Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34628
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Kuginytė, Laura
Supervisor: Dagiliūtė, Renata
Title: Struktūrinių pertvarkų poveikis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymo efektyvumui
Other Title: Structural adjustment effects on efficiency of state environmental policy implementation
Extent: 59 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Aplinkotyros katedra
Keywords: Struktūrinė pertvarkos;Reformos;Aplinkos apsauga;Efektyvumas;Structural adjustment;Reforms;Environmeltal protectionl;Efficienc
Abstract: Darbo tema – Struktūrinių pertvarkų poveikis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymo efektyvumui. Tyrimo objektas - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento veiklos rezultatai bei Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų nuostatos. Šiuo darbu siekiama išanalizuoti struktūrinių pertvarkų poveikį aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymo efektyvumui. Tam, kad įgyvendinti šį tikslą buvo išsikelti uždaviniai: 1) išanalizuoti valstybinės aplinkos apsaugos sistemos struktūrinių pertvarkų eigą 2014-2016 m. laikotarpiu; 2) išanalizuoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos veiklos rodiklių pokyčius 2014-2016 m. laikotarpiu; 3) ištirti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų požiūrį į Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės politikos įgyvendinimą. Tyrimą sudaro trys dalys: 1) struktūrinių pertvarkų aplinkos apsaugos sistemoje chronologinė analizė; 2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento metinių veiklos ataskaitų rezultatų analizė; 3) aplinkos apsaugos valstybininkės kontrolės pareigūnų apklausa (kiekybinis tyrimas). Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas parinktas kaip objektas reprezentuojantis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės sistemą. Analizuoti penkių metų, nuo 2012 iki 2016 m. veiklos ataskaitų duomenys. Pareigūnų asmeninių nuostatų tyrimui sudarytas elektroninis klausimynas (išsiųsta – 341 Pareigūnui, gauti atsakymai – 125). Vykdyta statistinė analizė naudojant šiuos rodiklius: Vilkokso ženklų kriterijaus, porinių dažnių lentelių, matavimo skalių ir vidurkių palyginimas. Struktūrinių pertvarkų analizė parodė, kad 2014-2016 m. laikotarpiu vykusi aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės sistemos reforma nepasiteisino. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2012-2016 m. veiklos ataskaitų rezultatai parodė, kad struktūrinės pertvarkos reikšmingos įtakos nepadarė. Pagal keletą rodiklių institucija vykdė jai paskirtas funkcijas net gi efektyviau. Pareigūnų asmeninių nuostatų tyrimas atskleidė, jog daugiausiai Pareigūnų nuomone bendrą aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės sistemos bei jų darbo vertinimo balą smukdė netinkamos darbo sąlygos (mažiausias įvertinimas). Taip pat rezultatai patvirtino, jog visais aspektais statistiškai reikšmingai pablogėjo aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės sistema. Daugiausiai įtakos struktūrinių pertvarkų įnešti neramumai padarė Pareigūnų asmeninėms nuostatų pablogėjimui. Nustatyta, kad Pareigūnų motyvacija efektyviam darbui sumažėjusi, todėl reikalinga imtis priemonių jai sustiprinti.
The topic of this thesis is „ Structural adjustment effects on efficiency of state environmental policy implementation”. The object of this research was Department’s of Kaunas regional Environmental Protection by Lithuanian Minister of Environment of performance and the Lithuanian Environmental Protection State Control officers opinions. This work aims to analyze the structural adjustment effect on environment protection State control execution for efficiency. In order to implement this aim, there was made these tasks: 1 ) to analyze the state environmental protection system for the restructuring process on 2014-2016 years period; 2) to analyze the Department’s of Kaunas regional Environmental Protection by Lithuanian Minister of Environment Performance indices on 2014-2016 years period; 3) to investigate the Environmental protection State control officers approach to Lithuania protection of Environment Control of Public Policy. The study consists of three parts: 1) chronological analysis of structural adjustment in environmental system; 2) analysis of annual activity reports results of Department’s of Kaunas regional Environmental Protection by Lithuanian Minister of Environment; 3) environmental control officers statesman surwey (quantitative study). Department’s of Kaunas regional Environmental Protection by Lithuanian Minister of Environment was selected as an object representing the state environmental control system. There were analyzed five years, from 2012 to 2016, activity reports data. Electronic questionnaire about Officials personal preference were sent via e-mail (sent – to 341 Official, the get answers - 125). For statistical analysis used the following indicators: Wilcox test, Pearson chi square, measuring ranges and averages comparison. Analyze of structural adjustment showed that state environmental control system reform failed in which took place during the 2014-2016. Activity reports showed that the restructuring did not affect significantly on Department of Kaunas regional Environmental Protection by Lithuanian Minister of Environment in 2012-2016. According to several indicators of authority carried out its assigned functions even more efficiently. Officials personal preference survey revealed, that most officials consider state environmental control systems and their job evaluation score were a drag to lowest rating by the overall inadequate working conditions. It is also confirmed that by all aspects significantly deteriorated state environmental control system evaluation. Structural adjustment brought the excitement which mostly affected officials deterioration of personal provisions. It was found that the motivation of officials to work would be effectively reduced, there is a needed to take steps to strengthen it.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34628
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34628
Appears in Collections:2017 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
Laura_Kuginyte_md.pdf1.08 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

326
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

8
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.