Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34534
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Butkutė, Lina
Supervisor: Tūtlys, Vidmantas
Title: Darbo procesu grindžiamo mokymo įgalinimas sektoriniuose praktinio mokymo centruose
Other Title: Work process based learning empowering in the sectoral practical training centers
Extent: 72 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra
Keywords: Darbo procesu grindžiamas mokymas;Profesinis mokymas;Realus darbo procesas;Sektorinis praktinio mokymo centras;Mokymo programos atnaujinimas;Work process based learning;Vocational education and training;Reality of work;Sectoral practical training center;Curriculum development
Abstract: Pagrindinis darbo procesu grindžiamo mokymo tikslas yra neatitikimo tarp akademinio pasaulio ir darbo rinkos poreikių mažinimas, suteikiant besimokantiesiems įgūdžius, kurių jiems reikia ir darbdaviams gerai paruoštus absolventus, kurie tenkina jų poreikius. Darbo procesu grindžiamas mokymas gali apimti įvairias darbu grįstas mokymo formas, pavyzdžiui, profesinio mokymo įstaigoje. Tai darbo procesų imitavimas arba realių darbo procesų atlikimas profesinėje mokykloje, paprastai sektoriniuose praktinio mokymo centruose. Tokia mokymo forma siūlo įvairias mokymosi patirtis besimokantiesiems, suteikia galimybę pažinti įvairius verslo valdymo aspektus, atitinkančius karjeros interesus ir padeda mažinti atotrūkį tarp mokinio ir darbdavio. Vienas iš aktualiausių šių centrų diegimo klausimų yra kaip įgalinti darbo procesais grindžiamą mokymą sektorinių praktinio mokymo centrų vykdomose profesinio mokymo veiklose. Norint sudaryti darbo procesu grindžiamo mokymo įgalinimo gaires profesinio mokymo institucijoje turi būti identifikuojama reali darbo praktika, patirtis ir veikla, kurią atlieka kvalifikuoti profesijos atstovai, todėl turi būti tiriami realūs darbo procesai. Realaus darbo proceso ir darbo procesu grindžiamo mokymo analizė, sudarė magistro baigiamojo darbo esmę ir leido pateikti darbo procesu grindžiamo mokymo įgalinimo gaires sektoriniuose praktinio mokymo centruose. Jeigu darbo procesais grindžiamas mokymas yra norimas, atotrūkis tarp realaus darbo procesų vykdymo ir formalaus mokymo turi būti mažinamas. Tyrimas atskleidė, kad tinkamiausias įrankis sukurti dialogui tarp švietimo sistemos dalininkų bei darbo rinkos yra įvairūs taikomieji su darbo procesais susiję tyrimai, inicijuojami švietimo organizacijų. Efektyviam SPMC valdymui ir darbo procesu grindžiamo mokymo plėtrai šiuose centruose labai svarbų vaidmenį vaidina švietimo kokybės kultūros suvokimas. Objektas – darbo procesu grindžiamas mokymas sektoriniuose praktinio mokymo centruose. Tikslas – atskleisti darbo procesu grindžiamo mokymo įgalinimo galimybes sektoriniuose praktinio mokymo centruose. Tyrimo metodai: literatūros analizė, pusiau struktūruotas interviu (kokybinis tyrimas). Tyrimo imtis: realaus darbo proceso analizės tyrime dalyvavo 3 kvalifikuoti darbuotojai, 4 profesijos mokytojai ir du administracijos darbuotojai, iš dviejų sektorinių praktinio mokymo centrų.
The general goal of work process based learning is to bridge the gap between the academic world and the labor market, providing those students with the skills they need to give employers the satisfaction they desire from well-trained, well-educated employees. Work process based learning includes various workplace-learning experiences, e.g. a school-based enterprise. It is a simulated or actual business run by the vocational school in the sectoral practical training centers. It offers students a learning experience by letting them manage the various aspects of a business, career interests and provides the connection between students and employers. One of the most important these centers managing issues in Lithuania, is how to enable work-based learning activities in the sectoral practical training centers. As a starting point for developing guidelines for sectoral practical training centers in the field of vocational education and training it is crucial to identify practices, routines and experiences of skilled workers that are experts for what they are doing. In order to obtain information about occupations, the real work in practice must be explored. Real work process and work process based learning analysis build the core of the article and enable the guidelines for work process based learning in the sectoral practical training centers. If work process based learning in vocational schools is wanted, the gap between the reality of work and the formal learning settings has to be closed. Research disclosed that the most appropriate tool to create a dialogue between the stakeholders of the education system and the labor market is applied research related to work processes and initiated by the educational organizations. In order to develop an effective management of the sectoral practical training centers and to enable work process based learning, the importance of education quality culture should be perceived. Object – work process based learning in the sectoral practical training centers. Purpose – to reveal the work process based learning empowerment opportunities in the sectoral practical training centers. Methods: literary analysis, semi-structured interviews (qualitative research). Sample: three skilled workers participated in work process analysis, four profession teachers and two administration workers from two sectoral practical training centers.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34534
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34534
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
lina_butkute_md.pdf1.53 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

185
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

32
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.