Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34603
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Činikas, Simonas
Supervisor: Kuzminovas, Marius
Title: Ar LR baudžiamajame procese egzistuoja galimybė šalims susitarti dėl bylos rezultato ir ar tai nepažeidžia teisės į teisingą teismą?
Other Title: Does there exist possibility in Lithuanian criminal procedure for parties to agree on the outcome of the case and whether it infringes right to fair trial?
Extent: 40 p.
Date: 1-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Susitarimas baudžiamajame procese;Galimybė šalims susitarti;Teisė į teisingą teismą;Agreement in criminal proceeding;Possibility of agreement between the parties;Right to a fair trial
Abstract: Magistro baigiamajame darbe nagrinėjama: galimybė baudžiamojo proceso šalims susitarti dėl bylos rezultato ir teisės į teisingą teismą. Gilinamasi į teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias proceso šalių galimybę tartis (mediacija), analizuojamas Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (38 str., 391 str., 62 str. 4 d., 93 str.) ir Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodeksas (34 str. 2d., 413 str., 418 str., 422 str.), BK ir BPK straipsniai, kuriuose įtvirtintos tradicinės galimybės byla užbaigti taikiai, ar sušvelninti galimą padėtį, kiek tai įmanoma. Analizuojama ir lyginama užsienio šalių praktika, visi galimi būdai (susitarimo formos), kuriuos laikomos susitarimu baudžiamajame procese: atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės susitaikius, šį būdą dažnai pavyksta įgyvendinti mediacijos pagalba, kai derinami konfliktuojančių šalių, ar nukentėjusiųjų interesai, ieškoma pusiausvyros tarp teisingo ir proporcingo nubaudimo, visuomenės intereso – užtikrinant pažeisto gėrio atkūrimą tarp kaltinamojo ir nukentėjusiojo. Nagrinėjamas atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai asmuo padėjo atskleisti organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo narių padarytas nusilėstamas veikas (įtvirtintas BK 391 str.) šiomis aplinkybėmis skyrimas švelnesnės bausmės (BK 62 str. 4 d.) ir lyginamas su užsienyje galiojančia karaliaus liudytojo norma (angl. King‘s [Queen‘s] evidence). Taip pat nagrinėjamas teismo baudžiamasis įsakymas, vienas plačiausiai aptariamų susitarimo būdų šiame darbe, tai greitesnis būdas užbaigti bylą bei galimybė kaltinamajam, išvengiant viešumo, apsisaugoti nuo laisvės atėmimo bausmės, gauti mažesnę baudą, nei bylą nagrinėjant teisme. Lyginamas su anglosaksų tesės tradicijos valybėse paplitusiu susitarimu dėl proceso baigties (ang. plea bargain). Tiriamas susitarimas dėl proceso baigties anglosaksų valstybėse ir galimybės pritaikyti panašų procesą Lietuvos Respublikoje. Tiriamas taikinimas proceso šalių esant privačiam kaltinimui. Analizuojamos EŽTT bylos, kuriose išaiškinta, kad bylą nagrinėjant ir ne teismo procese gali būti užtikrintas sąžiningas ir teisingas nagrinėjimas ir parinkta bausme atitiks teisingumo reikalavimus bei Konstitucinio Teismo nutarimai apie baudžiamojo proceso principus ir galimybes susitarti baudžiamojo proceso metu. Atskleidžiama teisės į teisingą teismą sampratos atitiktis, kai tariamasi dėl bylos rezultato bei nagrinėjami principai ir teisės susijusios su teisia į teisingą teismą. Tyrimo tikslas – atsakyti į klausimą ar LR baudžiamajame procese egzistuoja galimybė šalims susitarti dėl bylos rezultato ir ar tai nepažeidžia teisės į teisingą teismą? Atliekant tyrimą buvo siekta nustatyti ar šiuolaikinėse teisinėse sistemose egzistuoja galimybė baudžiamojo proceso šalims susitarti dėl bylos rezultato, ar tai vystoma, plėtojama ir kokios susitarimų baudžiamajame procese ateities tendencijos tiek Lietuvoje, tiek užsienio praktikoje. Kaip yra užtikrinama pusiausvyra tarp teisingo nubaudimo, efektyvumo teismų darbe, pačios bausmės esmės, kaltinamųjų teisės į teisingą procesą, proceso šalių lūkesčiai sulaukti tikrojo teisingumo ir tarp kaltinamojo galimybės baudžiamąjį procesą užbaigti palankiomis sąlygomis, kad tai nepažeistų teisės ir tenkintų proceso šalis. Išanalizavus mokslinę literatūrą, Lietuvos bei užsienio teismų praktiką, Lietuvoje ir užsienyje galiojančios teisės aktus, galima daryti išvadą, kad kuo toliau tuo daugiau bylių pasaulyje yra baigiama įvairiomis susitarimo formomis ir ši tendencija linkusi išlikti ir ateityje. Ypač daug bylų susitarimų baigiama anglosaksų tradicijos valstybėse, nes pas juos mažiau svarbi teisėjo rolė, svarbesnė teismų praktika ir tradiciškai susiklostę, kad byloje procesas vyksta tarp proceso šalių. Lietuvoje egzistuojančio susitarimo formos yra teisėtos, nes išlaikoma tesėjo viršenybė, egzistuoja galimybė apskusti sprendimą, tačiau susitarimai mūsų, kaip kontinentinės valstybės, teisėje yra svetimybė, todėl plėtoti susitarimo galimybes iki tokio lygio, kaip anglosaksų tesės tradicijos valstybėse butų negalima, tai pažeistų Lietuvoje galiojančius teisės principus.
