Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34541
Type of publication: master thesis
Field of Science: Informatika / Informatics (N009)
Author(s): Švagždytė, Justina
Supervisor: Krilavičius, Tomas
Title: Metodai elektros sąnaudų prognozavimui naudojant išmanių skaitliukų duomenis
Other Title: Methods for electricity consumption prediction using smart meter data
Extent: 51 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Informatikos fakultetas. Taikomosios informatikos katedra
Keywords: ARIMA;Dirbtinis neuroninis tinklas;Prognozavimo metodai;Elektros sąnaudos;Artificial neural network;Prediction methods;Electricity consumption
Abstract: Šiais laikais elektros tiekimas yra svarbus kiekvienoje srityje. Net patys paprasčiausi daiktai (pvz. telefonas, TV ir kt.), nekalbant jau apie apie tokius objektus kaip ligoninės, gamyklos ir kt., yra priklausomi nuo elektros tiekimo. Suprantant elektros naudą yra svarbu rasti balansą tarp pagamintos ir suvartotos. Elektros perteklius reikštų finansinius nuostolius, o trūkumas galėtų iššaukti net ir katastrofą. Vienas iš būdų tai išvengti yra elektros suvartojimo prognozavimas. Jis aktualus visiems elektros energijos sektoriams: gaminimui, perdavimui ir paskirstymui. Šio darbo tikslas – pritaikyti metodus taikomus elektros sąnaudų prognozavimui turimiems duomenims. Atlikus literatūros analizę, išsiaiškinta, kad dažniausiai tam naudojami šie metodai: regresija, laiko eilutės (ARMA, ARIMA), panašios dienos metodas, end-use, dirbtinis neuronų tinklas, atraminių vektorių metodas, fuzzy, eksperto sistema. Eksperimentinėje dalyje atliekant skaičiavimus naudoti kelių tūkstančių vartotojų dvejų metų kasvalandiniai duomenys, kas sudaro labai didelį rodmenų rinkinį, o būtent tai ir daro darbą įdomiu ir nauju. Atsižvelgiant į tai, kad prognozavimui bus naudojami duomenys, kuriuos sudaro tik du požymiai (data ir kiekvienos dienos kasvalandinės sąnaudos), išrinkti tinkamiausi metodai – tai ARIMA ir dirbtinis neuronų tinklas. Modeliams apmokyti naudoti 1 savaitės, 1 mėnesio, 3 mėnesių ir 1 metų duomenys. Eksperimento metu prognozuota 1 d., 1 sav., 1 mėn. į priekį. Atlikus prognozavimą galima teigti, kad tiek ARIMA, tiek neuroninio tinklo metodo prognozės buvo pakankamai tikslios ir abu metodai yra tinkami šių duomenų prognozavimui. Taip pat pastebėta, kad geriausios prognozės, kai mokymui naudojama 1 mėn. mokymo imtis, o prognozuojama 1 – 2 d. į priekį.
In these days electricity is very important in every field. Even the most simple things (for example cell phone TV and etc.), not even talking about facilities like hospitals, factories and other, are reliable on power supply. Understanding the importance of electricity it is important to find a balance between production and consumption of electricity. Exess of power supply production would result financial loss, but the lack of electricity could result a catastrophy. One of the ways to avoid the common problems would be prediction of electricity consumptions. It is relevant to every field of power supply: manufacturing, transmission, distribution. The aim of this research - to adjust methods applied to electricity expenses prediction, using the given data. After analysing the literature, it is found out, that these methods are mostly common: regression, time series (ARMA, ARIMA), similar days method, end-use, artificial neural network, support vector machines, fuzzy logic, expert system. Doing the calculation in an experimental part of a few thousand of users of two years, hourly data was used, which makes a very big set of readings, what exactly makes the reseach interesting and new. Regarding to this, for the prediction the data will be used, that is made of only two attributes (date and everyday hourly consumption), most relevant methods were picked - ARIMA ir artificial neural network. To teach the models, data were used of 1 week, 1 month, 3 months and 1 year. During the experiment the predictions were made to 1 day, 1 week, 1 month in advance. After the prediction we can declair that ARIMA and neuroninio tinklo methods predictions were precise enough and both methods are eligible for prediction of this data. It was also noticed, that best predictions are when it is used of 1 month of teaching, and predicting 1-2 days in advance.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34541
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34541
Appears in Collections:2017 m. (IF mag.)

Files in This Item:
justina_svagzdyte_md.pdf1.71 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

47
checked on May 1, 2021

Download(s)

14
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.