Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34574
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Miškinienė, Jurgita
Supervisor: Žydžiūnaitė, Vilma
Title: Darželio auklėtojos balansavimas tarp profesinio pasitenkinimo ir profesinio perdegimo
Other Title: Kindergarten teacher’s “balancing” between professional satisfaction and professional burnout
Extent: 77 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra
Keywords: Profesinis pasitenkinimas;Profesinis perdegimas;Balansavimas;Professional satisfaction;Professional burnout;Balancing
Abstract: Tyrimo problema. Žmogus yra emocionalus, todėl nuolatos reaguoja į jį supančia aplinką. Darželio auklėtoja patirianti perdegimo sindromą tampa abejinga, ciniška, neigiamai žiūri į savo darbą, atlieka jį atmestinai, neatsakingai, dėl to nukenčia tiek lopšelio darželio bendruomenė, tiek auklėtiniai. Tyrimo objektas – balansavimas tarp profesinio pasitenkinimo ir profesinio perdegimo. Tyrimo tikslas – nustatyti profesinio pasitenkinimo ir perdegimo pusiausviros išlaikymo galimybes darželiuose dirbančioms auklėtojoms. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir kokybinis tyrimas, taikant pusiau struktūruotą interviu ir kokybinę turinio analizę. Tyrimo imtis. Tyrime dalyvavo Alytaus miesto lopšeliai – darželiai ir juose dirbantys priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Informantai atrinkti mišrios tikslinės atrankos būdu. Tyrime dalyvavo 15 tyrimo dalyvių, tikslinės grupės amžiaus vidurkis ~ 46 metai. Rezultatai. Tyrimo rezultatai parodė, kokie yra pagrindiniai veiksniai lemiantys profesinį pasitenkinimą, tai yra darbuotojų santykiai, geras mikroklimatas; administracijos palaikymas; meilė vaikams ir pedagoginiam darbui; tėvelių įvertinimas; tobulėjimas. Profesinį perdegimą lemia: darbas su tėveliais bei jų ne visada pagrįstais lūkesčiais; emocinis išsekimas; administracijos žeminimas; netinkamas darbo mikroklimatas; viskam abejinga; reformų ignoravimas; neadekvatus finansinis užmokestis; žemas savęs vertinimas; nepedagoginis darbas; neįvertinimas; švietimo sistemos tvarka; vaikų skaičius. Taip pat tyrimas parodė, kokiais būdais pedagogai bando balansuoti savo darbe: išvykimas į gamtą; kitos veiklos, pavyzdžiui: savanoriavimas skautų organizacijoje; prisitaikymas ir tinkamas nusiteikimas; pasirinkta ne visai tradicinė ikimokyklinio ugdymo kryptis; atostogos. Išvados. Balansavimas tarp profesinio pasitenkinimo ir profesinio perdegimo yra sudėtingas procesas, kurį išlaikyti daugeliui darbuotojų, ypač patiriančių intensyvų bendravimą, nėra lengva. Siekdama išlaikyti pusiausvyrą savo darbe darželio auklėtoja stengiasi parengti įdomesnes ugdymo veiklas, individualiai tobulėti, tai kelia savivertę, verčia didžiuotis atliekamu darbu, tačiau šalia visų veiklų, kurios tiesiogiai susijusios su vaikų ugdymų yra ir šalutinės – įvairių ataskaitų, planų pildymai, vaidmenų gausa, administracijos keliami reikalavimai ir kt. Tai reikalauja daug laiko ir susikaupimo, pedagogas patiria spaudimą ir stresą negalėdamas atlikti kokybiškai ir tinkamai visų darbų. Ir tai yra rimta problema šiandieniams pedagogams, kurie vis dažniau patiria profesinį perdegimą.
Research issue. A human is emotional and he/she always reacts to the environment surrounding him / her. The kindergarten teacher who suffers from professional burnout becomes ignorant, cynical, has a negative approach to his / her work, and performs his / her work carelessly. As a result, kindergarten community and kindergarten pupils suffer and experience some negative effects. Research subject. Balance between professional satisfaction and professional burnout. Aim. Determine the possibilities of how to keep balance between professional satisfaction and professional burnout for the teachers in the kindergarten. Methods. For data collection was applied the semi-structured interview and for data analysis – qualitative content analysis. Sample. Alytus nurseries and pre-schooling teachers took part in the research. Informers were chosen by mixed, target selection. 15 informers in target group, averagely aged 46, took part in the research. Findings. The results of the research showed the main factors which determine professional satisfaction. These are: relations among the kindergarten workersʼ community; good working atmosphere; support of the administration; love to children and pedagogical work; parentsʼ appreciation; professional development. Professional burnout is caused by: work with parents and their unrealistic expectations; emotional exhaustion; humiliation of the administration; inappropriate work microclimate; ignorance to innovations and reforms; inadequate financial reward; low self-evaluation; non-pedagogical work; underestimation of the society; education system order; the number of children in the classrooms. The research has also shown how teachers try to keep balance in their work: trips to the nature; other activities such as volunteering in scoutsʼ organisation; adaptation to the conditions and appropriate mood; holidays; untraditional pre-schooling education trend. Conclusions. Balansing between professional satisfaction and professional burnout is a very complicated process and a lot of workers, especially experiencing intensive communication, do not find it very easy. In order to keep balanse in her work, a kindergarten teacher tries to prepare a lot of interesting education activities and develop her professional skills individually. This raises kindergarten teacher‘s self – esteem, makes her proud of the work she performs. Yet, a kindergarten teacher has not only to perform different activities related to pupilsʼ education directly but she has to do many indirect ones (different reports, plan filling, abundance of roles, fulfilling the requirements of the administration and others) as well. All this require a lot of time, concentration and accuracy. A teacher suffers a lot of pressure and stress if she cannot perform all the tasks properly and qualitatively. This is a serious problem to the kindergarten teachers who suffer from professional burnout more and more often nowadays.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34574
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34574
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
jurgita_miskiniene_md.pdf1.2 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

360
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

64
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.