Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34555
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Jasulaitienė, Nijolė
Supervisor: Tandzegolskienė, Ilona
Title: Ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų profesinio tobulėjimo galimybės
Other Title: Professional development opportunities of teachers of pre-school educational institutions
Extent: 64 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra
Keywords: Ikimokyklinio ugdymo pedagogas;Mokymasis;Profesinis tobulėjimas;Mokymosi galimybės;Pre-school teacher;Training;Professional development;Learning opportunities
Abstract: Vykstant įvairiems pokyčiams Lietuvoje, švietimo sistema, politika taip pat keičiasi, todėl ir pedagogams atsiranda nauji reikalavimai. Jie turi mokėti prisitaikyti prie spartaus gyvenimo tempo, atsirandančių naujovių, augančio informacijos srauto. Tampa svarbu, kad šiuolaikinis pedagogas ne tik gebėtų reaguoti į naujoves ir pokyčius, bet ir pats stengtųsi būti kūrybingas, aktyvūs, viskuo besidomintis. Tai skatina nuolatinį mokymąsi bei tobulinimąsi. Siekiant sėkmingo pedagogų mokymosi, tampa svarbu, kad tam būtų sudarytos palankios sąlygos. Neužtenka vidinių pedagogo paskatų, gana didelę įtaką mokymuisi turi ir ugdymo įstaigos dėmesys į darbuotojų nuolatinį tobulėjimą, kadangi besimokantys pedagogai aktyviau sieks geresnių ugdymo įstaigos rezultatų. Siekiama skatinti pedagogų mokymąsi, sudaryti palankias sąlygas ir skirti pakankamai dėmesio organizuojant įvairius mokymus. Galima teigti, kad pasiūla yra didelė ir įvairi – tiesiog reikia mokytis. Tačiau išryškėja problema – tampa svarbu išsiaiškinti pačių pedagogų mokymosi/nesimokymo veiksnius ir ar pedagogai patenkinti siūlomų mokymų pasiūla ir kokybe. Šio darbo tikslas – išskirti ikimokyklinio ugdymo pedagogų profesinio tobulėjimo būdus, apžvelgiant mokymosi formas, organizuojamų mokymų kokybės parametrus, įstaigos indėlį į mokymosi procesą bei galimybes. Tyrimo objektas – ikimokyklinio ugdymo pedagogų profesinis tobulėjimas. Tikslui pasiekti išsikelti uždaviniai: 1) nustatyti pagrindines priežastis, lemiančias ikimokyklinio ugdymo pedagogų mokymosi iniciatyvumą; 2) atskleisti pagrindines problemas trukdančias ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogams mokytis; 3) išryškinti prioritetines ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų mokymosi formas ir būdus; 4) išsiaiškinti ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų požiūrį į organizuojamų mokymų kokybę ir turinį; 5) atskleisti ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų požiūrį apie galimybes mokintis ir tobulėti ugdymo įstaigoje. Tyrimui atlikti buvo naudojami šie tyrimo metodai – mokslinės literatūros ir dokumentų analizė; anketinė apklausa; duomenų sisteminimas ir apibendrinimas. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai mokosi dėl įvairių priežasčių, tačiau daugiausiai dėmesio skiria profesiniam tobulėjimui. Mokymosi metu susiduria su problemomis – laiko ir finansinių išteklių stoka. Pedagogai tik iš dalies patenkinti mokymų kokybe ir turiniu. Mokymuose pasigendama praktinių žinių, įdomesnių ir įvairesnių mokymų.
During the various development phases in Lithuania, the education system, politics is changing also, thus teachers face new requirements. They must be able to adapt to the rapid pace of life resulting from innovation, increased flow of new information. It comes important that modern teacher must not be only able to respond to novelties and changes, but try to be creative, proactive and interested in everything. It promotes continuous learning and development. A favorable condition becomes important for process to be successful. Internal teacher incentives are not enough, quite a significant impact on learning curve plays attention of educational institution, as learner educators will actively seek for better results of educational institution itself. Various educational papers and scientific literature reveals that there is a seek to promote learning of teachers, a favorable environment is ensured and sufficient attention is given by organizing various training courses. There is no doubt, the selection is large and broad, and one just needs to learn. However, there is a problem – it becomes important to find out teachers’ own factors of learning/not-learning and to find out whether teachers are satisfied with the course selection and quality. The aim of this work is to distinguish the methods of professional development of pre-school teachers, reviewing the forms of learning, the quality parameters of trainings, the institutions’ contribution to the learning process and opportunities. Object of research – professional development of preschool teachers’. The following tasks are set to achieve goal: 1) To determine the root cause of the pre-school teachers training initiative; 2) To identify the main problems hindering teachers of pre-school educational institutions from learning; 3) To highlight the priority ways and types of learning of teachers of pre-school education institutions; 4) To find the standpoint of teachers of preschool educational institutions to the quality and content of available learning courses; 5) To disclosure the point of view of teachers of preschool educational institutions to the possibilities to learn and gain knowledge inside educational institution. The following methods were used to perform the survey: the analysis of scientific literature and papers; questionnaire; data analysis and summary. Results of the study revealed that teachers of pre-school educational institutions studying for a variety of reasons, but are mainly focused on professional development. During the process faces lack of time and financial resources. Teachers are only partially satisfied with the teaching quality and content. Teaching mainly lacks practical knowledge, more interesting and more diverse training.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34555
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34555
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
nijole_jasulaitiene_md.pdf996.91 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

182
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

19
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.