Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34641
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Januškevičiūtė, Urtė
Supervisor: Norkevičius, Mindaugas
Title: Discourse of European refugee crisis in Italy and France: analysis of “La Repubblica” and “Le Monde”
Other Title: Europos pabėgėlių krizės diskursas Italijoje ir Prancūzijoje: „La Repubblica” ir „Le Monde” analizė
Extent: 93 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Politologijos katedra
Keywords: Refugees;European refugee crisis;Discourse;Media;Pabėgėliai;Europos pabėgėlių krizė;Diskursas;Žiniasklaida
Abstract: The topic of this research is “Discourse of European Refugee Crisis in Italy and France: Analysis of “La Repubblica” and “Le Monde””. Relevance and novelty: as the current European refugee crisis is one of the most significant problems in the European Union (hereon - EU) today, which is causing not only challenges to Member States but also tensions between them, therefore it is important to identify how refugees are depicted in third and fourth (after Brexit is completed – second and third) most influential countries in EU. Relevance of this issue is supported by similar researches of discourse, representation and coverage of other EU Member States media. Hence, this research would complement existing works and provide additional insights that might be useful in further researches of European refugee crisis and provide deeper knowledge that might help while handling critical situations in EU caused by influx of refugees. Object of the research: discourse of European refugee crisis in Italian online-media paper “La Repubblica” and French online-media paper “Le Monde”. Aim of the research: to analyze what are the features of the discourse of European refugee crisis in Italian online-media paper “La Repubblica” and French online-media paper “Le Monde” and to compare given results. Tasks of the research: 1. To analyze refugee law, migration processes and construction of identities in the framework of constructivism theory; 2. To analyze discourse of European refugee crisis in Italian online-media paper “La Repubblica” using quantitative and qualitative content analysis; 3. To analyze discourse of European refugee crisis in French online-media paper “Le Monde” using quantitative and qualitative content analysis; 4. To compare and identify differences and similarities of discourses of European refugee crisis in Italian online-media paper “La Repubblica” and French online-media paper “Le Monde” using quantitative and qualitative content analysis and provide possible implications. Methodology of the research: combination of quantitative and qualitative content analysis of Italian online-media paper “La Repubblica” and French online-media paper “Le Monde” articles posted in August 2015 will be used to identify and compare dominant features of European refugee crisis using key words refugee and refugees. Results of quantitative content analysis showed that Italian media publish information about European refugee crisis three times more frequently than French media. Dominant subjects in both countries are social, security and politics, though in “La Repubblica” social context dominates, while “Le Monde” divides attention to security, social and politics. 61% of Italian articles are related to Italy itself, while French media divides attention to EU, France and other EU countries. In the Italian “La Repubblica” refugees are mostly presented in refugee camps, as in French “Le Monde” they are more often shown as just entering the country. Both Italian and French media in majority of articles depict refugees in neutral manner and if they acquire any evaluations, it tends to be more positive rather than negative. Profound qualitative content analysis revealed that in social context the main issues common to both Italian and French media are: 1) accommodation of refugees; 2) lack of proper humanitarian conditions and aid. However, Italian media also pays significant attention to refugees’ integration to the society, while French media notices the migration challenges for both – refugees and receiving states. In security context common issues are: 1) political security of EU Member States and their border control; 2) social safety of refugees through their journey to EU. In political context refugees are most often assigned to: 1) international politics, presented in the sphere of EU, its migration policies and judicial affairs; 2) domestic foreign policy, which, in French case, means relations with its neighbors, migration issues and hot-spots of France border with UK and Italy, on the other hand, in Italian case, it concerns refugee distribution and maintenance.
