Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34608
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Beinarytė – Kisieliauskienė, Marija
Supervisor: Urniežius, Rytis
Title: Kompozitorės Zitos Bružaitės chorinės muzikos kūrybos raidos ypatumai
Other Title: Choral art development features of the composer Zita Bružaitė
Extent: 37 p.
Date: 7-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Muzikos akademija. Muzikos teorijos ir pedagogikos katedra
Keywords: Chorinės muzikos kūryba;Liturginė muzika;Chorinės dainos
Abstract: Zitos Bružaitės kūryba yra nevienareikšmė. Galima susidaryti nuomonę, kad kompozitorė tendencingai keistų kūrybos stilių, kūryboje išsireikšdama filosofiniais pamąstymais, tai šmaikštaudama tarsi viduriniųjų amžių klajojantis dainius. Zita Bružaitė savo kūryboje sugeba apjungti viduramžiškąjį muzikinį griežtumą su modernistiniu harmoniniu koloritu, lietuvių liaudies muzikos intonacijas su improvizacinio pobūdžio XX a. antrosios pusės džiazinės muzikos išraiškos elementais. Kompozitorės siekis: savo kuriama muzika sugebėti rasti tiesioginį emocinį ryšį su jos muzikos klausytoju, visus muzikos mechaninius ir procesinius muzikinio vyksmo procesus klausytojui atskleisti lengvabūdiškai ir siužetiškai muzikos formos atžvilgiu, todėl pusiausvyra tarp racionalaus ir emocionalaus prado bei emocinis kontaktas su klausytoju, nulemia ir šios autorės kūrybos populiarumą. Tyrimo objektas – kompozitorės Zitos Bružaitės chorinės muzikos kūrybos raidos ypatumai. Tyrimo problema: visiškai nėra analizuota Zitos Bružaitės chorinė muzika: raida, stilistika, meninės išraiškos priemonės. Aktualu įsigilinti į kompozitorės kūrybinę stilistikos įvairovę, muzikos kalbos originalumo ir tradicijos santykį, jų įvertinimą lietuviškos chorinės muzikos kontekste. Tyrimo tikslas – atskleisti Zitos Bružaitės chorinės muzikos kūrybos raidos ypatumus. Tyrimo tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai: 1) kompozitorės kūrybinės veiklos perspektyvoje apžvelgti kuriamą chorinę muziką; 2) nustatyti kompozitorės kuriamos chorinės muzikos formos, ritmo, struktūros, harmonijos ypatumus, formuojančius individualų kūrybos braižą, išskiriantį ją iš kitų XX a. II pusės lietuvių kompozitorių. Tyrime naudojami metodai. 1) Muzikologinės literatūros analizė. Ja remiantis buvo išanalizuoti kompozitorės chorinės kūrybos ypatumai formos, ritmo, struktūros, harmonijos atžvilgiu bendroje kūrybinės veiklos perspektyvoje. 2) Muzikologinė kūrinių [teksto] analizė. Remiantis jos rezultatais buvo apibrėžta ir išanalizuota kompozitorės chorinės muzikos raida. Ankstyvoje kūryboje kompozitorė siekė savo kūrinių pirminius garsus „išauginti iš tylos“, poezijos, vos apčiuopiamų virpesių, ramaus tempo ir tolygaus ritminio piešinio. Tuo tarpu vėlesniame etape kompozitorės muzikoje labiau išreikšta „forte“ estetika, visų naudojamų tembrų eksponavimas kūrinio pradžioje, kurie klausytoją pasiekia su ypatinga ekspresija, asimetrine ir aštria artikuliacija. Zita Bružaitė yra kompozitorė, nevengianti ir postminimalistinių muzikos išraiškos polinkių, kurianti linksmo, veržlaus, gaivaus stiliaus muziką, dažnai apjungiančią džiazo ir liaudies muzikos braižą, neretai Haydno muzikos stiliaus kontekst. Klausytojui tokia muzika artima, linksma ir nuotaikinga. Kompozitorę įkvepia ne tik dabarties ir nesenos praeities muzikiniai stiliai, ar srovės („ambient“, postminimalizmas, „new age“ ar „smooth jazz“), tačiau ir tokie XX a. moderniosios muzikos atstovai kaip Heinrichas Isaacas, gotikinė muzika, Klausas Schulze. Antonas Brukneris ir Igoris Stravinskis vieni mėgstamiausių Zitos Bružaitės kompozitorių, padariusių tokią pačią didelę įtaką jos kūrybai kaip ir Davidas del Tredici, Brianas Eno. Lietuviškojo tautiškumo kontekste, išreikštame per modernizmą, matome, kad kompozitorės kūryba yra įtakota daugybės pasaulyje populiarių muzikinių stilių, muzikos komponavimo technikų.
The works by Zita Bružaitė are diverse. It seems as if she deliberately alternates her style, sometimes presenting philosophical wisdom, sometimes spoofing as if a medieval szpilman. The composer in her works freely combines medieval asceticism and the colorfullness of modernism, the intonations of folk music and jazz improvisations. Bružaitė in her music seeks an emotional contact with the audience, is capable of presenting complex technological processes in a playful, intriguing way, thus the balance between the rational and emotional rudiments and emotional contact with the audience determine the popularity of the artist's works. The object of research - choral art development features of the composer Zita Bružaitė. The research problem: Zita Bružaitė‘s choral music, its evolution, style and artistic expression means have not been analyzed. The aim - to reveal Zita Bružaitė‘s choral art development features. The following research objectives were raised: 1) overview the development of choral music development from the composer's creative activity perspective; 2) identify the form, rhythm, structure, harmony peculiarities of the composer‘s choral music, which form individual creative style, distinguishing the composer from the other Lithuanian composers of the second half of the 20th century. The study methods: 1) Analysis of musicological literature. Based on it, the peculiarities of the composer's choral art form, rhythm, structure and harmony in relation to the overall creative activity perspective were analysed. 2) Analytical study of the works. Based on its results, the evolution of the composer's choral music has been defined and analyzed. In the early works the composer sought to grow the original sounds "out of silence“, poetry, hardly tangible vibrations, quiet pace and even rhythmic pattern. Meanwhile, at a later stage the composer‘s music is characterized by a more pronounced "forte"aesthetics, exhibiting all the used timbres at the beginning, that reach the listener with a particular expression, asymmetric and sharp articulation. Zita Bružaitė is the composer who does not avoid postminimalistic trends, writing joyful, energetic, lucid music, often absorbing jazz and folklore, and sometimes even turning to Haydn, creating just something fun and attractive to the listener. She is impressed not only by current or recent, thus "cheesy" musical currents or trends (postminimalism, "ambient" or "ambient house", "new age", "smooth jazz"), but also composers such as Claus Schulz , Heinrich Isaac, Ethereal Wave, as well as Igoris Stravinskis, loved by Zita Bružaitė Anton Bruckner, Steve Reich, Brian Eno and David del Tredici. It is obvious that the composer accepts more than one musical style, technique or manner of composition, but does not resist the continuation of national modernism.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34608
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34608
Appears in Collections:2017 m. (MA mag.)

Files in This Item:
marija_beinaryte_kisieliauskiene_md.pdf1.22 MBAdobe PDF   Until 2022-06-20View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

348
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

2
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.