Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34606
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Urbanskytė, Enrika
Supervisor: Gedvilienė, Genutė
Title: Informacinių ir komunikacinių technologijų taikymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ugdant 3-6 m. vaikus
Other Title: Application of information and communication technologies in education of 3 to 6 year-old children in pre-school education institution
Extent: 77 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra
Keywords: Ikimokyklinis ugdymas;IKT;Ikimokyklinė ugdymo įstaiga;Vaikas;IKT taikymas;Pre-school education;ICT;Pre-school education institution;Child;Application of ICT
Abstract: Visuomenė nuolat kovoja dėl efektyvesnio, ekonomiško ir demokratinio išsimokslinimo ugdymo procese. Šiuolaikinio auklėjimo ir ugdymo proceso pagrindiniai uždaviniai yra pagerinti senus ugdymo metodus, nuolatos ieškoti naujų ir efektyvesnių būdų kaip sudominti vaikus ugdymo(si) procese. Šiuolaikinėje visuomenėje vaikai įgyja vis daugiau žinių ir informacijos iš informacinių technologijų (toliau IT) nei ankščiau, todėl labai svarbu modernizuoti ir patį ugdymo procesą, kad vaikai gautų tinkamą ir reikalingiausią informaciją (Anđelić, Čekerevac, Dragović, 2014). Informatikos, informacinių technologijų ugdymo 2014–2020 metų strategijos gairėse paminėta kad, informacinių kompiuterinių technologijų naudojimasis toks pats svarbus kaip ir skaitymas ar rašymas. Laikmetis lemia, jog pasaulis sparčiai kinta, technologijos tobulėja ir informacinės technologijos įėjo į visas mūsų gyvenimo sferas. Sparti informacinių technologijų raida paliečia ne tik suaugusįjį, bet ir mažą vaiką. Tai tampa neišvengiama būtinybe, formuojančia naują vaiko ugdymo(si) kultūrą. Tyrimo problema. Nepakankamas turimų informacinių ir komunikacinių technologijų įtraukimas ugdant 3–6 m. vaikus ikimokyklinėse įstaigose. Tyrimo objektas. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikymas ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje ugdant 3–6 m. vaikus. Tyrimo tikslas. Atskleisti informacinių ir komunikacinių technologijų taikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ugdant 3–6 m. vaikus. Tyrimo uždaviniai: 1. Teoriniu aspektu pagrįsti IKT taikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ugdant 3–6 m. vaikus. 2. Aptarti IKT privalumus ir trūkumus ugdant 3–6 m. vaikus. 3. Išsiaiškinti IKT poveikį ugdant 3–6 m. vaikus. 4. Nustatyti pedagogų požiūrį į IKT taikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, ugdomojoje veikloje. Rezultatai: Išanalizavus mokslinę literatūrą galima teigti, kad IKT taikymas ugdymo(si) procese yra svarbus ir naudingas vaikui, jo vystymuisi ir pažinimui. Edukologai ir pedagogai pritaria, kad tai yra puiki priemonė praturtinti kasdienines veiklas ikimokyklinėse įstaigose, lavinant visas 3 vaikams reikalingas kompetencijas. Internete yra daug svetainių ir programų, kurias galima panaudoti tikslingam ugdytinių ugdymui(si). Tyrimo rezultatai atskleidė pedagogų požiūrį į IKT taikymą ugdymo įstaigoje. Paaiškėjo, kad dauguma respondentų pritaria technologijų taikymui ugdymo procese, stengiasi jas įtraukti į kasdienines veiklas. Tačiau ikimokyklinio ugdymo įstaigose trūksta IKT priemonių, kurias galėtų taikyti plačiau.
The society is constantly struggling for more efficient, economic and democratic education in educational process. Improvement of old education methods, continuous search for new and more efficient ways of engaging children in the process of education/learning are seen as the main tasks of modern upbringing and education. In the modern society children acquire more and more knowledge and information from Information Technologies. Therefore, it is very important to modernize a process of education itself in order children would receive proper and the most necessary information (Anđelić, Čekerevac, Dragović, 2014). It is mentioned in the guidelines of the strategy of Informatics and Information Technologies education of 2014-2020 that use of Information and Computer Technologies is as important as reading and writing. We live in times of ever changing world, improving technologies and for this reason Information Technologies became a part of all fields of our life. A rapid development of Information Technologies affects both adults and small children. This becomes an unavoidable necessity forming a new culture of child education/learning. The problem of the study. Insufficient implication of available ICT in education of 3 to 6 year-old children in pre-school education institutions. The object of the study. Application of Information and Communication Technologies in education of 3 to 6 year-old children in pre-school education institution. The purpose of the study. To reveal application of Information and Communication Technologies in education of 3 to 6 year-old children in pre-school education institution. The tasks of the study: 1. To substantiate in theoretical aspect application of ICT in education of 3 to 6 year-old children in pre-school education institution. 2. To discuss pros and cons of ICT in education of 3 to 6 year-old children. 3. To find out an effect of ICT in education of 3 to 6 year-old children. 4. Set teachers approach to apply ICT in pre-school education institution, in educational activity. Results: After having analysed literature sources it can be stated that application of ICT in the process of education/learning is important and useful for a child, his/her development and cognition. Educators and teachers agree that it is a perfect measure allowing enrichment of 5 everyday activities in pre-school institutions when educating all competences that are necessary for children. Many websites and programs which can be used for an expedient education/learning of learners are available online. The study results revealed an attitude of teachers towards application of ICT in education institution. It has turned out that majority of the respondents support an idea of application of technologies in education process and try to involve them in everyday activities. However, pre-school education institutions lack ICT measures which could be applied in a broader manner.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34606
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34606
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
enrika_urbanskyte_md.pdf1.3 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

524
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

150
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.