Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34533
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Goštautienė, Eglė
Supervisor: Simanaitienė, Raimonda
Title: Senųjų spaudinių kolekcija KAVB senųjų ir retų spaudinių skyriuje: knygų istorija, kultūrinė reikšmė ir vertės
Other Title: The old books collection in old and rare books department of Kaunas county public library: history, cultural meaning and values of the books
Extent: 91 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. Menotyros katedra
Keywords: Senieji spaudiniai;Kolekcija;Knygų vertės;Old books;Collection;Values of books
Abstract: Baigiamajame darbe bus siekiama pristatyti Kauno apskrities viešosios bibliotekos (toliau – KAVB) Senųjų ir retų spaudinių skyriuje 1991 metais įkurtą Senųjų spaudinių ekspoziciją, vertinant ją kaip Senųjų spaudinių kolekciją bei ištirti čia saugomus spaudos objektus. Tyrimui pasirinkta seniausia kolekcijos dalis, t. y. XV a. pb. – XVII a. pr. leidiniai, kurie geriausiai atspindi knygų įrišimo ir apipavidalinimo medžiagiškuosius, meninius bei technologinius aspektus. Tyrimo objektai – 18 knygų iš keturių skirtingų ekspozicijos stendų, kuriuose objektai suskirstyti pagal menines bei technologines savybes – kietviršių gamybos, viršelių puošybos ypatumus, stengiantis išlaikyti chronologinę knygų išleidimo metų seką. Apsiribota šių aštuoniolikos knygų tyrimu, kadangi kituose stenduose pagrindinis dėmesys skiriamas ne knygų meninei ar technologinei, tačiau labiau istorinei, politinei ar socialinei pusei, o vis dėlto XV – XVII a. leidiniams būdingas tų medžiagų ir technologijų panaudojimas, kurios buvo pirmtakės formuojantis knygos meninei ir technologinei raidai. KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriaus Senųjų spaudinių didžioji dalis kolekcijai priklausančių objektų nėra įvertinti ar plačiau aptarti meniniu ir technologiniu aspektu nei ekspoziciją pristatančiuose leidiniuose, nei kataloguose, nei kituose prieinamuose šaltiniuose. Taigi, baigiamajame darbe siekiama užpildyti esančias spragas ir minėtą kolekcijos dalį įvertinti pagal menines ir technologines savybes bei neužmirštant knygų istorijos, jų kultūrinės reikšmės.
In the final work, will be seek to present in The Old and Rare Books Department of the Kaunas County Public Library (a. k. a. – KCPL) in 1991 established The Old Books Collection, assessing it as a collection of old books and explore here existing printing objects. For a research selected the oldest part of collection, XV – XVII century publication, who is best reflects of the bookbinding and figuration materials, artistic and technological aspects. Objects of research – 18 books from four different exposures stands with objects are classified according to the artistic and technological features – hard top manufacturing, cover decorations, trying to keep a chronological books release time sequence. The limit is these eighteen books research, because in others stands the main attention assigned is not on the books artistic or technological, but more historical, political or social side, but nevertheless XV – XVII century publications characteristic of the materials and technologies, which was the predecessor to the formation of the book artistic and technological development. Kaunas County Public Library, The Old and Rare Books Department, most part of old books collection belonging objects are not evaluated or discussed of artistic and technological aspects, even exposure than introducing the publications or catalogs, or other available sources. The main idea of the final work is to fill the gaps and that part which I mentioned before to assess that collection of artistic and technological side, and not forgetting the history books, their cultural significance.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34533
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34533
Appears in Collections:2017 m. (MF mag.)

Files in This Item:
egle_gostautiene_md.pdf5.2 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

350
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

24
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.