Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34546
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Lydeka, Lukas
Supervisor: Tutlytė, Jūratė
Title: Elektroninė šokių muzika: sociokultūriniai pogrindžio ir masinės kultūros skirtumai
Other Title: Electronic dance music: socio-cultural differences between underground and mainstream
Extent: 100 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. Teatrologijos katedra
Keywords: Elektroninė šokių muzika;Pogrindis;Masinė kultūra;Electronic dance music;Underground;Mainstream
Abstract: Magistro baigiamojo darbo objektas – Lietuvos elektroninė šokių muzika. Pagrindinis magistro baigiamojo darbo tikslas – ištirti elektroninės šokių muzikos pokyčius Lietuvoje nuo Nepriklausomybės atgavimo, atskleidžiant pogrindžio ir masinės kultūros skirtumus ir identifikuoti šių dienų elektroninę šokių muziką atstovaujančių naktinių klubų ir festivalių mastus bei kuriamą kultūrinę vertę Lietuvoje ir pasaulyje. Darbas sudarytas iš keturių dalių. Pirmoji dalis pristato svarbiausius elektroninės šokių muzikos istorijos faktus. Antrojoje dalyje apibūdinamas šiuolaikinis elektroninės šokių muzikos fenomenas ir jo augimas. Trečiojoje darbo dalyje analizuojamas Lietuvos elektroninės šokių muzikos augimas, o kokybinio tyrimo rezultatai pristatomi ketvirtojoje darbo dalyje. Tyrimui naudojama mokslinės literatūros šaltinių analizė, stebėjimas dalyvaujant bei lyginamosios analizės ir pusiau struktūruoto interviu metodai. XX a. elektroninė šokių muzika tiek Lietuvoje, tiek užsienyje veikė subkultūros rėmuose, buvo uždara ir viešai nepriimtina, nepripažinta. XXI a. elektroninė muzika yra išaugusi iki vyraujančios kultūros, kurią sudaro pogrindis ir masinė kultūra. Šių dienų kultūra veikia specializuotose erdvėse, organizuojami festivaliai, ženkliai išaugo muzikos žanrų skaičius. Lietuvoje elektroninė muzika, taip pat, ženkliai išplitusi – tai žymi didelė renginių, naktinių klubų pasiūla. Šių dienų elektroninės muzikos scena Lietuvoje pasižymi tuo, kad jos rinka yra gana maža, tačiau sugeba eksportuoti produkciją tarptautiniu mastu ir būti pastebima. Pogrindžio kultūra pasižymi savitumu ir nuolatiniu noru tobulėti, generuoti naujas idėjas bei protestuoti ir nesutikti su masinės kultūros pasiūla. Pogrindis siejamas su kultūra, kūryba, noru paskleisti tam tikrą žinutę, daryti poveikį ir yra tapatinamas su gilesniais, sunkesniais elektroninės muzikos žanrais bei labiau išsilavinusia, išrankesne ir jaunesne auditorija, kuri veikia kaip bendruomenė. Masinė kultūra yra maitinama pogrindžio idėjomis, orientuota į komerciją, pelną, siekį pritraukti kuo didesnę auditoriją, parduoti kuo daugiau muzikos įrašų bei pasižymi ryšiu su populiariąja kultūra.
Study object of the master thesis is Lithuanian electronic dance music. The main purpose of this master thesis – to investigate electronic dance music development in Lithuania since the regain of independence, revealing differences between underground and mainstream and identify the modern electronic dance music representing nightclubs and festivals scale and created cultural values in Lithuania and the world. Master thesis consists of four main parts. The first part presents main facts of electronic dance music history. The second part describes modern electronic dance music phenomenon and its growth. The third part analyzes the Lithuanian electronic dance music development and results of the qualitative research are presented in the fourth part. The study used analysis of scientific literature, observation in taking part and also methods of comparative analysis and half-structured interview. Electronic dance music of the XXth century in Lithuania as well as abroad acted in the sub-cultured frames. It was closed and not acceptable in public and not acknowledged. In the XXIst century electronic music has grown up till prevailing culture, which contains of undergrond and mainstream. These days culture acts in specialised spaces, festivals are organised, the number of music genres has grown up significantly. Electronic dance music itself has spread up widely in Lithuania as well. It shows a great supply number of performances and night clubs. The scene of electronic dance music in Lithuania distinguishes itself that its market is very small though one manages to export its production internationally and become visible. Underground culture distinguishes itself as original and constantly wishing to improve, generate ideas, protest and not to agree with the supply of massive culture. Underground is connected with culture, creation, wish to spread a message, make influence and is identified with the deeper, heavier genres of electronic dance music, more educated, more selective and younger audience, which acts as a community. Massive culture is fed with the ideas of underground, is oriented to commerce, profit and aim to attract a bigger audience, to sell more music recordings and distinguishes itself by a tie to popular culture.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34546
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34546
Appears in Collections:2017 m. (MF mag.)

Files in This Item:
lukas_lydeka_md.pdf1.38 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

566
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

134
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.