The Master thesis has analyzed the following: the possibility of the parties to the criminal proceedings to agree on the outcome of the case and the right to a fair trial. The thesis has studied the legislation governing the possibility of the parties to negotiate (mediation), has analyzed the Criminal Code of the Republic of Lithuania (Article 38, Article 391, Article 62(4), Article 93) and the Code of Criminal Procedure of the Republic of Lithuania (Article 34(2), Article 413, Article 418, Article 422), the articles of the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure which contain the traditional possibilities to complete the case peacefully, or to mitigate the possible situation as far as possible. The Master thesis has analyzed and compared the foreign practice, all the possible ways (agreement forms), which are considered as the agreement in the criminal proceedings: exemption from criminal liability after reconciliation, this method is often successfully implemented during mediation when the interests of the conflicting parties or the victims are harmonized, the balance between fair and proportionate punishment is sought, the public interest - to ensure the restoration of the offender’s good between the accused and the victim. The paper has analyzed the exemption from criminal liability when a person actively assisted in detecting the criminal acts committed by members of an organized group or a criminal association (established in Article 391 of the Criminal Code), milder punishment imposed under these circumstances (Article 64(4) of the Criminal Code) and has compared it with the norms of the King's (Queen's) evidence valid abroad. The thesis has also considered a criminal court order, one of the most widely discussed way of an agreement in this work, it is a quicker way to close the case and the possibility of the accused to avoid publicity and protect themselves from the prison sentence, to get a smaller fine than during the proceedings at court. The Master thesis has compared the agreement on the outcome of the proceedings common in the Anglo-Saxon tradition states (plea bargain). The thesis has studied the agreement of the outcome of the case in the Anglo-Saxon countries and the possibility of adapting a similar process in the Republic of Lithuania. The thesis has also studied the conciliation of the parties in case of a private prosecution. The paper has analyzed the cases of the European Court of Human Rights which have clarified that when hearing the case outside of the trial a fair and impartial hearing can be guaranteed and the selected sentence will meet the requirements, and the decisions of the Constitutional Court on the principles of criminal procedure and the possibilities for an agreement during criminal proceedings. The paper has discussed the concept of conformity of the right to a fair trial when negotiating on the outcome of the case and has considered the principles and rights related to the right to a fair trial. The aim of the thesis is to answer the question whether there is possibility for the parties agree on the outcome of the case and whether it is without prejudice to the right to a fair trial in the criminal proceedings of the Republic of Lithuania? The study has been intended to determine whether the modern legal system provides a possibility for the parties of the criminal proceedings to agree on the outcome of the case, whether it is being developed and what are the future tendencies of the agreements in criminal proceedings both in Lithuanian and in foreign practice. How a balance between a fair punishment, the efficiency in judicial work, the essence of punishment, the rights of defendants to a fair trial, the expectations of the parties to wait for a true justice and between the possibility of the accused to complete the criminal proceedings on favorable terms so that does not conflict with the law and satisfy the parties is ensured. After the analysis of the scientific literature, Lithuanian and foreign case law, the legislation applicable in Lithuania and abroad, it can be concluded that more and more cases in the world are completed in various forms of agreement and this tendency tends to remain in the future. Especially a lot of cases are concluded with the agreements in the Anglo-Saxon tradition states, where the role of the judge is less important, and the case law is more important, and traditionally the process of the case takes place between the parties. The forms of agreement existing in Lithuania are legal because they maintain the supremacy of the judge, there is a possibility to appeal the decision, however the agreements in our continental state law is barbarism, therefore the development of the agreement to a such an extent as in the Anglo-Saxon states would not be possible because it would violate the principle of law applicable in Lithuania.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34603
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34603
Appears in Collections:2017 m. (TF mag.)

Files in This Item:
simonas_cinikas_md.pdf1.06 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

211
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

14
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.