Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34567
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Mackevičiūtė, Roberta
Supervisor: Rutkienė, Aušra
Title: Socialinių tinklų panaudojimo ypatumai studijuojant aukštojoje mokykloje
Other Title: Social media usage during studies in higher education institution
Extent: 73 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra
Keywords: Socialiniai tinklai;Aukštasis mokslas;Aukštojo mokslo institucijos;Mokymosi procesas;Social media;Higher education;Higher education institutions;Learning process
Abstract: Naujoji Z karta neįsivaizduoja savo gyvenimo be interneto ir socialinių tinklų. Jų naudojimas daro didžiulę įtaką studentų mokymosi proceso suvokimui bei tam kaip jie priima ir apdoroja informaciją. Vis dėlto, vieni mokslininkai pritaria socialinių tinklų integravimui į mokymosi procesą ir įžvelgia daug šio proceso privalumų, kaip padidėjęs studentų aktyvumas ir įsitraukimas į dėstomą medžiagą paskaitų metu, tačiau taip pat yra ir prieštaraujančiųjų, kurie teigia, jog socialiniai tinklai gali turėti neigiamos įtakos studentų koncentracijai bei bloginti jų pasiekimus. Tai atskleidžia šio tyrimo problemą bei aktualumą, kadangi dauguma studentų naudojasi socialiniais tinklais, tačiau neaišku kokią įtaką tai turi jų mokymosi procesui. Kartu ir aukštosios mokyklos vengia socialinių tinklų naudojimo paskaitų metu, net jei ir inovatyvių dėstymo metodų taikymas yra vienas iš prioritetų, išsikeliamų siekiant išlikti konkurencingiems tiek Lietuvos, tiek pasaulio mastu tarp kitų aukštųjų mokyklų. Z kartos mokymosi ypatumai taip pat keičiasi, todėl švietimo institucijoms svarbu įvertinti šiuos pokyčius ir atitinkamai tobulinti dėstymo metodus bei išsikeltus mokymo(si) tikslus. Šiuo tyrimu siekiama atskleisti kaip mokosi skaitmeninė Z karta ir kaip jie naudoja socialinius tinklus studijuodami aukštojoje mokykloje. Tyrimo klausimai: 1. Kokie yra Z kartos aukštųjų mokyklų studentų mokymosi bruožai? 2. Kokiems tikslams socialinius tinklus naudoja aukštųjų mokyklų studentai? 3. Kokį poveikį aukštųjų mokyklų studentų mokymosi procesui daro socialiniai tinklai? Tyrimo objektas: socialinių tinklų panaudojamumas studijuojant aukštojoje mokykloje. Tikslas: teoriškai ir empiriškai atskleisti kaip socialinius tinklus studentai panaudoja studijuodami aukštojoje mokykloje. Tyrimo metu paaiškėjo, kad kolegijose studijuojantys studentai socialinius tinklus vertina palankiau, nei universitetų studentai. Vis dėlto, bendrai pripažįstama, kad socialiniai tinklai mažina dėmesio sutelkimą, nepadeda geriau įsiminti studijuojamo dalyko ir nors dažnai yra laikomi pagrindiniu informacijos šaltiniu, abejojama ar jie turėtų būti įtraukti į mokymosi procesą. Atsižvelgiant į visus tyrimo metu gautus rezultatus galima manyti, jog socialinių tinklų integravimas į mokymosi procesą neatneštų didelio susidomėjimo studentų tarpe ir todėl abejotina, jog pagerintų mokymosi rezultatus.
New Z generation cannot imagine their life without the internet and social media. Its usage has a huge impact on how students perceive their learning process as well as how they receive and process information. However, some scientists agree to social media integration into the learning process and see many advantages of this process, like increased active student participation and involvement into the learning material during the lectures, but there are also some scientists who disagree and indicate that social media could have negative impact on students’ concentration which might also possibly lead to hyperactivity. This reveals this research problem and relevance as most of the students use social media but it is not clear what impact it has on their learning process. Higher education institutions also avoid using social media during lectures, even though application of innovative teaching methods is one of the main priorities in order to stay competitive in Lithuania as well as worldwide. Features of Z generation learning habits are also changing, therefore educational institutions must evaluate these changes and improve their teaching methods and aims accordingly. The purpose of this research is to reveal how Z generation studies and how they evaluate social media usage in their learning process. Research questions: 1. What are Z generation higher education students’ learning features? 2. What for do higher education students use social media? 3. What impact do social media have on higher education students’ learning process? Research object: social media usability when studying in a higher education institution. Aim: theoretically and empirically reveal how students use social media when studying in higher education institutions. The research revealed that college students evaluate social media more favorably that university students. Nevertheless, it is conjointly recognized that social media decreases concentration, does not help to memorize studied information better and even though acknowledged as the main information source for the society, it is doubted that social media should be implemented into the learning process. According to all research data and results it might be indicated that social media integration into the learning process would not be received with big interest among students and therefore it is doubtful that it would improve learning results.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34567
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34567
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
roberta_mackeviciute_md.pdf1.25 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

380
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

48
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.