Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34625
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Gabrevičius, Mangirdas
Supervisor: Milčiuvienė, Saulė
Title: Ar Europos Sąjungos Teisingumo teismas turi jurisdikciją spręsti bylas bendros užsienio ir saugumo politikos srityje?
Other Title: Does the European Court of Justice has jurisdiction to deal with cases of the common foreign and security policy?
Extent: 46 p.
Date: 1-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Bendra užsienio ir saugumo politika;Europos Sąjungos Teisingumo teismas;Mastrichto sutartis;Lisabonos sutartis;Suvestinis Europos aktas;Common Foreign and Security Policy;European Court of Justice;Maastricht treaty;Treaty of Lisbon;Single European Act
Abstract: 1969 metais pradėjo veikti Bendros užsienio ir saugumo politikos institutas (iki Mastrichto sutarties įsigaliojimo dar vadinamas Europos politinio bendradarbiavimo institutu). Šis institutas išsiskyrė nuo kitų Europos Sąjungos politikos sričių tarpvalstybiniu bruožu ir politinio pobūdžio sprendimais, kurie buvo suvokiami kaip teisinių padarinių nesukuriantys sprendimai. Nuo pat šio instituto įkūrimo iki šių dienų Bendros užsienio ir saugumo politikos srityje Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcija yra ribojama valstybių narių siekiu išsaugoti išskirtinius Bendros užsienio ir saugumo politikos bruožus. 1992 metais įsigaliojus Mastrichto sutarčiai Bendros užsienio ir saugumo politikos srities norminis reglamentavimas buvo iškeltas į Europos Sąjungos sutarčių lygį. Šiose sutartyse buvo numatyta Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bendrosios jurisdikcijos išimtis, kuria buvo aiškiai apribota teismo jurisdikcija Bendros užsienio ir saugumo politikos srityje. Nors ši teisės norma turėtų užkirsti kelią Europos Sąjungos Teisingumo Teismui daryti bet kokią įtaką Bendros užsienio ir saugumo politikos sričiai, tačiau nuo pat Mastrichto sutarties įsigaliojimo vis daugėja atvejų kada Europos Sąjungos Teisingumo Teismas visgi priima spręsti ginčus, kylančius Bendros užsienio ir saugumo politikos srityje. Todėl kyla klausimas, ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi jurisdikciją spręsti bylas Bendros užsienio ir saugumo politikos srityje, net jei Europos Sąjungos sutarties 24 str. ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 275 str. numato šioje srityje išimtį iš teismo bendrosios jurisdikcijos. Svarbu paminėti, jog tokia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bendrosios jurisdikcijos išimtis Bendros užsienio ir saugumo politikos srityje yra labai kintanti sritis. Tai atsispindi lyginant skirtingų laikotarpių Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bendrosios jurisdikcijos išimties reglamentavimą teisės aktais ir pačią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką šioje srityje. Ir visgi po Lisabonos sutarties įsigaliojimo Bendros užsienio ir saugumo politikos institutas tapo kaip niekada artimas kitoms Europos Sąjungos politikos sritims, todėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bendrosios jurisdikcijos išimtis tikėtina keisis ir toliau. Šiame baigiamajame darbe siekiama, išanalizavus Bendros užsienio ir saugumo politikos raidą ir jos išskirtinės prigimties įtaką Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bendrosios jurisdikcijos išimčiai bei nustačius visus atvejus kada Europos Sąjungos Teisingumo Teismas visgi priėmė spręsti bylas susijusias su Bendros užsienio ir saugumo politikos sritimi, atsakyti į klausimą, ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi jurisdikciją spręsti bylas Bendros užsienio ir saugumo politikos srityje.
In 1969 the Common Foreign and Security Policy was introduced (before the entry into force of the Maastricht Treaty, also known as the European Political Cooperation Institute), which was different from European Community in nature. It had specific features like intergovernmentalism and political type decisions, which was interpreted as not legal binding. Since the foundation of the Common Foreign and Security Policy to this day the European Court of Justice jurisdiction is limited in this area by member states with aim to preserve exclusive Common foreign and security policy features. The Treaty of Maastricht came into force in 1992. Normative regulation of the Common Foreign and Security Policy was raised to the level of the European Union treaties. These treaties established exception in general jurisdiction of the European Court of Justice, which made his jurisdiction clearly limited in the Common Foreign and Security Policy area. Although this legal provision should prevent the European Court of Justice to make any impact on the Common Foreign and Security Policy area, but since the Maastricht Treaty came into force a growing number of cases where the European Court of Justice still deals with disputes arising from the Common Foreign and Security Policy area. This issue raises a question, whether the European Court of Justice has jurisdiction to deal with cases of the Common Foreign and Security Policy, even if the Treaty on European Union article 24 and the Treaty on the Functioning of the European Union article 275 provides an exception from courts general jurisdiction in the Common Foreign and Security Policy area. It is important to note that an exception from general jurisdiction of the European Court of Justice in Common Foreign and Security Policy is very volatile area. This is reflected in the comparison of different periods where exception in general jurisdiction of the European Court of Justice is regulated differently. Also we can notice this volatility in the European Court of Justice different case law in Common Foreign and Security Policy area. After the entry into force of the Lisbon Treaty, the Common Foreign and Security Policy has become more than ever close to other European Union policies. So it is likely that this exception in general jurisdiction of the European Court of Justice will continue to change. This thesis aims to answer a question, does the European Court of Justice has jurisdiction to deal with cases of the Common Foreign and Security Policy area. To answer this question, this thesis analyzes the Common Foreign and Security Policy development and influence to exception in general jurisdiction of the European Court of Justice. Also to answer this question, this thesis indentifies all cases when the European Court of Justice nevertheless dealt with matters relating to the Common Foreign and Security Policy area.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34625
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34625
Appears in Collections:2017 m. (TF mag.)

Files in This Item:
mangirdas_gabrevicius_md.pdf1.54 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

169
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

9
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.