Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34682
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Pečkys, Egidijus Artūras
Supervisor: Ulevičius, Benas
Title: Katalikų bažnyčios sakralinė muzika ir jos poveikis x ir y parapijų choristams, ugdant tikėjimo dorybę
Other Title: Sacral music of the catholic church and its influence on the development of virtue of faith of choristers in the parishes x and y
Extent: 85 p.
Date: 2-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Religijos studijų katedra
Keywords: Sakralinė muzika;Tikėjimo dorybės ugdymas;Katalikų bažnyčia;Sacral music;Development of virtue of faith;Catholic church
Abstract: Temos aktualumas. Musica sacra- Dievo ir žmogaus bendrystės instrumentas Šv. Mišiose ir pati bendrystė. Sakralinė muzika- Dievo Žodžio skelbimas ir liudijimas. Liturgijoje- Kristaus garbinimas, šlovinimas, dėkojimas Jam. Sakralinė muzika- tiesioginis, gyvas dialogo virsmas tarp Liturgijos vadovo ir dalyvių bendrijos, tarp Dievo ir Jo tautos. Magistro darbas yra skirtas išsiaiškinti, ištirti Romos Katalikų Bažnyčios sakralinės muzikos istorinę raidą, jos sandarą, įtaką Liturgijos Šventimui, poveikio reikšmę x ir y parapijų choristams, ugdant/is tikėjimo dorybę. Darbą sudaro 2 teorinės, 3 darbo tyrimo skyriai. 1 skyrius: remiantis Šventuoju Raštu, Magisteriumo dokumentais, Bažnyčios Mokymu ir moksliniais darbais atskleidžia sakralinės muzikos kilmę, liturginės muzikos istoriją, jos sandarą, stilių formavimą , jų kaitą. Apibūdina Vatikano II Susirinkimo požiūrį į sakralinės muzikos Tradiciją, jos išskirtinę reikšmę Liturgijai ir visai tikinčiųjų bendruomenei. Įvertina „Musicam sacram“ (1967) instrukcija, nustatyta sakralinės muzikos struktūra. Parengtos liturginės muzikos giesmynas, kūrinių skirtų šventoms Mišioms repertuaras Sacro sanctum Concilium“. 2 skyrius: remiantis Popiežiaus Pranciškaus (2013) Enciklika Lumen Fidei siekiama įvertinti tikėjimo dorybės ugdymo sakraline muzika reikšmę tikinčiųjų bendruomenei . Nustatyti esminius tikėjimo dorybės bruožus, išskirti, šios aukščiausias orumo vertybės kriterijus, jos ugdymo poveikio veiksnius. Remiantis Šventuoju Raštu vertinamas Tikėjimo kelias Senajame ir Naujajame Testamente, Magisteriumo dokumentais. Nušviečiama tikėjimo dorybės kilmė, reikšmingumas pasauliui. 3 skyrius: darbo tyrimu vertinamas sakralinės muzikos poveikis X ir Y parapijų liturginių apeigų choristams ugdant/is tikėjimo dorybę. Empirinio tyrimo metodu parengtas uždarų klausimų – atsakymų testas – anketa (klausimynas). Tyrime dalyvavo 70 choristų. 1. Patikrinti ir apibrėžti tyrimo duomenys. 2. Teoriškai pagrįstos išvados.
Relevance of the topic. Musica sacra is the instrument of community between God and human during the Mass and the community itself. Sacral music is the proclamation and witnessing of the word of God. In liturgy it is called worshiping and glorification of Christ, and thanksgiving to Him. Sacral music is the direct and live conversion of the dialogue between the liturgy’s leader and community of participants, between God and His nation. The Master Theses are used to learn and investigate the historical development of sacral music of the Roman Catholic Church, its structure, influence on celebration of the Liturgy, significance for the choristers in the parishes X and Y, and (self-)training of the faith virtue. 1st section: the origin of sacral music, history of liturgical music its structure, formation of styles and their changes are revealed on the ground of the Holy Writ, Magisterium’s documents, Teaching of the Church, and scientific works. It describes the attitude of the II Vatican Council to the tradition of sacral music and its exceptional meaning for liturgy and the entire community of the believers. The instruction of “Musicam sacram” (1967) was evaluated and the structure of sacral music was determined. The hymnal of liturgical music was prepared together with the repertoire of works meant for the Mass. The Constitution “Sacro sanctum Concilium” announced by the II Vatican Council was stressed. 2nd section: it is attempted to name the meaning of training of faith virtue by sacral meaning for the community of believers in accordance with the Enciclica Lumen Fidei of the Pope Francis (II); to identify the fundamental features of faith virtue, to distinguish criteria of this top value of dignity and factors of its impact. The path of faith in the Old and New Testaments is assessed on the ground of the Holy Writ and Magisterium’s documents. The origin and significance of the faith virtue to the world are highlighted. 3rd section: the research was used to assess the impact of sacral music of liturgical choristers in the parishes X and Y with regard to (self-) training of the faith virtue. The test of closed questions-answers (questionnaire) was prepared using the method of empirical research. 70 choristers took part. 1. Their research data were checked and defined. 2. The conclusions were substantiated theoretically.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34682
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34682
Appears in Collections:2017 m. (KTF mag.)

Files in This Item:
egidijus_arturas_peckys_md.pdf1.92 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

316
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

20
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.