Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34602
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Krugliakovas, Albinas
Supervisor: Stankevičienė, Antanina
Title: Liepos genties (Tilia L.) medžių sanitarinė būklė Kauno miesto apsauginiuose gatvių želdiniuose
Other Title: Sanitary state of linden genus (Tilia L.) trees at protective plantations in Kaunas streets
Extent: 54 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Aplinkotyros katedra
Keywords: Liepos gentis;Sanitarinė būklė;Kauno miestas;Gatvių želdynai;Linden genus;Sanitary condition;Kaunas city;Streets green areas
Abstract: 2015–2016 m. atlikus 1685 liepos genties brandžių ir naujai sodintų medžių (T. cordata, T. cordata 'Greenspire', T. cordata 'Roncho', T. platyphyllos, T. tomentosa 'Warsawiensis', T. x vulgaris) augančių Kauno miesto 41 gatvės apsauginiuose želdiniuose būklės stebėseną nustatyta, kad įvairiu intensyvumu liepą pažeidė neinfekcinės kilmės pažeidimai (defoliacija, dechromacija, nekrozė, sausos šakos), grybinių ligų sukėlėjai (suodligė, Mycosphaerella millegrana, Apiognomonia errabunda) ir kenkėjai (Caliroa annulipes, Phyllonorycter issikii, Eotetranychus tiliarum, Eriophyes tilia, E.leiosoma). Atlikus naujai pasodintų Kauno miesto apsauginiuose gatvės želdiniuose gautų duomenų analizę nustatyta, kad liepos amžiaus faktorius turi įtakos grybinių ligų intensyvumui, o tai pat kad į T.cordata brandžių liepų želdynus, naudinga sodinti naujų liepų taip siekiant sumažinti pažeidimą grybinėmis ligomis želdyne. Palyginus pažeidimų dažnį nustatyta, jog naujai sodintų T.cordata yra labiau atsparios kenkėjams ir grybinėms ligoms, už brandžias tos pačios rūšies liepas. Tačiau mažiau atsparios, neinfekciniams pažeidimams. Visų taksonų, išskyrus brandžias T.cordata 'Roncho' ir T.x vulgaris, patyrė daugiau neinfekcinių pažeidimų sausros metu, kitoms 5 liepų grupėms atlikus t-testą nustatyta, jog sausra turėjo statistiškai patikimą (p<0,05) poveikį tik liepų defoliacijai, poveikis buvo stiprus ir teigiamas, sausėjant didėja defoliacija. Defoliacija buvo labiausiai paplitusi 2015 m. T. platyphyllos, T. cordata 'Greenspire' nukentėjo stipriausiai (1,42±0,03 ir 0,87±0,09). Antra pagal paplitimą 2015 m. buvo nekrozė stipriausius pažeidimus sukėlė T.x vulgaris (0,63±0,03), pažeidimai išliko stipriausi.ir 2016 metais. Mycosphaerella millegrana buvo labiausiai paplitęs grybinių ligų sukelėjas 2016 m. T. cordata 'Greenspire' veislė buvo labiausiai pažeista (0,78±0,01), 2016 m. buvo pasodinta daug naujų T. cordata 'Greenspire' veislės liepų. 2015 m. labiausiai paplitusi buvo suodligė, T. cordata 'Roncho' veislės liepa buvo labai stipriai pažeista (1,71±0,07) šios grybinės ligos. Eotetranychus tiliarum 2015 m. buvo labiausiai paplitęs kenkėjas tarp tirtų liepų, jis buvo rastas ant visų liepos taksonų išskyrus sidabrinę liepą. 2015 m. sunkiai pažeistos buvo didžialapė (1,64±0,02), T. cordata 'Roncho' (1,27±0,07) ir brandi T.cordata (0,93±0,01).Šis kenkėjas tai pat buvo labiausiai paplitęs 2016 m., bet jo paplitimas ir keliamų pažeidimų sunkumas buvo daug mažesnis lyginant su 2015 m., kai buvo sausringa vasara. 2016 m. T. cordata 'Greenspire' ir T. cordata 'Roncho' nepatyrė liepinės voratiklinės erkės pakenkimų, likę taksonai patyrė daug mažesnius. Didžiausius pakenkimus patyrė naujai sodinta mažalapė liepa (0,29±0,04) perpus mažesnius, nei 2015 m. (0,6±0,03). Atspariausias liepos genties augalų (Tilia L.) taksonas yra sidabrinė liepa (T. tomentosa).
2015–2016 after completing condition monitoring of both mature and newly planted 1685 linden genus trees (T. cordata, T. cordata 'Greenspire', T. cordata 'Roncho', T. platyphyllos, T. tomentosa 'Warsawiensis', T.x vulgaris) in 41 protective green areas of Kaunas city it was determined that plants were damaged by non-infectiuos injuries (defolation, dechromation, necrosis, dry branches), fungal pathogens (sooty mould, Mycosphaerella millegrana, Apiognomonia errabunda) and pests (Caliroa annulipes, Phyllonorycter issikii, Eotetranychus tiliarum, Eriophyes tilia, E.leiosoma). After completing analysis of data collected in newly planted green urban areas of Kaunas city it was determined, that linden age factor does have influence to fungal diseases intensity, also that it is beneficial to plant new linden plants in green areas of matured T.cordata plants trying to prevent fungal \ diseases this way. Comparing frequency of injuries it was determined that newly planted T.cordata are more resilient to pests and fungal diseases than same species of linden that have grown for long time. But les resilient to non-infectiuos injuries. All taxons except mature T.cordata 'Roncho' and T.x vulgaris have received more injuries in drought period, after completing t-test it was determined that drought had statistically reliable (p<0,05) effect only to defolation of linden taxons, effect was positive and strong, drying is increasing defolation. Defolation mostly occured in 2015 T. platyphyllos, T. cordata 'Greenspire' received most severe injuries (1,42±0,03 and 0,87±0,09). Second most prevalent in 2015 was necrosis T.x vulgaris received most severe injuries (0,63±0,03) these injuries remained in 2016 also then they were strongest. Mycosphaerella millegrana was most common pathogen of fungal diseases in 2016 T. cordata 'Greenspire' was severely damaged (0,78±0,01), in 2016 many new T. cordata 'Greenspire' variety linden plants was planted.In 2015 sooty mold was most common T. cordata 'Roncho' variety was injured very severely(1,71±0,07) by this fungal disease. Eotetranychus tiliarum in 2015 was most common pest for all monitored plant taxons except T. tomentosa 'Warsawiensis'. Most injuries in 2015 received T. platyphyllos (1,64±0,02), T. cordata 'Roncho' (1,27±0,07) and mature T. cordata (0,93±0,01). This pest was prevalent in 2016 also but injuries were less common and severe than in 2015, when summer was dry. T. cordata 'Greenspire' and T. cordata 'Roncho' didn‘t suffer any injuries from E. tiliarum, other taxons were injured much less injuries. Most injuries received newly planted T. cordata (0,29±0,04), but it was only half severity of 2015 (0,6±0,03). Most resilient linden genus plants (Tilia L.) taxon was (T. tomentosa).
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34602
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34602
Appears in Collections:2017 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
albinas_krugliakovas_md.pdf1.65 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

262
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

4
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.