Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34547
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Maciulevičiūtė, Raminta
Supervisor: Tutlytė, Jūratė
Title: Socialinio ir kultūrinio kapitalo potencialas Žaliakalnio plėtros procesuose: vietos bendruomenės į(si)trauktis ir įgalinimas
Other Title: Social and cultural capital potential in expansion processes of Žaliakalnis: local community's inclusion and empowerment
Extent: 162 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. Teatrologijos katedra
Keywords: Kauno Žaliakalnis;Teritorinis kapitalas;Socialinis kapitalas;Kultūrinis kapitalas;Žaliakalnis of Kaunas;Territorial capital;Social capital;Cultural capital
Abstract: Europos Sąjungos strategijos padeda Lietuvai susireguliuoti plėtros kryptis, siekiama sustiprinti ekonominę ir socialinę ES sanglaudą, mažinti regionų skirtumus, skatinti tvarų vystymąsi. ES strategijose didelis dėmesys kreipiamas bendruomenės aktyvinimui ir žmonių į(si)traukties didinimui, bendradarbiavimo ir sinergijos principais tarp valdžios institucijų ir bendruomenės. 2015 metais Kauno mieste buvo patvirtintos dvi seniūnijos, tai Aleksoto ir Žaliakalnio, kuriose buvo įsteigtos vietos veiklos grupės (toliau VVG), kurios parengė plėtros strategijas, kurios buvo derinamos su Kauno miesto integruotų teritorijų vystymo programa 2014-2020. Šio darbo objektas Žaliakalnio potencialas ir bendruomenės dalyvavimas plėtros procesuose, tampa svarbu įdėmiau pažvelgti į šį reiškinį, kadangi šios programos suteikia galimybes bendruomenei vystyti į(si)traukties potencialą. Darbo tikslas - kompleksiškai ištirti Žaliakalnio sociokultūrinį potencialą ir vietos bendruomenės aktyvumą, dalyvaujant vietos plėtros procesuose, bei įgalintos socialinės partnerystės veiksnumą. Teorinėje darbo dalyje atskleidžiamos Kauno miesto Žaliakalnio vertybės: sociokultūrinis kapitalas viešajame diskurse, identifikuojamas socialinis, kultūrinis, teritorinis kapitalas, kultūros ir bendruomenės reikšmingumas, Žaliakalnio išskirtinumas bei identitetas. Antroje darbo dalyje nagrinėjami Žaliakalnio plėtros procesai ir bendruomenė, analizuojami įgalinimo mechanizmai, pristatoma bendruomenės samprata, aptariama tvari į bendruomenę orientuota plėtra, nagrinėjami Žaliakalnio plėtros procesai ir VVG, atliekama dokumentų analizė. Empirinėje dalyje pateikiami duomenys, kokybinio ir kiekybinio tyrimo išvados. Rezultatai siejami su prieš tai aptartomis teorinėmis idėjomis. Nagrinėjama Žaliakalnio rajono sociokultūrinė situacija, ekspertų ir respondentų požiūris į Žaliakalnio rajoną, vertybes, bendruomenę ir jos veiksnumą, į(si)traukties galimybes ir poreikį į plėtros procesus. Išanalizavus teorinę medžiagą bei atlikus Žaliakalnio tyrimą, galima daryti išvadą, jog Žaliakalnio rajonui reiktų permąstyti bendrą rajono viziją, kadangi šiuo metu jis gan išsiskaidęs, nėra organiškos bendruomenės, kuri veiktų. Svarbu skatinti žmones aktyviau įsitraukti į plėtros procesus, visų pirma gerinant komunikaciją ir informatyvumą. Šviesti žmones ir kelti jų vertę ir kompetencijas, kad žmonės patikėtų, jog turi įgūdžių socialiniam funkcionavimui. Svarbu bendradarbiauti ir vystyti socialinę partnerystę, derėtų pamąstyti apie decentralizaciją.
European Union strategy is helping to regulate the direction of development for Lithuania, it is intended to strengthen economic and social cohesion of the EU, to reduce regional disparities, promote sustainable development, great attention is paid to magnification of community activity and people involvement, by cooperation and synergy principles between government Institutions and the community. Two neighbourhood offices (Aleksotas and Žaliakalnis) which established Local Action Group (after LAG) were approved in Kaunas in 2015. Development strategies, which were coordinated with the city of Kaunas integrated territorial development program 2014-2020, were prepared there. It’s becoming important to look closer to this occurance because the program provides opportunities for community to develop the (self) inclusion potential. The object of this work is Žaliakalnis potential and community participation in the development processes. Theses objective - investigate socio-cultural potential and local community participation of Žaliakalnis by participating in local development processes and enabled social partnership capacity. The theoretical part of the work reveals values of Žaliakalnis in Kaunas city: sociocultural capital in a public discourse; identified the social, cultural, territorial capital; cultural and community significance, uniqueness and identity of Žaliakalnis. The second part represents development processes and community empowerment mechanisms in Žaliakalnis, introduces the concept of community, discuss about sustainable community-based development, analyze processes of development and LAG of Žaliakalnis, perform data analysis. The empirical part submits the data, qualitative and quantitative findings of research. Results are related to the previously discussed theoretical ideas. District socio-cultural situation, experts and respondents' attitude towards Žaliakalnis area, values, community and its capacity, (self) inclusion oppportunities and it’s need for the development process are discussed. Analyzed the theoretical material and investigation of Žaliakalnis, it can be concluded that Žaliakalnis district should rethink the overall vision of the district, as currently it is quite dispersed. There’s no organnic community that would function. It is important to encourage people to become more involved in the development process, in particular by improving the communication and information. To educate people and raise their value and competences, so people would believe that they have skills in social functioning. It is important to cooperate and develop social partnership, it is appropriate to think about decentralization.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34547
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34547
Appears in Collections:2017 m. (MF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

338
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

592
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.