Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34559
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Klimašauskienė, Birutė
Supervisor: Žydžiūnaitė, Vilma
Title: Mokytojų, dirbančių progimnazijose, savivaldaus mokymosi bruožai
Other Title: Distinguishing features of self-directed learning among the teachers working in progymnasiums
Extent: 67 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra
Keywords: Savivaldus mokymasis;Socialinis mokymasis;Mokymasis iš patirties;Mokymasis iš veiklos;Self-directed learning;Social learning;Experiential learning;Learning by doing
Abstract: Tyrimo problema. Keičiantis geopolitinei situacijai, vykstant globalizacijos procesams labai svarbiu aspektu siekiant kokybės ugdymo įstaigose tampa mokytojų atsakingas mokymasis vadovaujant savo mokymosi procesui, įgalinantis keistis atliepiant besikeičiančią situaciją ir savo – besimokančiojo savivaldžiai – pavyzdžiu ugdyti esančius šalia. Nepaisant to, kad dėmesys šiuolaikinėje mokymosi paradigmoje perkeliamas nuo mokytojo į mokinį, mokytojo vaidmuo yra esminis siekiant sėkmingos švietimo reformos, įgalinančios besimokantįjį veikti. Šių minčių kontekste iškyla probleminiai klausimai, kurie, žvelgiant į ugdymo patirtį ir tradicijas Lietuvoje, yra itin aktualūs: ar progimnazijų mokytojai turi savivaldžiai besimokantiems būdingų bruožų, ar jie yra pasiruošę išugdyti besimokantįjį, gebantį planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti savo mokymąsi? Tyrimo objektas. Savivaldus mokytojų mokymasis. Tyrimo tikslas. Atskleisti mokytojų, dirbančių progimnazijose, savivaldaus mokymosi bruožus. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir kiekybinis tyrimas, apklausa raštu. Tyrimo dalyviai. Tyrime dalyvavo 378 mokytojai, dirbantys progimnazijose. Rezultatai. Atlikus tyrimą paaiškėjo demografinių faktorių – amžiaus ir darbo stažo – ryšys su mokytojų savivaldaus mokymosi bruožais. Nustatyta teigiama priklausomybė tarp amžiaus ir asmenybinių savivaldaus mokymosi bruožų, darbo stažo ir vadybinių, asmenybinių bei mokymosi iš veiklos bruožų. Labiausiai siejasi mokytojų, dirbančių progimnazijose, vadybiniai ir mokymosi iš veiklos bei patirties, mažiausiai – socialinio mokymosi ir vadybiniai bei asmenybiniai bruožai. Išvados. Mokytojams, dirbantiems progimnazijose, būdingos vertybinės nuostatos, leidžiančios suvokti mokymąsi kaip nuolatinį asmenine atsakomybe grįstą ir net kasdienėse situacijose vykstantį asmeninės ūgties procesą, kuriame labai svarbi profesinė patirtis, naujos ir turimo mokymosi patirties sintezė, mokymasis iš savo klaidų, o mokymasis iš kitų ir su kitais suvokiamas kaip prisitaikymo prie besikeičiančio gyvenimo sąlyga. Progimnazijų mokytojams mažiau būdingas mokymasis iš veiklos: nuoseklus ir kryptingas ir sistemingas profesinės veiklos reflektavimas, konstruktyvios refleksijos sąlygotas naujovių profesinėje veikloje atsiradimas.
Research issue. As geopolitical situation is changing and globalisation processes are happening, teachers’ responsible learning is becoming a vital aspect while aiming at quality in educational institutions. Teachers are expected to lead their own learning process concerning the change influenced by the changing situation and at the same time educate the ones who are beside by self-directed learner example. Research studies highlight the teachers’ responsibility for students’ development as successful lifelong self-learning learners. Despite the fact that in modern learning paradigm focus is being changed from a teacher to a student, teacher’s role is essential while aiming at successful educational reform which will enable the learners act. In the context of these ideas research questions, which are especially urgent considering educational experience and traditions in Lithuania, occur: “Do the progymnasiums’ teachers are characterized by specific self-directed learning features? Are they ready to educate self-learning students who are able to plan, organize, implement and evaluate their learning?” Research subject: self-directed teachersʼ learning. Research aim: to reveal the self-directed learning features of teachers’ working in progymnasiums. Methodology: qualitative research; for data collection were applied the questioning survey by using the closed-ended questionnaire; data were analyzed by using the specialized statistical procedures with the software SPSS for Windows. Sample. 378 teachers working in progymnasiums participated in the research. Research results. After the study, relationship between demographic factors, such as age and work experience, and teachers’ features of self-directed learning came to evidence. Positive dependence upon age and personal features of self-directed learning, work experience and managerial, personal and learning by doing features was ascertained. Managerial, learning by doing and experiential learning features of teachers working in progymnasiums are linked together most of all, social learning and managerial personal features are linked least of all. Conclusions. Teachers from progymnasiums can be characterised by virtues which let understand learning as all life longing process of personal growth based on personal responsibility and emerging in everyday situations. Professional experience, synthesis of new learning experiences and acquired knowledge, learning from own mistakes are very important for progymnasiums’ teachers. Learning by doing, foreseeing goals and trends of professional growth, constructive reflection of professional activity are less important to progymnasium teachers.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34559
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34559
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
birute_klimasauskiene_md.pdf1.36 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

280
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

46
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.