Šio darbo tema – Europos pabėgėlių krizės diskursas Italijoje ir Prancūzijoje: „La Repubblica” ir „Le Monde” analizė. Tyrimo aktualumas ir naujumas: dabartinė Europos pabėgėlių krizė yra viena didžiausių šiandienių Europos Sąjungos (toliau - ES) problemų, kuri tapo ne tik iššūkiu visoms ES narėms, bet ir priežastimi galimiems nesutarimams tarp jų. Dėl to yra svarbu identifikuoti, kaip pabėgėliai yra vaizduojami trečioje ir ketvirtoje (o po Brexit įgyvendinimo – antroje ir trečioje) pagal įtakingumą ir ekonominę galią ES valstybėse. Šio tyrimo aktualumas gali būti paremtas ir panašiais kitų mokslininkų darbais, kurie tyrinėjo Europos pabėgėlių krizės diskursą, prezentaciją ir pateikimą kitų ES valstybių žiniasklaidoje. Taigi, šis darbas papildys esamų tyrimų rezultatus ir suteiks daugiau įžvalgų bei naudingos informacijos, kuri gali praversti analizuojant Europos pabėgėlių krizę ir siekiant suvaldyti krizines situacijas ES, sukeltas didelio pabėgėlių antplūdžio. Tyrimo objektas: Europos pabėgėlių krizės diskursas Italijos internetiniame portale „La Repubblica” ir Prancūzijos internetiniame portale „Le Monde”. Tyrimo tikslas: ištirti, kokie yra pagrindiniai Europos pabėgėlių krizės diskurso bruožai Italijos internetiniame portale „La Repubblica” ir Prancūzijos internetiniame portale „Le Monde” ir palyginti gautus rezultatus. Tyrimo uždaviniai: 1. Konstruktyvizmo teorijos kontekste išanalizuoti pabėgėlių teisę ir migracijos bei identiteto konstravimo procesus; 2. Naudojant kiekybinę ir kokybinę turinio analizę ištirti Europos pabėgėlių krizės diskurso bruožus Italijos internetiniame portale „La Repubblica”; 3. Naudojant kiekybinę ir kokybinę turinio analizę ištirti Europos pabėgėlių krizės diskurso bruožus Prancūzijos internetiniame portale „Le Monde”; 4. Palyginti ir identifikuoti Europos pabėgėlių krizės diskursų panašumus ir skirtumus Italijos internetiniame portale „La Repubblica” ir Prancūzijos internetiniame portale „Le Monde” naudojant kiekybinę ir kokybinę turinio analizę bei pateikti galimas implikacijas. Tyrimo metodologija: siekiant identifikuoti pagrindinius Europos pabėgėlių krizės diskurso bruožus, kiekybinės ir kokybinės turinio analizės metodu ištirti straipsniai su raktiniais žodžiais „pabėgėlis” ir „pabėgėliai”, publikuoti Italijos internetiniame portale „La Repubblica” ir Prancūzijos internetiniame portale „Le Monde” 2015 m. rugpjūčio mėnesį. Kiekybinės turinio analizės rezultatai parodė, jog Italijos žiniasklaida informaciją apie Europos pabėgėlių krizę publikuoja tris kartus dažniau nei Prancūzijos žiniasklaida. Abejose šalyse dominuojančios temos, siejamos su pabėgėliais yra socialinės problemos, saugumas ir politika, tačiau „La Repubblica” straipsniuose dominuoja socialinis kontekstas, o „Le Monde” beveik tolygiai dėmesį paskirsto saugumo, socialiniam ir politikos kontekstams. Net 61% „La Repubblica” publikuotų straipsnių pabėgėlius vaizduoja Italijos teritorijoje, o „Le Monde” žiniasklaida pabėgėlius tolygiai sieja su ES, pačia Prancūzija ir kitoms Europos šalimis. Italijos žiniasklaida pabėgėlius dažniausiai vaizduoja pabėgėlių stovyklose, o Prancūzijos žiniasklaida juos dažniau parodo, vos tik atvykusius į Europos šalį. Abiejų šalių žiniasklaidos priemonės pabėgėlius dažniausiai vaizduoja neutraliai, o jei jau būna suteikiamos kokios nors vertės, tai jos dažniau būna pozityvios nei negatyvios. Kokybinės turinio analizės rezultatai atskleidė, jog tiek Italijos, tiek Prancūzijos žiniasklaidoje identifikuojamos pagrindinės socialinio konteksto problemos yra 1) pabėgėlių apgyvendinimas; 2) deramų humanitarinių sąlygų ir pagalbos trūkumas. Italijos žiniasklaida taip skiria daugiau dėmesio pabėgėlių integracijai į visuomenę, o Prancūzijos žiniasklaida akcentuoja migracijos iššūkius, su kuriais susiduria tiek pabėgėliai, tiek priimančios šalys. Pagrindinės temos, su kuriomis siejamas saugumo kontekstas yra 1) politinis ES šalių saugumas ir jų sienų apsauga; 2) socialinis pabėgėlių saugumas jų kelionių metu. Politinis kontekstas dažniausiai siejamas su 1) tarptautine politika, ES migracijos politika ir teisiniais aspektais; 2) vidaus užsienio politika, Prancūzijos atveju siejama su kaimyninėmis šalimis, migracijos iššūkiais ir karštais taškais ties Jungtinės Karalystės ir Italijos sienomis, o Italijos atveju akcentuojamos pabėgėlių paskirstymo ir išlaikymo problemos.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34641
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34641
Appears in Collections:2017 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
urte_januskeviciute_md.pdf1.8 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

182
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

15
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.