Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34679
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Juodkazytė-Girdzevičė, Kristina
Supervisor: Šibkovas, Olegas
Title: Ar esant dabartiniam teisiniam reguliavimui yra užtikrinamas visapusiškas civilinio ieškinio išnagrinėjimas baudžiamojoje byloje?
Other Title: The Present Day Legal Regulation: Is a detailed examination of a civil claim in a criminal case guaranteed?
Extent: 42 p.
Date: 1-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Civilinis ieškinys;Baudžiamoji byla;Žala;Padaryta nusikalstama veika;Teismo procesas;Civil claim;Criminal case;Damage;Caused by a criminal act;Trial
Abstract: Šiame magistro darbe buvo analizuojamas civilinio ieškinio nagrinėjimas baudžiamojoje byloje, kuris suteikia galimybę nukentėjusiajam reikalauti žalos, kilusios dėl padarytos nusikalstamos veikos, atlyginimo iš kaltininko ar už jo veikas materialiai atsakingo asmens. Darbe buvo atskleidžiamos ir aptariamos problemos, kylančios nagrinėjant baudžiamąsias bylas kartu su civiliniais ieškiniais, remiantis Lietuvos bei užsienio teisės aktais, moksliniais straipsniais, knygomis, teismų praktika. Darbo tikslas – išsiaiškinti ar pagal esamą teisinį reguliavimą Lietuvoje yra užtikrinamas visapusiškas civilinio ieškinio, pareikšto baudžiamojoje byloje išnagrinėjimas. Iškelta hipotezė, kad pagal esamą teisinį reguliavimą yra galimas visapusiškas civilinio ieškinio išnagrinėjimas. Darbe buvo išskirtos dvi pagrindinės struktūrinės dėstymo dalys – „Civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje teisinio instituto samprata“ ir „Civilinio ieškinio nagrinėjimo baudžiamojoje byloje probleminiai aspektai“. Pirmoji dalis buvo skirta detaliai atskleisti civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje institutą - suprasti ir išaiškinti žalos atlyginimo sampratą, civilinio ieškinio pareiškimo teisinį reglamentavimą, civilinio ieškovo ir civilinio atsakovo teisinę sampratą, civilinio ieškinio nagrinėjimą teisme, jo išsprendimą ir užtikrinimą reglamentuojančias teisės normas. Antroji darbo dalis pagrindinė, didesnės apimties, į kurią įėjo visa išskirta problematika ir jos analizė, reikalinga darbo tikslui pasiekti ir suformuluotai hipotezei patvirtinti arba paneigti. Buvo aptartos tokios problemos, kaip: civilinio ieškinio turinio imperatyvių reikalavimų BPK nenumatymas; trečiojo asmens įtraukimo į baudžiamąją bylą problematika; civilinio ieškinio dalyko keitimo BPK nereglamentavimas; netinkamo civilinio ieškovo ir (ar) atsakovo keitimo BPK nereglamentavimas; kaltinamojo sutikimas su civiliniu ieškiniu siekiant išvengti/sušvelninti bausmę; civilinio ieškinio nagrinėjimo ypatumai, kai byloje dalyvauja juridinis asmuo; civilinio ieškinio nagrinėjimas, kai atsakovui iškelta bankroto byla; civilinio ieškinio išsprendimo klausimas, kai baudžiamoji byla nutraukiama dėl senaties; civilinio ieškovo procesinio veiksnumo nebuvimo problema; negautų pajamų priteisimo problema; civilinio ieškinio tinkamo motyvavimo nebuvimo problema ir civilinio ieškinio perdavimo nagrinėti civilinio proceso tvarka išimtinio atvejo taikymo problema. Kaip matome, problemų nemažai, todėl ir buvo pasirinkta būtent ši tema, turint tikslą viename darbe išsamiai ištirti iš civilinio ieškinio nagrinėjimo baudžiamojoje byloje kylančią problematiką. Darbo pradžioje iškelta hipotezė buvo tik dalinai patvirtinta, kadangi civilinio ieškinio instituto baudžiamojoje byloje reglamentavimas yra nepakankamas ir neišsamus, siekiant visapusiško civilinio ieškinio išnagrinėjimo.
This Master Degree‘s final thesis presents a research that was conducted with the aim to determine whether the current regulatory framework of Lithuania ensures a comprehensive consideration of a civil claim in criminal proceedings. In this respect, the research dealt with the issues arising from a trial of criminal cases that involved the examination of civil claims for damages filed by victims of crimes against the accused person or the person bearing financial liability for the actions of the accused. The relevance of the subject stems from the fact that the examination of case-law has revealed a number of issues related to the absence of or flawed legal regulation in the provisions on civil claims contained in the Code of Criminal Procedure of the Republic of Lithuania (CCP). A hypothesis formulated at the beginning of the thesis – that a comprehensive consideration of civil claims is ensured under the current regulatory framework of Lithuania, was sought to be confirmed or rejected. The main objective of the thesis was to determine whether Lithuania‘s current regulatory framework allows a comprehensive consideration of a civil claim