Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34596
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Bučienė, Akvilė
Supervisor: Bukantaitė, Daiva
Title: Atlikėjo triumfas
Other Title: The triumpf of the artist
Extent: 40 p.
Date: 1-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Muzikos akademija. Dainavimo katedra
Keywords: Triumfas;Atlikėjas;Muzika;Triumph;Performer;Music
Abstract: Tyrimo tikslas - apibūdinti atlikėjo triumfo jausmą, kaip individualią karjeros ir išgyvenimų raišką. Tyrimo uždaviniai: - Atskleisti atlikėjo karjeros specifiškumą. - Aptarti triumfo jausmą, kaip atlikėjo tikslingo darbo rezultatą. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, interviu Atlikėjo karjeros specifiškumas išryškėja per: - Vidines įgimtas savybes ir išorinių sąlygų poveikį, kurios turi įtakos profesinio pašaukimo atsiskleidimas. - Tinkamos profesijos pasirinkimą ir atlikėjų gebėjimų realizavimą, kurie yra pagrindiniai žmogaus savirealizacijos elementai. - Veiklą, galinčią atskleisti ne tik atlikėjo gebėjimus, bet ir vidinį potencialą. - Atlikėjo siekį, kuo geresnių savo veiklos rezultatų ir tinkamai pasirinktos specializacijos. - Per atlikėjo motyvaciją karjeroje. - Moterų karjeros ribotumą. Atlikėjo triumfo jausmas, kaip tikslingas darbo rezultatas atpažįstamas šiose situacijose: - Kūrybinio pasitenkinimo viršūnėje ir saviraiškos kulminacijoje. - Sėkmingame šeimos modelyje ir gyvenimo prasmėje. - Motyvaciniame menininko tobulėjime. - Formalaus įvertinimo pasiekimo akimirkoje Karjeros saulėlydyje, karjerai besibaigiant, ypač keičiantis vaidmenims, kuomet vis dažniau pagrindinius vaidmenis keičia antraplaniai vaidmenys, net ir jų sėkmingas, išjaustas realizavimas aktoriams (ypač moterims) neteikia jokio pasitenkinimo ir triumfuojančio jausmo, dėl vidinio nusistatymo apie vaidmenų prioritetus.  
The research purpose - describe the artist's sense of triumph as individual career experiences and expression. Reasearch tasks: - Reveal the artist's career specificity. - Discuss the sense of triumph, as appropriate artist working results Artist career specificity revealed through: - Internal and external denature conditions on which affect the unfolding of avocation. - Appropriate choice of profession and performing skills realization, which are the main elements of human self-realization. - Activities which could lead to not only the artist's abilities, and the inner potential. - Artist desire, the better your performance and properly chosen specialization. - In the artist's career motivation. - Women's career limitations. Artist feeling of triumph, as a result of purposeful work is recognized in the following situations: - Satisfaction of creative expression and the top of the climax. - the successful model of the family and the sense of life. - The covering Advances artist. - The formal assessment of the achievement of moment Career sunset, before the end of the career, especially in the exchange of roles, where increasingly changing roles: main secondary roles, even if they succeed the realization of the actors (especially women) do not provide any satisfaction and triumphant feeling for the inner attitudes about the roles priorities.  
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34596
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34596
Appears in Collections:2017 m. (MA mag.)

Files in This Item:
akvile_garbenciute_md.pdf665.42 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

234
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

12
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.