Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34676
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Grėsienė, Erika
Supervisor: Perminas, Aidas
Title: Paauglių kontrolės lokuso, automatinių minčių sąsajos su pykčio ypatumais
Other Title: Locus of control, automatic thoughts and anger among adolescence
Extent: 58 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Automatinės mintys;Kontrolės lokusas;Pykčio ypatumai;Negative automatic thoughts;Locus of control;Anger
Abstract: Šio tyrimo tikslas buvo atskleisti paauglių neigiamų automatinių minčių ir kontrolės lokuso sąsajas su pykčio ypatumais. Tyrime dalyvavo 575 mokiniai (281 merginos ir 294 vaikinai) iš įvairių Lietuvos mokyklų. Tiriamųjų amţius svyravo nuo 13 iki 17 metų. Pykčio ypatumams vertinti buvo naudojamas Pykčio lygio nustatymo klausimynas (Brunner, Spielberger, 1999), skalių ptikimumai: pykčio bruoţas (α=0,86), pykčio būsena (α=0,93), pykčio išraiška į išorę (α=0,74), pykčio išraiška į vidų (α=0,79), pykčio kontrolė (α=0,75). Automatinės mintys buvo matuojamos Vaikų automatinių minčių skale (Schniering, Rapee, 2002), kuri matuoja šias poskales: fizinės grėsmės (α =0,876), socialinės grėsmės (α =0,905), asmeninės nesėkmės (α =0,930), priešiškumas (α =0,830). Kontrolės lokusas buvo matuojamas Eksternališkumo-internališkumo skale (Bagdonas ir Pociūtė, 1988) (α =0,93). Tyrimo rezultatai parodė, kad paauglių vaikinų pykčio ypatumai tokie kaip: pykčio bruoţas, pykčio būsena, pykčio išraiška į išorę, pykčio išraiška į vidų, statistiškai reikšmingai koreliuoja su labiau išreikštu išoriniu kontrolės lokusu. Kai tuo tarpu merginų imtyje statistiškai reikšmingas ryšys atskleistas tarp labiau išreikšto išorinio kontrolės lokuso ir pykčio bruoţo bei pykčio būsenos. Tiesinės regresijos tyrimo duomenys atskleidė, kad merginų pyktis labiau atsiskleidţia esant priešiškoms mintims, mintims apie fizines grėsmes ir mintims apie socialines grėsmes, o vaikinų pyktis labiau atsiskleidţia esant priešiškoms mintimis ir mintims apie asmenines nesėkmes. Taip pat tyrimo duomenys parodė, kad mokinių (vaikinų ir merginų) neigiamos automatinės mintys apie asmenines nesėkmes suintensyvina sąsają tarp išorinio kontrolės lokuso ir didesnio pykčio būsenos išreikštumo. Taip pat mokinių (vaikinų ir merginų) priešiškos automatinės mintys suintensyvina sąsają tarp išorinio kontrolės lokuso ir didesnės pykčio kontrolės.
The aim of the study was to find the importance of negative automatic thoughts to predict locus of control relation to anger. The sample of study contained 575 adolescent students (281 girls and 294 boys) from various Lithuanian schools. The participants’ age range 13 to 17 (average age was 15.2 years, SD=1.1). Anger has been used to assess the specific characteristics determine the level of anger questionnaire (Brunner, Spielberger, 1999), the scales ptikimumai: trait anger (α = 0.86), anger state (α = 0.93), the expression of anger outward (α = 0.74) the expression of anger in (α = 0.79), anger control (α = 0.75). Automatic thoughts were measured in children's automatic thoughts scale (Schniering, Rape, 2002), which measures the following subscales: physical threats (α = 0.876) and social threats (α = 0.905), personal failure (α = 0.930), hostility (α = 0,830). Locus of control was measured Internality-externality scale (Bagdonas and Pociūtė 1998) (α = 0.93). Results of the study showed that teenage boys anger features such as trait anger, anger state anger out, anger in, statistically significantly correlated with more expressed external locus of control. In the meantime, female sample statistically significant correlation has revealed between the more expressed external locus of control and anger trait and anger state. Linear regression study revealed that more girls anger is revealed under hostile thoughts, thoughts about the physical threats and thoughts about social threats, anger and boys reveal more at hostile thoughts and ideas about personal failures. What is more, the study showed that the students (boys and girls), negative automatic thoughts about personal failures intensifies the link between external locus of control and increased expression of anger state. Also students (boys and girls) hostile automatic thoughts intensifies the link between external locus of control and increased anger control.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34676
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34676
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
erika_gresiene_md.pdf929.89 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.