filed in criminal proceedings. To attain this objective, the following tasks were identified: 1. Present a notion of the institute of a civil claim in criminal proceedings; 2. Analyse the relevant works by foreign and Lithuanian researchers; 3. Analyse and compare international and national legal acts that govern the consideration of a civil claim in criminal proceedings; 4. Find and analyse criminal cases in which civil claims were considered; 5. Assess the legal framework of Lithuania and identify issues arising from the consideration of a civil claim along with a criminal case; 6. Propose ways for resolving the issues identified by establishing new legal provisions or by improving the existing ones. The Constitution of the Republic of Lithuania establishes the person‘s right to apply to court in the event of infringement of the person‘s constitutional rights. A person that has suffered material or non-material damage caused by a criminal act is entitled to request indemnification in criminal proceedings in order to avoid two separate judicial proceedings (civil and criminal). However, a number of issues arise in such cases due to the current legal regulation. Identification, description and analysis of the issues have helped to attain the objective of the thesis and to resolve the hypothesis. The thesis has been divided into two structural parts: ‘Notion of the Legal Institute of a Civil Claim in Criminal Proceedings’ and ‘Issues Arising from Consideration of Civil Claim in Criminal Proceedings’. The first part is aimed at a detailed description of the institute of civil claim in criminal proceedings including the understanding and clarification of the notion of damage caused by criminal acts; legal regulation of the filing of a civil claim; a legal notion of a civil claimant and a civil defendant; and legal provisions governing the consideration, deciding and securing of a civil claim in court. This part of the thesis clarifies the understanding of the legal institute and defined its main provisions under the current legal framework. The second part of the thesis is the main part, therefore, it is larger in scope and incorporates all the issues identified as well their analysis required for the attainment of the objective of the thesis and for the confirmation/rejection of the hypothesis. The following issues have been analysed and described in individual sections of this part of the thesis: 1. Absence of imperative requirements for the content of a civil claim in the CCP; 2. Involvement of third parties in the criminal proceedings as participants, whereas the CCP does not contain legal provisions on the ways to do this; 3. Absence of legal provisions on the changing of the subject of a civil claim in the CCP; 4. Absence of legal provisions on the replacement of an unsuitable civil claimant and/or defendant in the CCP; 5. The accused person‘s agreement to the civil claim in order to avoid or to mitigate a penalty; 6. Consideration of a civil claim involving legal persons; 7. Consideration of a civil claim when a person against whom bankruptcy proceedings have been instituted is involved in the criminal proceedings in the capacity of a civil defendant; 8. Settlement of a civil claim where criminal proceedings are terminated due to application of prescription provisions to criminal liability; 9. Absence of procedural capability of the civil claimant; 10. Awarding payment of lost income as requested in the civil claim; 11. Lack of proper argumentation of a civil claim in the descriptive part of the judgment; 12. Application of the exceptional case of referral of a civil case for consideration by way of a civil procedure when this right is being abused. It has been concluded that the objective of the thesis was attained upon fulfilment of all the tasks, and the hypothesis advanced at the beginning of the thesis was confirmed in part. While consideration of a civil claim in criminal proceedings can be appropriate and right according to the current legal framework, the regulation of this institute is insufficient and not detailed enough in some cases. Therefore, a number of potential solutions of the issues have been proposed in order to ensure a comprehensive, fair and complete consideration of a civil claim in criminal proceedings.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34679
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34679
Appears in Collections:2017 m. (TF mag.)

Files in This Item:
kristina_juodkazyte_girdzevice_md.pdf755.63 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

322
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

36
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.