Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34635
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology
Author(s): Kasperavičienė, Raimonda
Title: Vidutinio amžiaus suaugusiųjų atleidimo, suvokiamos socialinės paramos ir psichologinio atsparumo sąsajos
Other Title: Links between resilience, perceived social support and forgiveness in middle-aged adults
Extent: 78 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Atleidimas;Suvokiama socialinė parama;Psichologinis atsparumas;Forgiveness;Perceived social support;Psychological resilience
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti vidutinio amžiaus suaugusiųjų atleidimo, suvokiamos socialinės paramos ir psichologinio atsparumo sąsajas. Iš viso tyrime dalyvavo 142 asmenys, kurių amžiaus vidurkis buvo lygus 43,27 metams. Didžioji visų tiriamųjų dalis gyveno santuokoje bei buvo įgiję aukštąjį išsilavinimą. Tyrimo dalyviams pateiktoje anketoje įtraukti sociodemografiniai klausimai (lytis, amžius, išsilavinimas, šeimyninė padėtis). Atleidimas vertintas atleidimo skale (angl. The Heartland Forgiveness Scale, Thompson et al., 2005), suvokiama socialinė parama matuota Multidimensine suvokiamos socialinės paramos skale (angl. Multidimensional Scale of Perceived Social Support, Zimet et al., 1988), o psichologinis atsparumas vertintas Suaugusiųjų atsparumo skale (angl. Resilience Scale for Adults, Friborg et. al., 2005). Atlikus duomenų analizę nustatyta, kad vidutinio amžiaus suaugusiųjų atleidimo, suvokiamos socialinės paramos ir psichologinio atsparumo sąsajos priklauso nuo sociodemografinių veiksnių. Nustatyta, kad aukštesnis bendrai vertinto atleidimo rodiklis susijęs su aukštesniu bendrai vertintu socialinės paramos rodikliu moterų, jaunesnio amžiaus, įgijusiųjų ne aukštąjį bei aukštąjį išsilavinimą tiriamųjų tarpe. Sąsajų tarp bendrai vertintų atleidimo ir psichologinio atsparumo rodiklių nenustatyta. Aukštesnis bendrai vertinto psichologinio atsparumo rodiklis susijęs su aukštesniu bendrai vertintu suvokiamos socialinės paramos rodikliu vyresnio amžiaus suaugusiųjų tarpe. Mediacinių ryšių analizė parodė, kad suvokiamos socialinės paramos vertinimas nėra mediatorius vidutinio amžiaus suaugusiųjų atleidimo ir psichologinio atsparumo sąsajose.
Aim of the research – to determine the middle-aged adults’ forgiveness, perceived social support and psychological resilience connections. A total of 142 persons have participated in the research, with their age average equal to 43,27 years. The largest part of the research participants were married and had higher education. The research participants have been presented with a questionnaire containing sociodemographic questions (sex, age, education, marital status). Forgiveness has been assessed according to the Heartland Forgiveness Scale (Thompson et al., 2005), perceived social support assessed according to the Multidimensional Scale of Perceived Social Support (Zimet et al., 1988) and the psychological resilience has been assessed according to the Resilience Scale for Adults (Friborg et. al., 2005). The data analysis has shown that middle-aged adults’ forgiveness, perceived social support and psychological resilience connections depend on the sociodemographic factors. It has been determined that the highest generally assessed forgiveness indicator is related to the higher generally assessed social support indicator amongst the groups of women, people of younger age, people with and without higher education. No connections between the generally assessed forgiveness and psychological resilience have been detected. The higher generally assessed psychological resilience indicator is related to the higher generally assessed perceived social support indicator amongst research participants of older age. A mediational connection analysis has shown that perceived social support assessment is not a mediator for middle-aged adult forgiveness and psychological resilience connections.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34635
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34635
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
raimonda_kasperaviciene_md.pdf1.17 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

102
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

22
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.