Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34663
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Cieškė, Vika Ela
Supervisor: Perminas, Aidas
Title: 7-8 klasių mokinių mokykloje patiriamų stresorių, ankstyvų neadaptyvių kognityvinių schemų sąsajos su miego kokybe
Other Title: The connection of stressors experience at school,early maladaptive cognitive schemas among 7-8 grade students with the sleep quality
Extent: 87 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Ankstyvos neadaptyvios kognityvinės schemos;Stresoriai;Miego kokybė;Early maladaptive cognitive schemas;Stressors;Sleep quality
Abstract: Šiame darbe tyrimo tikslas atskleisti kognityvinių schemų, kaip tarpininkaujančio veiksnio, ryšį tarp mokinių patiriamų stresorių mokykloje ir miego kokybės. Tyrime dalyvavo 205 tiriamieji – 95 vaikinai (46,3 proc.) ir 110 merginų (53,7 proc.). Tyrime dalyvavo 133 (64,9 proc.) 7 klasės ir 72 (35,1 proc.) aštuntos klasės mokiniai, kurių amžius svyravo nuo 13 iki 15 metų. Amžiaus vidurkis 13,6 metai (SD=0,656). Šiam tyrimui atlikti buvo sudarytas 189 klausimų klausimynas. Klausimynas susidėjo iš keturių dalių. Pirmoji dalis buvo sudaryta, remiantis Miego kokybės skale (angl. Sleep Quality scale) (Yi, Shin, Shin, 2006) ir skirta ištirti miego kokybės ypatumus. Antroji klausimyno dalis sudaryta, remiantis Klyvlendo paauglių mieguistumo klausimyno (angl. Cleveland adolescent sleepiness questionnaire) (Spilsbury, Drotar, Rosen, Redline, 2007) pagrindu. Ja buvo siekiama išsiaiškinti paauglių mieguistumo dieną ypatumus. Trečioji dalis sudaryta, remiantis Paauglių streso klausimynu (anglų k. Adolescent Stress Questionnaire) (Byrne, Davenport, Mazanov, 2007) ir skirta vertinti paauglių patiriamus stresorius. Ketvirtoji dalis sudaryta, remiantis J. E. Young neadaptyvių kognityvinių schemų klausimyno trumpąja forma (angl. Young Schema Questionnaire, The YSQ-Short Form). Ja buvo siekiama išsiaiškinti paauglių ankstyvąsias neadaptyvias kognityvines schemas. Tyrimo rezultatai atkleidė, kad 7-8 klasių mokinių didesnis mokykloje patiriamų stresorių išreikštumas yra susijęs su blogesne miego kokybe: vaikinų didesnis patiriamų stresorių dėl mokyklos lankymo išreikštumas, o merginų didesnis stresorių išreikštumas dėl veiklos mokykloje ir mokyklos lankymo yra susijęs su blogesne miego kokybe. 7-8 klasių mokinių didesnis mokykloje patiriamų stresorių išreikštumas yra susijęs su didesniu mieguistumu: vaikinų didesnis patiriamų stresorių dėl veiklos mokykloje išreikštumas, o merginų didesnis stresorių išreikštumas dėl mokyklos lankymo ir sąveikos su mokytojais yra susijęs su didesniu mieguistumu dienos metu. 7-8 klasių mokinių didesnis ankstyvų neadaptyvių kognityvinių schemų išreikštumas yra susijęs su blogesne miego kokybe: vaikinų didesnis ankstyvų neadaptyvių kognityvinių schemų susilpnėjusios autonomijos bei veiklumo srities išreikštumas, o merginų didesnis ankstyvų neadaptyvių kognityvinių schemų atmetimo/atsitraukimo srities išreikštumas yra susijęs su blogesne miego kokybe. 7-8 klasių mokinių didesnis ankstyvų neadaptyvių kognityvinių schemų išreikštumas yra susijęs su didesniu mieguistumu: didesnis ankstyvų neadaptyvių kognityvinių schemų susilpnėjusios autonomijos bei beiklumo ir ribų susilpnėjimo srities išreikštumas yra susijęs su didesniu vaikinų mieguistumu dieną. Didesnis ankstyvų neadaptyvių kognityvinių schemų išreikštumas yra susijęs su didesniu merginų mieguistumu dieną. 7 – 8 klasių mokinių mokykloje patiriamų stresorių išreikštumas reikšmingai veikia sąsają tarp didesnio bendro ankstyvų neadaptyvių kognityvinių schemų išreikštumo ir blogesnės miego kokybės: mokinių mokykloje patiriamų stresorių išreikštumas teigiamai medijuoja sąsają tarp anstyvų neadaptyvių kognityvinių schemų (susilpnėjusios autonomijos/veiklumo srities ribų susilpnėjimo srities) ir miego kokybės.
The aim of this research is to reveal the connection of cognitive schemas as a moderating factor between the stressors experience at school with the sleep quality. The research involved 205 participants- 95 boys (46,3%) and 110 girls (53,7%). 133 (64,9 % ) adolescents were from 7 grade and 72 (35,1%) were 8 grade students aged 13-15 years old. The average age was 13,6 years old (SD=0,656). A questionnaire consisting of 189 questions and 4 parts was made up to perform this research. The first part was structured on the basis of Sleep Quality Scale (Yi, Shin, 2006) and aimed to analyze the peculiarities of sleep quality. The second part was structured on the basis of Cleveland adolescent sleepiness questionnaire ( Spilsbury, Drotar, Rosen, Redline, 2007) and aimed to find out the peculiarities of adolescent sleepiness. The third part was structured on the basis of adolescent stress questionnaire (Byrne, Davenport, Mazanov, 2007) and aimed to evaluate adolescent stressors experience. The fourth part was structured on the basis of J.E. Young Schema Questionnaire, The YSQ-Short Form and aimed to find out early maladaptive cognitive schemas of adolescents. The research results revealed that the higher level of stressors experience at school among 7-8 grade students is related with the poorer sleep quality: boys had higher level of stressors experience due to the fact of school attendance while girls had higher level of stressors experience due to the activities at school and school attendance which are related with the poorer sleep quality. The higher level of stressors experience at school among the 7-8 grade students is related with the higher level of sleepiness: boys had higher level of stressors experience due to the activities at school while girls had higher level of stressors experience due to the school attendance and the relationship with the teachers which are related with the higher level of sleepiness at the day time. The higher level of early maladaptive cognitive schemas among 7-8 grade students is related with the poorer sleep quality: boys possessed higher level of early maladaptive cognitive schemas of impaired autonomy and performance while girls with early maladaptive cognitive schemas possessed higher level of rejection/disconnection which was related with the poorer sleep quality . The higher level of early maladaptive cognitive schemas among 7-8 grade students was related with the higher level of sleepiness: the higher level of early maladaptive cognitive schemas of impaired autonomy, performance and other-directedness was related with the higher sleepiness among the boys at the day time. The higher level of early maladaptive cognitive schemas is related with the higher sleepiness among the girls at the day time.The presence of stressors experience at school among 7-8 grade students highly influences the relationship between the higher level of early maladaptive cognitive schemas and the poorer sleep quality: the presence of stressors experience at school positively mediates the connection between the early maladaptive cognitive schemas (impaired autonomy/performance, other-directedness ) and sleep quality.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34663
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34663
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
vika_ela_cieske_md.pdf1.65 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

322
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

34
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.