Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34656
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Žukauskienė, Evelina
Supervisor: Rutkienė, Aušra
Title: 14-19 metų mokinių bendrųjų kompetencijų plėtra savanoriaujant
Other Title: Development of core competencies of 14-19-old pupils during volunteering
Extent: 79 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra
Keywords: Savanorystė;Savanoris;Bendrosios kompetencijos;Volunteering;Volunteer;Core competences
Abstract: Tyrimo problema. Apklausos rodo, jog savanorystė laikoma gerbtina veikla, tačiau jaunimo tarpe nėra tokia paplitusi, bei dažniausiai siejama su nauda tiems, kuriems padedama. Taigi, reikalingas didesnis informavimas apie gaunamą asmeninę naudą, bendrųjų kompetencijų plėtrą savanoriaujant. Tai paskatintų jaunus žmones labiau įsitraukti į savanoriškas veiklas, kuriose galėtų dalintis savo žiniomis ir gebėjimais, tuo pačiu tobulintų savo mokymosi mokytis, socialinę, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo bei asmeninę kompetencijas. Probleminiai klausimai: Kodėl jaunimas savanoriauja? Kaip savanorystė paveikia bendrųjų kompetencijų plėtrą? Tyrimo objektas. Mokinio bendrųjų kompetencijų plėtra savanoriaujant. Tyrimo tikslas. Atskleisti savanorystės reikšmę vyresniųjų klasių mokinių bendrųjų kompetencijų plėtrai. Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė ir kokybinis tyrimas, taikant pusiau struktūruotą interviu. Tyrimo dalyviai. Tyrime dalyvavo 14 informantų. Visi jie 14-19 metų mokiniai, pastoviai užsiimantys savanoriška veikla. Rezultatai. Atlikus tyrimą paaiškėjo, jog mokinių pasirinkimui savanoriauti daugiausiai įtakos turi egoistiniai motyvai, o rinkdamiesi organizacijas bei konkrečias savanoriškas veiklas, informantai įvardijo tiek egoistinius, tiek altruistinius motyvus. Buvo galima pastebėti, jog tyrimo dalyviams savanoriaujant svarbus geranoriškų santykių kūrimas, pagalbos kitiems teikimas, gebėjimas spręsti konfliktus, problemas, dirbti komandoje. Taipogi koncentruojamasi į gebėjimą vertinti asmeninių savybių pokytį, naujų savybių ugdymą(si), asmeninių nuostatų formavimąsi bei geresnį savęs suvokimą. Nemaža dalis informantų išskyrė pastiprėjusius bendravimo įgūdžius, oratorinius gebėjimus. Išvados. Empirinis tyrimas atskleidė, jog savanoriaujant vyksta visų šešių bendrųjų kompetencijų plėtra. Labiausiai išryškėjo socialinė, pilietinė, asmeninė ir komunikavimo kompetencijos. Šiek tiek mažiau nei kitos atsiskleidė mokymosi mokytis, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos. Mažiausiai pastebėta buvo pažinimo kompetencijos raiška.
Research problem. Surveys show that volunteering is considered to be a respectable activity, however, it is not so common among young people, and most often is associated with the benefits to those who are being helped. Thus, more information is needed about the received personal benefit and the development of core competencies during volunteering. This would encourage more young people to engage in voluntary activities where they could share their knowledge and skills, at the same time developing their ability to learn as well as social, communication, cognitive, initiative, creativity and personal competencies. Problematic issues: Why do young people volunteer? How volunteering affects the development of core competences? Research object. Development of core competences of pupils during volunteering. Research purpose. To reveal the importance of volunteering to the development of core competences of senior pupils. Research methods. Analysis of scientific literature and a qualitative study using semi-structured interviews. Research participants. The research included 14 informants. All of them were pupils of 14-19 years old constantly engaged in voluntary activities. Results. The research showed that the pupils’ choice to volunteer is mainly influenced by egoistic motives and the informants identified both selfish and altruistic motives of choosing specific organizations and voluntary activities. It was possible to note that the benevolent building of relationships, provision of assistance to others, the ability to resolve conflicts and problems as well as work in a team were important to the research participants when volunteering. They also focus on the ability to assess the change of personal characteristics, the development of new traits, the formation of personal attitudes and a greater self-awareness. Quite a number of the informants identified improved communication and oratorical skills. Conclusions. Empirical research has shown that during volunteering the development of all six core competences takes place. Social, civil, personal and communication competences have distinguished the most. The competences of learning to learn, initiative and creativity were revealed a little less than the other competences. The expression of the cognitive competence was observed the less.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34656
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34656
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
evelina_zukauskiene_md.pdf1.21 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

260
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

12
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.