Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34647
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Braukylaitė, Rūta
Supervisor: Vasiliauskaitė, Aušra
Title: Lietuvoje naudojamų metodinių priemonių vaikų pastoracijoje vertinimas
Other Title: Estimation of methodological methods practiced in the pastoral care of children in Lithuania
Extent: 110 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Teologijos katedra
Keywords: Vaikų pastoracija;Katechezė;Metodinės priemonės;Pastoral care of children;Catechesis;Methodological methods
Abstract: Tikėjimo perdavimas tai tęstinė Bažnyčios misija. Tai ką perduodame šiandien vaikams ir jaunimui, bus perduota ir ateities kartoms. Todėl tikėjimo perdavimas turėtų būti kaip įmanoma kokybiškesnis. Vaikų pastoracijoje, geriausią tikėjimo pamatą stato sakramentinė katechezė. Tačiau pastebima, jog vykdant vaikų katechezę, yra naudojamos pakankamai skirtingos priemonės bei metodai. Katechetai naudojasi oficialiai patvirtintomis programomis, tačiau pasitaiko atvejų, kuomet į užsiėmimus integruojama papildomos metodinės priemonės siekiant palengvinti katechezės eigą. Metodinės priemonės kuriamos, atnaujinamos, ugdančiųjų ir ugdomųjų poreikiams tenkinti, tačiau ne visos jos atitinka Bažnyčios mokymo keliamus reikalavimus. Todėl šiuo darbu siekiama įvertinti Lietuvoje vaikų pastoracijoje naudojamų priemonių tinkamumą pagal Katalikų Bažnyčios mokymą. Teorinėje darbo dalyje atskleistos vaikų pastoracijos ištakos Šventajame Rašte ir Bažnyčios Tėvų mokymuose. Kuriuose įrodoma, kad vaikai yra labai svarbi visuomenės ir Bažnyčios dalis, todėl jiems taip pat turi būti teikiamas tinkamas katalikiškas ugdymas, kuris vestų į susitikimą su Dievu. Analizuojant Bažnyčios dokumentus ir kitą katalikišką mokslinę literatūrą aptarta Katalikų Bažnyčios mokyme esančios nuorodos dėl vaikų pastoracijos ir išskirti pagrindiniai vaikų pastoracijos 17 bruožų ir 17 požymių, kurie turi atsiskleisti naudojamose metodinėse priemonėse. Trečioje darbo dalyje aptarta Lietuvoje naudojamos metodinės priemonės vaikų katechezėje. Iš oficialiai Lietuvoje patvirtintų programų, lyginant su Bažnyčios mokymu, išskirti bendrus požymius nurodantys 35 rodikliai ir 121 kriterijai, kurie turėtų būti vaikų pastoracijoje naudojamose priemonėse. Ketvirtoje darbo dalyje atliktas empirinis kiekybinis tyrimas, kuriuo buvo siekiama įvertinti Lietuvoje naudojamų pagalbinių metodinių priemonių tinkamumą pagal Bažnyčios mokymą. Kiekybiniam tyrimui atlikti atsitiktiniu būdu pasirinkta 14 pagalbinių metodinių priemonių, kurios buvo užkoduotos ir vertinamos pagal susikurtą vertinimo instrumentą ir nusistatytus įverčius. Tyrimo rezultatai įrodė ir patvirtino hipotezę, kad dauguma Lietuvoje naudojamų oficialiai nepatvirtintų pagalbinių metodinių priemonių neatitinka Bažnyčios mokymo keliamų reikalavimų ir dėl šios priežasties apsunkina sielovadinį darbą vaikų pastoracijoje.
The transmission of the Faith is a continuous mission of the Church. What we convey to children and young people today, will be transferred to future generations. Therefore, the transmission of the Faith should be as far as possible a better quality. Sacramental catechesis builds the best foundation of the Faith in the pastoral care of children. However noticeable, that the different means and methods are used in the children's catechesis. Catechists use officially approved applications, however in order to facilitate the course of catechesis the classes are integrated additional methodological methods. Methodological methods are created, updated to meet the needs of teacher and learner, but not all of them meet the requirements of the Church's teaching. Therefore, this work aim is to evaluate the appropriateness of the measures of the pastoral care of children according to the Catholic Church's teaching. The theoretical part of this work disclosure origin of the pastoral care of children in Scripture and the training of Church Fathers. Demonstrating that children are a very important part of society and the Church, therefore it must be provided an adequate Catholic education, which would lead to a meeting with God. By analyzing the documents of the Church and other Catholic scientific literature there are discussed the Catholic Church's teaching references, regarding the pastoral care of children, moreover, there are identified primary 17 traits and 17 features of the pastoral care of children, which are used to reveal methodological methods. The third part of this work describes methodological tools used in children's catechesis in Lithuania. In Lithuania officially approved programs, compared with the Church's teaching, distinguished 35 indicators and 121 criteria, which indicate common features, and which should be used for the pastoral care of children arrangements. In the fourth part of work there are empirical quantitative analysis accomplished, which is designed to evaluate the use of auxiliary methodological appropriateness of the measures in accordance with the Church's teaching in Lithuania. It was randomly selected 14 auxiliary methodological methods for quantitative research, which were coded and evaluated according to the evaluation instrument and set estimates. Results of the study proved and confirmed the hypothesis that the majority of Lithuania’s official unapproved auxiliary methodological tools do not meet the educational requirements of the Church and for this reason pastoral work complicates children's ministry.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34647
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34647
Appears in Collections:2017 m. (KTF mag.)

Files in This Item:
ruta_braukylaite_md.pdf2.55 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

254
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

8
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.