Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34688
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Judenienė, Vilma
Supervisor: Čepukienė, Viktorija
Title: 9-12 klasių mokinių psichologinio atsparumo ir priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo reikšmė jų akademiniams pasiekimams
Other Title: The importance of resilience and substance use to academic achievements among 9-12th grade students
Extent: 68 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Psichologinis atsparumas;Priklausomybę sukeliančios medžiagos;Akademiniai pasiekimai;Psychological resilience;Substance use;Academic achievement
Abstract: Šiame darbe atlikto tyrimo tikslas – nustatyti 9-12 klasių mokinių psichologinio at-sparumo ir priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo reikšmę jų akademiniams pasieki-mams. Tyrime dalyvavo 262 mokiniai, kurie mokėsi 9-12 klasėse. Tiriamųjų amžius svy-ruoja nuo 15 iki 19 metų. Tyrimo imtį sudarė 109(41,6%) vaikinai ir 153(58,4%) merginos. Tyrimo atlikimui buvo sudarytas 61 klausimo klausimynas, sudarytas iš keturių da-lių. Pirmoje dalyje buvo pateikti demografiniai klausimai. Antroje dalyje klausimai apie priklau-somybę sukeliančių medžiagų vartojimą ir rizikingą jų vartojimą, kuriam nustatyti naudota CRAFFT skalė (Knight ir kt., 2002). Trečioje dalyje buvo užduoti klausimai apie akademinius pasiekimus. Ketvirtoje - psichologiniam atsparumui įvertinti naudotas G. M. Wagnild, H. M. Young (1987) „Atsparumo klausimynas“ (Verstas VDU bendrosios psichologijos katedroje, 2006 m., vertė A. Pranskevičienė, V. Čepukienė, R. Pakrosnis). Tyrimo rezultatai parodė, kad dažnesnis ir rizikingesnis 9-12 klasių mokinių pri-klausomybę sukeliančių medžiagų vartojimas yra susijęs su žemesniais mokinių akademiniais pasiekimais. Paauglių psichologinis atsparumas tik iš dalies yra susijęs jų akademiniais pasieki-mais. Didesnis mokinių psichologinis atsparumas yra susijęs su aukštesniais jų matematikos pa-siekimais. Psichologinis atsparumas vaikinų grupėje nėra reikšmingai susijęs su lietuvių kalbos ir bendru pažymių vidurkiu. Didesnis 9-12 klasių merginų psichologinis atsparumas yra susijęs su aukštesniais lietuvių kalbos ir bendrais akademiniais pasiekimais. Regresinė analizė parodė, kad aukštesnius 9-12 klasių mokinių akademinius pasie-kimus geriausiai prognozuoja didesnis psichologinis atsparumas ir retesnis rūkymas.
The aim of the study was to estimate the importance of resilience and substance use to academic achievements among 9-12th grade students. The participants of the study were 9-12th grade students, overall 262. The sample consisted of students from age of 15 to 19, 109(41,6%) boys and 153(58,4%) girls. For this study was made a questionnaire, which consisted of four parts, in total 61 questions was developed. In the first part there were questions describing demographic data. The second part was aimed to find out about substance use and the risky use, it was examinated using. CRAFFT scale (Knight ir kt., 2002). For the third part there were questions about acade-mic achievements. For the fourth part the psychological resilience was examinated using G. M. Wagnild, H. M. Young (1987) Resilience Scale (translated to Lithuanian language by A. Pra-nskevičienė, V. Čepukienė, R. Pakrosnis in VMU‘s Department of General Psychology). The results of the research showed that more frequent and riskier substance use among 9-12 grade students is related to lower academic achievements. Resilience of adolescence is partly related to their academic achievements. Higher resilience of students is related to higher achievements in mathematics. Resilience of group of boys is not significantly related to Lithua-nian language GPA and overall GPA (Grade Point Average). Higher resilience among 9-12 grade girls is related to Lithuanian language and general academic achievements. Regression analysis showed that higher resilience and more infrequent smoking the best prognosticate higher academic achievements among 9-12 grade students.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34688
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34688
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
vilma_judeniene_md.pdf1.04 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

308
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

28
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.