Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34615
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Norkevičiūtė, Irmida
Supervisor: Žaltauskaitė, Jūratė
Title: Kadmio ir švino poveikis slieko (Eisenia fetida) fiziologiniams, biocheminiams rodikliams ir sliekų gebėjimas atsistatyti po poveikio
Other Title: Effects of cadmium and lead on the physiological and biochemical responses of earthworm (Eisenia fetida), their recovery
Extent: 58 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Aplinkotyros katedra
Keywords: Kadmis;Švinas;Išgyvenamumas;Augimas;Atsistatymas;Cadmium;Lead;Survival;Growth;Recovery
Abstract: Kadmis ir švinas yra toksiški sunkieji metalai į aplinką patenkantys tiek iš natūralių tiek iš antropogeninių šaltinių. Dėl didelio šių metalų toksiškumo ir plataus jų paplitimo vis didesnis dėmesys skiriamas taršos kontrolei, analizuojamas dirvožemio organizmų gebėjimas atsistatyti po poveikio metalais. Taigi, šio darbo tikslas įvertinti kadmio ir švino poveikį Eisenia fetida slieko fiziologiniams ir biocheminiams rodikliams, nustatyti sliekų gebą atsistatyti po poveikio metalais. Kadmio ir švino poveikio sliekams Eisenia fetida fiziologiniams ir biocheminiams rodikliams tyrimas buvo atliekamas pagal OECD 222 metodiką. Tyrimo metu sliekai Eisenia fetida buvo 56 dienas veikiami skirtingomis švino (40, 250, 500, 1000, 2500 mg Pb/kg) ir kadmio (5, 10, 100, 250, 500 mg Cd/kg) koncentracijomis. Po 56 dienų poveikio sliekai perkelti į švarų (metalais neužterštą) dirvožemį ir stebėti 56 dienas. Augimas ir išgyvenamumas buvo vertinamas kas 14 dienų, reprodukcija, bioakumuliacija ir antioksidacinių fermentų (SOD ir CAT) aktyvumas vertinamas po 56 dienų poveikio ir po 56 dienų atsistatymo. Ilgėjant poveikio laikui ir veikiant vis didesnėmis metalų koncentracijomis sliekų išgyvenamumas mažėjo ir buvo mažesnis lyginant su kontroline grupe. Didžiausią neigiamą poveikį sliekų svoriui darė 500 mg Cd/kg kadmio ir 40 mg Pb/kg švino koncentracijos. Abu tirti metalai neigiamai veikė reprodukciją, kokonų ir jauniklių skaičius buvo statistiškai reikšmingai mažesnis lyginant su kontroline grupe (p<0,05). Atsistatymo laikotarpiu tik buvusios kadmio koncentracijos mažino gyvų sliekų skaičių (pirmas 14 dienų), o švinas veikimo laikotarpiu įtakos išgyvenamumui neturėjo. Perkeltų į švarų dirvožemį sliekų svoris ėmė augti greičiau, lyginant su poveikio laikotarpiu. Ypač spartus svorio augimas buvo pastebėtas tų organizmų, kurie poveikio laikotarpiu buvo veikti didžiausiomis kadmio koncentracijomis (250 ir 500 mg Cd/kg) ir mažiausia švino (40 mg Pb/kg) koncentracija, tačiau vis dėlto sliekų svoris išliko statistiškai reikšmingai mažesnis lyginant su kontroline grupe (p<0,05). Perkėlus sliekus į švarų dirvožemį užfiksuota ir intensyvesnė reprodukcija, tačiau kokonų ir jauniklių skaičius kontrolės lygio nepasiekė. Vertinant metalų poveikį antioksidaciniams fermentams nustatyta, kad švinas įtakos fermentų veiklai neturėjo, o kadmis sukėlė oksidacinį stresą dėl kurio padidėjo fermentų aktyvumas. Paveikus visomis kadmio koncentracijomis, išskyrus 10 ir 100 mg Cd/kg koncentracijas, sliekų fermentų aktyvumas buvo didesnis lyginant su kontroline grupe. Po atsistatymo beveik visomis buvusiomis kadmio koncentracijomis veiktų sliekų fermentų aktyvumas sumažėjo, tačiau buvusios koncentracijos turėjo reikšmingą poveikį aktyvumui. Mažomis kadmio koncentracijomis veikti sliekai atsistatė lengviau nei veikti didelėmis kadmio koncentracijomis.
Effects of cadmium and lead on the physiological and biochemical parameters of earthworm (Eisenia fetida) was conducted according to OECD 222 guidleines. The earthworms were grown for 56 days in ths soils amended with lead (40, 250, 500, 1000, 2500 mg Pb/kg) and cadmium (5, 10, 100, 250, 500 mg Cd/kg) concentrations. After 56 days exposure of metals earthworms were replaced to the clean (not metals polluted) soil and than they were following 56 days. Effects of growth and survival rates were measured every 14 days. Reproduction, bioaccumulation and antioxidant enzymes (SOD and CAT) activity measured after 56 days of exposure and 56 days after recovery. The results of the experiment showed that earthworms survival decreased, accordingly increasing exposure time and exposure to increasingly higher concentrations of metals. And finally, it was lower compared to the control group. It was observed that decrease of earthworms weight was noticeable during 500 mg Cd/kg cadmium and 40 mg Pb/kg lead concentrations. Both metals had negatyve effects of reproduction, cocoons and juveniles numbers were significantly lower compared to the control group (p<0,05). Recovery period, only previous cadmium concentration reduced the number of earthworms (first 14 days), the lead did not affect survival. After replaced to the clean soil earthworms weight began to grow faster as compared with the exposure period. Previous biggest cadmium (250 and 500 mg Cd/kg) and less lead (40 mg Pb/kg) concentrations were best of grown in recovery period, but earthworms weight was significantly lower compared with the control group (p<0,05). The reproduction of the recovery has been more intensive than after exposure metals, but cocoons and juveniles number level of control not reached. In assessing the impact of metals had showed that lead did not affect the enzyme activity, and cadmium caused by oxidative stress due to the increased enzymes activity. Under the effect of all the cadmium concentrations, except 10 and 100 mg Cd/kg concentrations, the activity of enzymes were increased and enzymes activity were significantly biggest compared with the control group (p<0,05). After recovery the activity of enzymes were decreased, but previous cadmium concentration had significant effect on the activity. Recovery was better after exposure small concentrations of cadmium than operate large concentrations of cadmium.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34615
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34615
Appears in Collections:2017 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
irmida_norkeviciute.pdf1.23 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

246
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

18
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.