Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34658
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Zhyvora, Oleksii
Supervisor: Norkevičius, Mindaugas
Title: Comparative study of propaganda in Soviet and American media: discourse on Korea (1945-1950)
Other Title: Lyginamoji Propagandos sovietinėje ir amerikietiškoje žiniasklaidoje studija: diskursas apie Korėją (1945-1950)
Extent: 74 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Kultūrų studijų katedra
Keywords: Propaganda;Korea;Figurative framing;Soviet and American media;Cold war;Propaganda;Korėja;Perkeltinis vaizdavimas;Sovietinė ir Amerikos žiniasklaida;Šaltasis karas
Abstract: The topic of this research is “Comparative Study of Propaganda in Soviet and American Media: Discourse on Korea (1945-1950).” Relevance and novelty: The practice of propaganda, which was thought to be a part of the Cold War past, was recently revived by modern and rather successful application in support of military conflicts in Georgia, Syria and Ukraine as well as its alleged use during United Kingdom European Union membership referendum and United States presidential elections of 2016. Object of the Research: Korean discourse of the respective period as seen in Soviet and American newspapers: “New York Times”, “Chicago Tribune”, “Washington Post”, “Pravda”, “Izvestia” and “Komsomolskaya Pravda.” Aim of the research: To analyze Korean discourse of Soviet and American newspapers and to identify use of propaganda. Tasks of the research: 1.) To assess the theoretical approaches to studying propaganda; 2.) To explain the connection between language and human perception; 3.) To analyze the respective media discourse on Korean affairs in Soviet and American media with the help of figurative framing; 4.) To define propaganda through the comparison of the American and the Soviet portrayal of the events on Korean peninsula. Methodology of the research: This research is devoted to studying propaganda through a secluded discourse of Korea in American and Soviet media of 1945-1950. The selected period for Korean Peninsula is a perfect example and representation of a socio-political change that occurred in a relatively small amount of time in an extensively homogenous society allowing to study the implications of propaganda on this division. Relevant Korea-related reporting pieces are chosen based on their interpretation value from Soviet and American newspapers: “New York Times”, “Chicago Tribune”, “Washington Post”, “Pravda”, “Izvestia” and “Komsomolskaya Pravda.” This data is mapped through literary framing by Burgers et al., which includes metaphor, hyperbole and irony. Works of E. Bernays, W. Lippmann, E. Cassirer and S. Langer, E. Aronson and A. Pratkanis, N. Fairclough, V. Solovey, N. Chomsky, Garth S. Jowett and Victoria J. O’Donnell are used to establish the language and power connection. The study found that a complex perception of propaganda exists in both scientific and public discourses. The language is seen as a trigger mechanism for emotional connection and potential manipulation of text-based material. Moreover, literally devices are found to indicate the amount of propaganda use in the selected topic as well as a connection between the use of literary devices and propaganda evidenced by a higher amount of metaphor, hyperbole and irony used in Soviet newspapers.
Darbo tema yra „Lyginamoji Propagandos Sovietinėje ir Amerikietiškoje žiniasklaidoje studija: diskursas apie Korėją (1945-1950).“ Darbo aktualumas ir naujumas: Propagandos naudojimas, tai kas manomai buvo palikta Šaltojo Karo praeityje, nesenai buvo prikeltas modernaus ir gan sėkmingo taikymo remiant konfliktus Gruzijoje, Sirijoje ir Ukrainoje, taip pat tariamai buvo panaudotas per Jungtinės Karalystės referendumą dėl narystės Europos Sąjungoje ir 2016 m. Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento rinkimų metu. Tyrimo objektas: atitinkamo periodo diskursas apie Korėją Sovietiniuose ir Amerikietiškuose laikraščiuose „New York Times“, „Chicago Tribune“, „Washington Post“, „Pravda“, „Izvestia“ ir „Komsomolskaya Pravda“. Tyrimo tikslas: Išanalizuoti diskursą apie Korėją Sovietiniuose ir Amerikietiškuose laikraščiuose ir identifikuoti propagandos naudojimą. Tyrimo uždaviniai: 1.) Įvertinti teorinę prieigą į propagandos studijas; 2.) Paaiškinti ryšį tarp kalbos ir žmogaus suvokimo; 3.) Analizuoti atitinkamus žiniasklaidos diskursus apie Korėją Sovietinėje ir Amerikietiškoje žiniasklaidoje pasitelkiant perkeltinį vaizdavimą; 4.) Apibrėžti propagandą per Amerikiečių ir Sovietų įvykių Korėjos pusiasalyje pateikimo palyginimą. Tyrimo metodologija: Šis tyrimas yra skirtas studijuoti propaganą per diskursą apie Korėją Amerikiečių ir Sovietų žiniasklaidoje 1945-1950 m. Pasirinktas laikotarpis yra puikus pavyzdys ir atspindys kaip socio-politiniai pokyčiai, kurie vyko gan trumpame laikotarpyje ir plačiai homogeniškoje visuomenėje leidžia studijuoti propagandos poveikį šiam pasidalijimui. Iš Sovietų ir Amerikiečių laikraščių „New York Times“, „Chicago Tribune“, „Washington Post“, „Pravda“, „Izvestia“ ir „Komsomolskaya Pravda“ pagal jų interpretavimo vertę buvo pasirinkti aktualūs reportažai susiję su Korėja. Ši informacija buvo subendrinta naudojant perkeltinį vaizdavimą pagal Burgers et al., kuris apima metaforą, hiperbolę ir ironiją. E. Bernays, W. Lippmann, E. Cassirer and S. Langer, E. Aronson and A. Pratkanis, N. Fairclough, V. Solovey, N. Chomsky, Garth S. Jowett ir Victoria J. O’Donnell darbai buvo panaudoti norint įtvirtinti kalbos ir galios ryšį.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34658
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34658
Appears in Collections:2017 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

242
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

382
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.