Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34575
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Petrauskienė, Asta
Supervisor: Tandzegolskienė, Ilona
Title: Komunikavimo kultūros plėtotė gimnazijose, vykdant patyčių kibernetinėje erdvėje prevenciją
Other Title: Development of communication culture as prevention of cyber bullying
Extent: 68 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra
Keywords: Komunikavimo kultūra;Kultūros plėtotė;Patyčios kibernetinėje erdvėje;Communication;Cultural development;Cyber bullying
Abstract: Tyrimo problema: prevencinis komunikavimo kultūros veiksmingumas patyčių kibernetinėje erdvėje atveju. Tyrimo objektas: komunikavimo kultūros plėtotė. Tyrimo tikslas: ištirti mokinių komunikavimo kultūros plėtotės veiksmingumą patyčių kibernetinėje erdvėje prevencijai gimnazijose. Tyrimo metodai: sisteminė literatūros apžvalga, kokybinis tyrimas, turinio analizė. Tyrimo išvados. Komunikavimas suprantamas kaip keitimasis mintimis, jausmais, įspūdžiais. Komunikavimo kultūrą lemia asmens bendravimo kultūra. Paplitus informacinėms technologijoms, vis daugiau komunikuojama naudojantis jomis. Realiame gyvenime pasireiškiančios patyčios perkeliamos ir į kibernetinę erdvę. Komunikavimas informacinėmis technologijomis užima vis svarbesnę dalį mokinių gyvenime. Teigiama komunikavimo kibernetinėje erdvėje poveikis atsiskleidžia per pagalbą mokantis ir komunikavimo efektyvumą, neigiama – pasireiškia patyčiomis. Nustatytos patyčių kibernetinėje erdvėje formos: įžeidžiančios žinutės, komentarai, dalinimasis įžeidžiančio pobūdžio nuotraukomis ir vaizdo įrašais, duomenų pasisavinimą siekiant dalintis žmogaus asmenine informacija. Dažniausiai bendraujama su draugais, rečiau – su suaugusiais. Mokinių bendravimas su bendraamžiais pasižymi laisvumu ir elgesio normų nesilaikymu, su suaugusiais bendraujama mandagiau. Komunikavimo kultūrą kibernetinėje erdvėje skatina elgesio kultūros ir vertybiniai pagrindai, įgyti šeimoje bei mokykloje. Komunikavimo kultūros plėtotei ypač svarbi šeima. Komunikavimo kultūros plėtotė gali padėti mažinti patyčias kibernetinėje erdvėje rodant asmeninį pavyzdį, kalbant apie elgesio kultūrą pamokų metu, organizuojant video medžiagos peržiūras. Komunikavimo kultūros plėtotės, kaip prevencinės priemonės raiškai, svarbus visos mokyklos bendruomenės, ypač tėvų, įsitraukimas į veiklas, kalbinės raiškos kultūros ugdymas, emocinio intelekto ugdymas, žinių apie bendravimo etiką teikimas, mokinių vertybinių nuostatų formavimas ir dvasinių bei moralinių vertybių internalizacijos skatinimas.
The problem of the research: preventive effectiveness of communication culture to the cyber bullying. The object of the research: development of communication culture. The aim of the research: to investigate the influence of communication culture development to the cyber bullying prevention in gymnasium. The methods of the research: systematic review of the literature, qualitative research, content analysis of the data. Conclusions. The communication is comprehended as exchange of thoughts, feelings, and impressions. The personal culture determines the culture of communication. The spread of information technologies increases the usage of cyber communication tools. The bullying from real life transfers to virtual environment. The importance of communication by cyber devices increases among students. The positive influence of communication in cyberspace is revealed through assistance in learning and communication efficiency, negative through bullying. Electronic forms of bullying: offensive messages, comments, sharing offensive images and videos, data theft. Most often students interact with friends, sometimes – with adults. Studentsʼ communication with peers has non-compliance with standards of conduct, the communication with adults is more polite. Communication culture in cyberspace promotes is promoted by cultural and behavioral basics, acquiring the family and the school. The influence of family is particularly important for development of communication culture. Communication culture development can help reduce cyber bullying, the personal example, discussions about culture in lessons, video reviews can be useful. The involvement of school community, especially parents, into activities, linguistic expression of cultural education, emotional intelligence training, provision of knowledge about communication ethics, spiritual and moral values internalization among students are very important for the development of communication culture.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34575
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34575
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
asta_petrauskiene_md.pdf1.14 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

188
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

11
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.