Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34630
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Vančugovaitė, Simona
Supervisor: Tandzegolskienė, Ilona
Title: Jaunesniojo amžiaus (11-15 metų) paauglių patyčių prevencija bendrojo ugdymo mokykloje
Other Title: Prevention of bullying among young adolescents (11–15 years of age) at general education school
Extent: 80 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra
Keywords: Bendrojo ugdymo mokykla;Jaunesnieji paaugliai;Patyčios;Patyčių prevencija;General education school;Younger adolescents;Bullying;Bullying prevention
Abstract: Tyrimo problema. Paauglių patyčios neigiamai veikia paauglio asmenybės augimą bei socializaciją, taip pat dėl jų gali sutrikti mokinių fiziologija, psichologija, mąstymas ir elgesys, todėl norint išvengti patyčių problemos bei jų sukeliamų pasekmių, yra reikalinga, kad pedagogai parinktų tinkamas patyčių prevencines priemones, kurios padėtų stabdyti paauglių patyčias, ugdyti jų socialinius įgūdžius, formuoti tolerantišką ir pozityvų paauglių požiūrį į bendravimą, neigiamas nuostatas į patyčias. Tyrimo klausimai: • Kiek reikšmingas paauglių socialinių įgūdžių lavinimas siekiant mažinti patiriamų patyčių problemą mokykloje? • Kokia pedagogų prevencinės veiklos reikšmė vykdant sistemingą paauglių patyčių prevenciją? Tyrimo objektas – jaunesniojo amžiaus (11–15 metų) paauglių patyčių prevencija. Tyrimo tikslas – išryškinti pedagogų vykdomą paauglių patyčių prevencinę veiklą, orientuotą į paauglių socialinių įgūdžių lavinimą. Tyrimo metodai. Baigiamajame darbe buvo taikyti tokie tyrimo metodai: Duomenų rinkimo metodai – mokslinės literatūros analizė, dokumentų analizė, pusiau struktūruotas interviu. Duomenų analizės metodas – tematinė analizė. Kokybinis tyrimas buvo atliktas 2017 metų vasario–kovo mėnesiais, taikytas pusiau struktūruotas interviu metodas. Tyrime dalyvavo aštuoniolika 5–8 klasių pedagogų (6 dalykų mokytojai / klasės vadovai, 6 socialiniai pedagogai, 6 psichologai) iš šešių Kauno bendrojo ugdymo mokyklų. Tyrimo dalyviai buvo atrinkti taikant tikslinę atranką. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad bendrojo ugdymo mokykloje patyčios yra apibūdinamos kaip agresyvus, tyčinis ir nuolat pasikartojantis to paties paauglio užgauliojimas, nuolatinis skaudinimas ir nesiliaujantis paauglio erzinimas. Siekiant sumažinti patyčias mokykloje, aktyvioje prevencinėje veikloje turi dalyvauti visa mokyklos bendruomenė ir reikalinga, kad paauglių socialinių įgūdžių lavinimas būtų integruotas į visus mokomuosius dalykus, užklasinę veiklą bei įvairius renginius. Tyrimo metu pastebėta, kad pedagogai greitai reaguoja į patyčių situaciją ir ieško būdų iškilusiai problemai spręsti, socialiniai pedagogai bei psichologai dažniausiai organizuoja konsultacijas visiems patyčių dalyviams, o klasės vadovams būdinga inicijuoti diskusijas klasės valandėlės metu. Tačiau labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad pedagogai teiktų mokiniams žinių apie įvairias patyčių pasekmes, ugdytų saugios elgsenos įgūdžius, stiprintų paauglių pasitikėjimą savimi ir savigarbą, ugdytų toleranciją, savitvardą, skatintų bendravimą ir bendradarbiavimą su bendraamžiais. ____________________________________ 1 Tam, kad būtų išvengta pasikartojančio ir ilgo trijų žodžių pavadinimo „jaunesniojo amžiaus paaugliai“, toliau tekste bus taip pat naudojama sutrumpintai žodis „paaugliai“.
Problem of the research. The consequences of bullying among adolescents have a negative influence on the development of adolescent’s personality and socialisation, as well as can affect schoolchildren’s physiology, psychology, contemplation and behaviour; therefore, in order to avoid the bullying problem and consequences coursed by it, it is required that pedagogues select proper measures of bullying prevention, which would help to stop bullying among adolescents, to educate their social skills, to develop a tolerant and positive approach to communication and negative attitudes towards the bullying problem. Questions of the research: • How significant is development of adolescents’ social skills in order to reduce the bullying problem experienced at school? • What is the importance of pedagogues’ preventive activities for carrying out systemic prevention of bullying among adolescents? Object of the research: prevention of bullying among young adolescents (11–15 years of age). Purpose of the research: showing the preventive actions against bullying among adolescents carries out by pedagogues and oriented towards the development of adolescents’ social skills. Methods of the research. The following methods of the research were used in the Thesis: Data collection methods: analysis of scientific literature, analysis of documentation, semi-structured interview. Data analysis method: thematic analysis. A qualitative study was carried out in February to March of 2017. The method of a semi-structured interview was applied. The study involved eighteen pedagogues of 5th to 8th forms (teachers/form masters of 6 disciplines, 6 social pedagogues, and 6 psychologists) from six general education schools in Kaunas. The participants of the study were selected by applying purposive sampling. The results of research shows that bullying at general education schools is described as aggressive, intentional and repetitious abuse of the same adolescent, continual hurting and unrelenting ragging of an adolescent. In order to reduce bullying at school active preventive activities should involve the whole community of the school, and it is necessary that development of adolescents’ social skills is integrated into all subjects through extra-curricular activities and different activities. During the study, it was noticed that pedagogues responded quickly to the bullying situation and looked for the ways to solve the problem, social pedagogues and psychologists mostly organised consultations for all involved in bullying while form masters tended to initiate discussions during an after class lesson. However, it is very important that pedagogues provide schoolchildren certain knowledge about different consequences of bullying, develop skills of safe behaviour, strengthen self-confidence and self-esteem of adolescents, develop tolerance, self-control, and promote communication and cooperation with peers. ____________________________________ 1 In order to avoid repeating a long phrase, which consists of three words, “adolescents of a young age” (young adolescents), hereinafter in the text the word “adolescents” shall be used as well.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34630
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34630
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
simona_vancugovaite_md.pdf1.4 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

304
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

46
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.