Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34659
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Žvirblytė, Raminta
Supervisor: Norkutė, Odeta
Title: Mokytojo lyderystės aspektai bendrojo ugdymo mokykloje
Other Title: Teacher leadership aspects in general education school
Extent: 55 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra
Keywords: Lyderis;Lyderystė;Mokytojo lyderystė;Leader;Leadership;Teacher’s leadership
Abstract: Tinkamas lyderystės fenomeno naudojimas gali atnešti teigiamų pokyčių, geresnių rezultatų ugdymo srityje. Šiandieninė gyvenimo situacija sudaro prielaidas nuolatinei bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kaitai. Lyderiu laikomas tas asmuo, kuris darydamas įtaka paveikia darbuotojus pasiekti bendriems įstaigos tikslams (Masiulis, Sudnickas, 2008). Lyderiai vaidina pagrindinį vaidmenį efektyviame įstaigos vystyme: nukreipia žmones tinkama kryptimi, įkvepia juos, motyvuoja siekti savo tikslų (Baronienė ir kt., 2008). Probleminiai klausimai: dažnai girdime, kad mokyklos vadovas yra lyderis, bet ar visada atpažįstame mokytojus lyderius ir kokią įtaką mokytojas lyderis daro sutelkiant darbuotojus bendriems mokyklos tikslams pasiekti? Darbo objektas – mokytojo lyderystės kontekstai. Tikslas – pagrįsti mokytojo lyderio įtaką ir vaidmenį bendrojo ugdymo mokykloje, sutelkiant darbuotojus tikslų pasiekimui. Uždaviniai: 1. Atskleisti lyderystės bendrojo ugdymo mokykloje suvokimą. 2. Įvardinti lyderio vadovo ir lyderio mokytojo veiklos skirtingumus, sąsajose su mokyklos bendruomene. 3. Identifikuoti ir pagrįsti lyderio poveikį bendrojo ugdymo mokykloje, prisidedant prie mokyklos veiklos tikslų įgyvendinimo. Įgyvendinant išsikelta tikslą buvo atliktas kiekybinis tyrimas – apklausa (raštu). Tyrime dalyvavo 146 X miesto bendrojo ugdymo mokyklų pedagogai. Darbo metodai: 1. Mokslinės literatūros ir švietimo dokumentų apžvalga, siekiant atskleisti lyderystės vaidmenį bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kontekste. 2. Apklausa raštu, skirta nustatyti lyderystės vaidmenį bendrojo ugdymo mokykloje. 3. Apklausos raštu statistinė duomenų analizė. Tyrimo duomenų analizė, atlikta taikant „Microsoft Excel“ programa ir koreliacijos skaičiavimas. Atliktas tyrimas parodė, kad bendrojo ugdymo mokyklose yra mokytojų lyderių, kurie yra neformalūs ir pripažinti kitų bet nesiekiantys pripažinimo. Svarbiausia, kad mokytojas lyderis kaip ir vadovas lyderis geba sutelkti darbuotojus, siekiant bendro tikslo.
Proper use of the leadership phenomenon can bring positive changes and better results in the field of education.The current life situation creates preconditions for change in mainstream school activities. Leader is a person, who is considered to have the ability to inspire his employees to achieve the goals set (Masiulis, Sudnickas, 2008). Leaders play a key role in the development of an efficient office: they direct people to the right direction, inspire and motivate them to achieve their goals (Baronienė et al., 2008). Problematic issues: often we hear that a headmaster is the leader of the school; however, are we capable to recognize leaders among teachers? And what influence does a leader teacher make in mobilizing colleagues for the processes of goal-achieving? Aim of the thesis. Contexts of teachers’ leadership. Object: highlight the influence of a leader teacher in mobilizing colleagues for the process of goal-achieving in a general education school. Goals: 1. Reveal the perception of general education school leadership. 2. Identify the diversity of activities of a leader headmaster and leader teacher, as well as their relations with the school community. 3. Identify and justify the leader's impact on the overall development of the school in the process of goal-achieving. A quantitative research – survey (in writing) has been carried out to achieve the goals set. Number of participants of the survey: 146 teachers from random general education schools. Methods applied in the thesis: 1. Review of the scientific literature and education-related documents with the aim to reveal the role of leadership in general education school context. 2. Survey in writing with the aim to identify the role of leadership in general education school. 3. Statistical analysis of the survey results. Survey results have proven that general education schools have teachers leaders, who were acknowledged by their colleagues, but, however, stray from recognition. The most important thing is that a teacher leader, just as a headmaster leader, has the ability to mobilize employees for shared goals.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34659
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34659
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
raminta_zvirblyte_md.pdf1.56 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

504
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

86
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.