Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34648
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Mališkaitė, Sandra
Supervisor: Mackela, Valdas
Title: Naujosios apologetikos iššūkiai šiuolaikinėje kultūroje
Other Title: Challenges to the new apologetics in contemporary culture
Extent: 70 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Teologijos katedra
Keywords: Apologetika;Kultūra;Fundamentinė teologija;Bažnyčia;Šiuolaikiniai iššūkiai;Apologetics;Culture;Fundamental theology;Church;Contemporary challenges
Abstract: Naujoji apologetika yra šių laikų pastangos tikėjimą pagrįsti ir apginti šiems laikams būdingais būdais ir metodais. Šie metodai leidžia su tikėjimo klausimais prieiti prie žmonių nusiteikus ne kovingai, bet ieškant bendrų sąlyčio taškų, užmezgant dialogą. Pirmosios apologijos atsirado kaip atsakas į įvairius prieštaravimus ir pagonių kaltinimus krikščionims bei paplitusiems prietarams apie krikščionis paneigti. Vėliau, prie bendruomenės prisijungus mokytiems žmonėms tapo svarbu ir patiems geriau suprasti kuo tikima ir mokėti paaiškinti kitiems. Tuo metu kaip tik vyravo įvairios filosofinės srovės, kurios diktavo savas pažiūras. Tad krikščionys pradėjo ieškoti paaiškinimų filosofine kalba ir metodais. Šiais laikais negalėtume apologetikos įvardinti kaip gynybos. Apologetika šiais laikais ir yra dialogo ieškojimas, kalbėjimasis lygaus su lygiu, svarbos asmeniui, o ne įtikinėjimui grąžinimas, buvimas kartu ir liudijimas veiksmais, to kuo tikima. Kitaip tariant – šiuolaikine apologetika yra ir pats autentiškas krikščionio gyvenimas. Brandus tikėjimas negalintis būti be vaisių pats kalba už save. Vis dėlto tai pareikalauja ir bendravimo įgūdžių gerinimo, ir įpareigoja pasiruošti apie tikėjimą įtikinamai ir tinkamai atsakyti kiekvienam klausiančiajam (1 Pt 3, 15). Šis licenciato darbas skirtas atskleisti šiuolaikinės apologetikos iššūkius šiuolaikinėje kultūroje ir būdus atsakyti klausiančiajam šiais laikais suprantama kalba. Pirmoje dalyje aptariama apologetikos istorija nuo pat pirmųjų amžių, išskiriant svarbesnius istorijos momentus, kad būtų galima pamatyti tam tikrus principus, kuriais remiantis ir buvo kuriamos apologijos, keliamos diskusijos, rašomi traktatai. Tai sisteminės teologijos gimimas ir vystymas. Antroje dalyje aptariamas kultūros ir krikščionybės santykis, pagrindiniai šiuolaikinės kultūros bruožai keliantys daugiausia iššūkių tikėjimui ir jo pagrindimui. Tai sekuliarizmas, ateizmas ir įvairios jo formos, vartotojiškumas. Trečioji dalis atskleidžia ir pasiūlo būdus ir metodus šių laikų apologetikai vystyti, nurodo galimas raiškos priemones, pristato populiariausius šiuolaikinius apologetus bei jų veikimo kryptis, būdus ir dažniausius klausimus.
New apologetics is the effort of these times to justify and defend the faith by methods and techniques inherent to these times. These methods allow to approach to people with the questions of faith not in militant way but seeking for common points of contact, establishing dialogue. The first apologies appeared as a response to various heathen complaints and accusations addressed to Christians and also as a way to deny prevalent prejudices about Christians. Subsequently, as educated people joined the community, it became important to understand better by themselves what is believed and be able to explain this to others. At that time various philosophical trends prevailed that have dictated their own views. Thus, Christians began to search for explanations in philosophical language and methods. Nowadays apologetics cannot be described as defense. These times apologetics is the search for dialogue, equal talking to equal, the importance of a person rather than released persuasion, being together and witnessing with the actions what is believed. In other words – the modern apologetics is the authentic Christian life. It is a mature faith which cannot be without fruits and speaks for itself. However, this requires improvement of communication skills and also to prepare convincingly and adequately respond about faith to each requester (1 Pt 3, 15). This licensee work is dedicated to reveal challenges of these days’ apologetics in contemporary culture and ways to respond to the requester in nowadays language. The first part deals with the history of apologetics from the first centuries, highlighting major moments in history in order to identify certain principles, which were the basis for development of apologies, discussion and writing treatises. This is the beginning and development of systematic theology. The second part of the thesis deals with the relationship between culture and Christianity, the main features of contemporary culture which pose most challenges for the faith and its justification. These are secularism, atheism and different forms of it and also consumerism. Finally, different ways and methods of development of these times apologetics are proposed in the third part of the thesis. Also, possible means of expression and the most popular modern apologists and their course of action, methods and common questions are indicated.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34648
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34648
Appears in Collections:2017 m. (KTF mag.)

Files in This Item:
sandra_maliskaite_md.pdf924.86 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

242
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

6
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.