Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34560
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Žickytė, Rugilė
Supervisor: Stelmokienė, Aurelija
Title: Darbuotojų suvokiamo idealaus vadovo sąsajos su subjektyviai vertinamu etišku vadovavimu ir makiavelišku vadovo asmenybės bruožu
Other Title: The relationships between employees' perceived ideal leader, subjectively assesed ethical leadership and machiavellian personality trait of the leader
Extent: 62 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Etiškas vadovavimas;Makiaveliškas vadovo asmenybės bruožas;Idealus vadovas;Ethical leadership;Machiavellian personality trait of the leader;Ideal leader
Abstract: Tyrimo tikslas – Nustatyti subjektyviai vertinamo etiško vadovavimo ir makiaveliško vadovo asmenybės bruožo reikšmę darbuotojų suvokiamam idealiam vadovavimui. Tyrime dalyvavo 284 respondentai, iš jų – 215 (75,7%) moterų ir 69 (24,3%) vyrai, kurių dauguma yra įgiję aukštąjį išsilavinimą (70,8%). Tiriamųjų bendro darbo stažas svyruoja nuo 0,2 iki 56 metų, jo vidurkis imtyje: 13 metų. Etiškam vadovavimui įvertinti buvo naudojamas etiško vadovavimo klausimynas (Ethical Leadership Questionnaire, ELQ) (Yukl, Mahsud, Hassan, Prussia, 2012). Makiaveliškas vadovo asmenybės bruožas vertintas makiaveliškumo skalė (Mach-IV) (Christie, Geis, 1970), o suvokiamam idealiam vadovavimui įvertinti naudota vieno teiginio grafinė skalė (Shamir, Kark, 2004). Tyrimo rezultatai atskleidė, jog subjektyviai vertinamas etiškas vadovavimas ir makiaveliškas vadovo asmenybės bruožas yra statistiškai reikšmingai susijęs su suvokiamu idealiu vadovu. Darbuotojai, vertinantys vadovą, kaip labiau pasižymintį makiavelišku asmenybės bruožu, yra linkę mažiau jį vertinti, kaip pasižymintį etišku vadovavimu. Taip pat, tokį vadovą jie suvokia, kaip labiau nutolusį nuo vadovo idealo įvaizdžio. Priešingai, jei pavaldiniai vertina savo vadovą, kaip labiau pasižymintį etišku vadovavimu, jį suvokia, kaip artimesnį savo vadovo idealui. Galiausiai, gauta, jog darbuotojų subjektyviai vertinamas labiau išreikštas jų vadovo etiškas vadovavimas ir mažiau išreikštas vadovo makiaveliškas asmenybės bruožas prognozuoja, jog realus vadovas bus suvokiamas, kaip labiau artimas jų idealiam vadovo įvaizdžiui.
The aim of the research is to determine the meaning of subjectively assessed ethical leadership and machiavellian personality trait of the leader value to employees‘ perceived ideal leader. Research scope: There were 284 respondens, of which – 215 (75,7%) women and 69 (24,3%) men, most of whom have higher education (70,8%). Seniority of participants ranges from 0,2 to 56 years, average in this scope: 13 years. The ethical leadership was measured by Ethical Leadership Questionnaire (ELQ) (Yukl, Mahsud, Hassan, Prussia, 2012). The machiavellian personality trait of the leader was measured by Mach-IV (Christie, Geis, 1970) and in order to determine perceived ideal leader was used single-item scale (Shamir, Kark, 2004). The results of the study have shown that ethical leadership and machiavellian personality trait of the leader is statistically significantly associated with perceived ideal leader. Employees, who assess the leader as having a distinguished machiavellian personality trait, are less likely to assess him to distinguish ethical leadership. Also, followers perceive this kind of leader as more distant from their ideal leader image. On the contrary, if employees assess their leader to have a distinguished ethical leadership, he is perceived to be closer to ideal leader image. Finally, it was found, that emploees subjectively prefer a more prominent ethical leadership and less expressed machiavellian personality trait of the leader, which predicts that the real leader will be perceived as being closer to their ideal leader image.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34560
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34560
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

368
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

438
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.