių. Valstybės narės įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatos arba jos administracinė praktika netaikomi: jeigu jomis darbo prašymai ir pasiūlymai dėl laisvų darbo vietų, arba užsieniečių teisė įsidarbinti ir dirbti yra ribojami arba yra keliamos sąlygos, kurios netaikomos tos valstybės piliečiams; arba jeigu jų vienintelis ar pagrindinis tikslas arba poveikis, nepriklausomai nuo pilietybės, yra neleisti kitų valstybių narių piliečiams užimti siūlomas laisvas darbo vietas. JK pasitraukus iš ES, laisvo darbuotojų judėjimo pasekmės Lietuvai gali būti neigiamos. Kadangi Lietuvos Respublikos (toliau – LR) numatoma dvigubą pilietybę įteisinti vėliau nei JK pasitrauks iš ES, Lietuva gali prarasti savo piliečius, kurie liks dirbti JK. Tie LR piliečiai, kurie norės išsaugoti LR pilietybę, negalės kaip darbuotojai laisvai judėti JK. Darbo teisės situacija po JK išstojimo iš ES taps neapibrėžta. Todėl gali atsirasti teisinių kazusų dėl laisvo darbuotojų judėjimo. Kadangi JK dirba daug lietuvių, jie susidurs su neapibrėžtumu, nežinomybe. Dėl laisvo darbuotojų judėjimo JK piliečiai taip pat gali pajusti neigiamus padarinius. Jeigu JK taps trečiąja šalimi, JK piliečiai neteks ES valstybių narių pilietybės ir nebus laikomi Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiais. Po išstojimo iš ES JK pasirinks vieną iš trijų modelių: Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino modelį, Šveicarijos modelį, taps trečiąja šalimi. Pirmuoju atveju JK liks Europos Ekonominėje Erdvėje, tačiau migracijos procesai, kurie yra pagrindinė Brexit priežastis, nepasikeis. Antruoju atveju į JK atvykę dirbti kitų šalių piliečiai, turės lygiai tokias pat teises kaip ir JK piliečiai. Trečiuoju atveju JK piliečiai netektų Europos Sąjungos valstybių narių pilietybės ir nebebūtų laikomi Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiais. Taigi, tiek JK, tiek Lietuvai būtų naudingiausia rinktis Šveicarijos modelį. Pats nepalankiausias JK būtų Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino modelis, nes nebūtų pasiektas Brexit tikslas – migracijos suvaldymas. Lietuvių laisvam darbuotojų judėjimui šio modelio pasirinkimas įtakos neturėtų. Tyrimo hipotezė – JK pasitraukimas iš ES turės neigiamos įtakos laisvam darbuotojų judėjimui Lietuvos piliečių atžvilgiu – iš dalies pasitvirtino: JK pasitraukimas turės neigiamos įtakos laisvam darbuotojų judėjimui Lietuvos piliečių atžvilgiu, nes iškils problemų dėl dvigubos pilietybės klausimų. Tačiau, ar JK pasitraukimas iš ES turės įtakos laisvam darbuotojų judėjimui Lietuvos piliečių atžvilgiu kitais aspektais, priklausys nuo to, kokį modelį JK pasirinks.
Research goal: to analyse whether the United Kingdom leaving the European Union will have the impact on the free movement of workers with regard to Lithuanian citizens. Tasks for the research: to analyse how Lithuania and the UK regulates the free movement of workers, when the UK is a member of the EU; to analyse possible versions of regulations for the free movement of workers after the UK leaves the EU; to carry out a comparative analysis and to determine possible future changes in the free movement of workers. The EU employee is a person, who is engaged in effective and real economic activity. Each EU citizen and a citizen of a third country, residing in the EU, has the freedom to move in the EU territory, search for a job, work, to execute the right of establishment and to provide services in any member state. The EU legal acts prohibit citizenship discrimination in the free movement of workers. The free movement of workers has exceptions. Provisions of member state laws and other legal acts or its administrative practice do not apply: if employment requests and offers for job vacancies, or foreigners’ right to employment and work is restricted or has conditions that do not apply to citizens of this particular country; or if the only or the main goal or influence, despite the citizenship, is to prohibit citizens of other member states from taking open job vacancies. When the UK will leave the EU, consequences of the free movement of workers might be unfavourable to Lithuania. Since the Republic of Lithuania will legitimize the double citizenship later than the UK will leave the EU, Lithuania might lose its citizens, who will remain to work in the UK. Those citizens of the Republic of Lithuania, who will be willing to keep the citizenship of the Republic of Lithuania, will be unable to move freely as employees in the UK. The situation of the Labour Law after the UK leaves the EU will be uncertain. Therefore, it may result in legal incidents, concerning the free movement of workers. Since a lot of Lithuanians work in the UK, they will face uncertainty. UK citizens might also experience unfavourable consequences of the free movement of workers. If the UK becomes a third country, UK citizens will lose the citizenship of the EU member states and will not be considered as citizens of the European Free Trade Association States. After leaving the EU, the UK will choose one of three models: Norway, Iceland and Liechtenstein model, Switzerland model, or will become a third country. The first case scenario: UK will remain in the EEA, but migration processes, which are the main cause of Brexit, will not change. The second case scenario: citizens from other countries, who come to the UK for work, will have the same rights as the UK citizens. The third case scenario: UK citizens would lose the citizenship of the EU member states and would not be considered as citizens of the European Free Trade Association States. Therefore, the Switzerland model would be favourable for both the UK and Lithuania. The most unfavourable scenario for the UK would be Norway, Iceland and Liechtenstein model, because they would not achieve the Brexit goal – the migration control. The choice of this model would not influence the free movement of Lithuanian workers. Research hypothesis that the UK leaving the EU will have negative impact on the free movement of workers with regard to Lithuanian citizens was partially proven: it will result in negative impact on the free movement of workers with regard to Lithuanian citizens, because there might be some issues with the double citizenship. However, whether the United Kingdom leaving the European Union will have the impact on the free movement of workers with regard to Lithuanian citizens from other perspectives will depend on the chosen UK model.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34694
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34694
Appears in Collections:2017 m. (TF mag.)

Files in This Item:
brigita_karciauskaite_md.pdf773.35 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

330
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

48
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.