Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34537
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Jankeliūnaitė, Raminta
Supervisor: Rutkienė, Aušra
Title: Tėvų įsitraukimas į ikimokyklinės įstaigos veiklas
Other Title: Parents involvement into pre-school institution
Extent: 66 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra
Keywords: Bendradarbiavimas;Bendravimas;Ugdymas;Tėvai;Pedagogas;Vaikas;Cooperation;Communication;Education;Parents;Teacher;Child
Abstract: Kiekvieno vaiko pasaulis prasideda šeimoje ir pirmieji vaikų ugdytojai yra tėvai, vėliau prie vaiko ugdymo prisideda ir ikimokyklinės institucijos. Šeima ir vaikų ugdymo institucija – tai dvi grandys, kurios rūpinasi ikimokyklinio amžiaus vaiku. Tačiau šių institucijų poveikis yra skirtingas. Todėl, norint pasiekti gerų vaiko ugdymosi tikslų, bendravimas ir bendradarbiavimas tarp šeimos ir ugdymo institucijos yra būtinas. Šiandieniniame pasaulyje ikimokyklinės įstaigos stengiasi vis labiau įtraukti ugdytinių tėvus į ugdymo įstaigos veiklas, tačiau susiduria su nemažai kliūčių (dauguma tėvų nėra susipažinę su ikimokyklinės įstaigos dalyvavimo formomis ir nemaža dalis tėvų vengia įsitraukti į įstaigos veiklas). Tyrimo objektas – tėvų įsitraukimas į ikimokyklinės įstaigos veiklų procesą. Tyrimo tikslas – nustatyti tėvų įtraukimo galimybe ikimokyklinės įstaigos veiklų procese. Darbo uždaviniai: 1. Pagrįsti tėvų įsitraukimą į ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklas kaip labai svarbų aspektą. 2. Atskleisti tėvų ir pedagogų požiūrį į ikimokyklinės ugdymo įstaigos veiklas. 3. Išanalizuoti tėvų įsitraukimą ugdymo ir veiklų procese. Darbo metodai: literatūros šaltinių analizė, kiekybinis tyrimas – anketinė apklausa internetu. Išvados. Šeima yra pagrindinė ugdymosi institucija, lemianti vaiko ugdymosi sėkmę ir tolesnį jo gyvenimą. Nors tėvai yra pagrindiniai vaiko ugdytojai, nemažai prie vaiko ugdymo(si) prisideda ir pedagogai, todėl tarp tėvų ir pedagogų būtinas bendravimas ir bendradarbiavimas, norint pasiekti gerų ugdymosi tikslų. Dauguma tėvų nėra susipažinę su ikimokyklinės ugdymo įstaigos įsitraukimo formomis, o dauguma pedagogų taiko jau nusistovėjusius tėvų įtraukimo į įstaigos veiklas metodus. Abi respondentų grupės pritaria, kad aktyvesnis tėvų įsitraukimas ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje lemia vaiko ugdymą gerąja prasme, tačiau tėvai jų pačių aktyvaus dalyvavimo darželio gyvenime nelaiko svarbiausiu veiksniu.
The world of every child starts in the family and the first educators of a child are his/her parents, later pre-school institutions contribute to a child‘s education. Family and a child education institution are the two links which take care of a child at his/her pre-school age. However, the effect of those two institutions is quite different. Thus, in order to achieve substantial goals of a child education, communication and collaboration between a family and an educational institution are critical. Currently, pre-school institutions try to involve their learners’ parents into activities of the educational institution, although they face numerous obstacles (the majority of parents are not acquainted with the participation forms and parents try to avoid active participation in the activities). The object of the research is parent involvement into the activity process of an educational institution. The aim of the research is to determine the possibility of parent involvement into the activity process of an educational institution. The tasks of the work: 1. To substantiate parent involvement into activities of pre-school educational institutions as a critical aspect 2. To reveal parent and teacher attitude to activities of a pre-school educational institution. 3. To analyse parent involvement into the process of activities and education. Work methods of the research: analysis of literature sources, quantitative method – questionnaire on the internet. Conclusions. Family is a basic educational institution determining the success of a child education and his/her further life. Although parents are the most significant educators of a child, teachers contribute to a childʼs education substantially. Consequently, communication and cooperation between parents and teachers are vital in order to achieve good education objectives. The majority of parents are not acquainted with involvement forms of a pre-school educational institution, majority of teachers employ obsolete parent involvement methods into activities of the institution. Both groups of the respondents agree that active parent involvement into the pre-school educational institution determines child education positively. However, parents do not consider their active participation in kindergartenʼs life as the most important factor.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34537
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34537
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
raminta_jankeliunaite_md.pdf1.66 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

372
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

114
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.