Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34532
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Radzevičiūtė, Edita
Supervisor: Pukelytė, Ina
Title: Kultūrinių temų pozicionavimas žiniasklaidoje: „Kas vyksta Kaune“ atvejis
Other Title: Cultural theme positioning in mass media : "Kas vyksta Kaune“ case
Extent: 71 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. Teatrologijos katedra
Keywords: Žiniasklaida;Kultūra;Kultūrinės temos;Pozicionavimas;Mass media;Culture;Cultural themes;Positioning
Abstract: Kultūra yra neatsiejama visuomenės ir jos raidos dalis. Per kultūrą žmogus susipažįsta su tauta ir pačiu savimi, sprendžia savo egzistencinius klausimus ar siekia save identifikuoti ateityje. Tačiau, kas tai yra, apibūdinti gana sunku, nes kultūra gali iš esmės apimti viską. Žiniasklaida turi nemažai sąsajų su kultūra ir šiuolaikiniu žmogumi ir apima daug įvairių sričių. Žiniasklaidos priemonėmis vartotojai siekia patenkinti informacijos poreikį įvairiomis temomis, įskaitant ir kultūrą. Tyrimo objektas. Internetinio portalo „Kas vyksta Kaune“ kultūrinės temos. Tyrimo tikslas. Išanalizuoti kultūrinių temų poveikį auditorijai internetiniame portale „Kas vyksta Kaune“. Tyrimo uždaviniai: 1. Apibrėžti kultūros vaidmenį visuomenėje. 2. Išnagrinėti žiniasklaidos įtaką visuomenei. 3. Apžvelgti kultūros ir žiniasklaidos sąsajas. 4. Išanalizuoti vyraujančias kultūrines temas internetiniame portale „Kas vyksta Kaune“. 5. Išnagrinėti kultūrinių temų strategiją. 6. Išsiaiškinti kultūros temų skaitytojų poreikius. Metodai: mokslinės literatūros analizė, stebėjimas, lyginamoji analizė, turinio analizė, statistinė analizė, interviu, fokus grupė, apibendrinimas. Tyrimo metu išsiaiškinta, kad kultūra ir jos produktai paprastai skirstomi į materialiuosius – tai, ką žmogus pats sukūrė savo rankomis ir tuo naudojasi visa visuomenė ir nematerialiuosius – tradicijas, vertybes ir pan. Žiniasklaida formuoja žmonių nuomonę ir tam dažnai pasitelkia pozicionavimo strategiją, kai vienos temos yra iškeliamos aukščiau nei kitos. Tuo pačiu kultūra ir žiniasklaida yra glaudžiai susijusios ir abi sritys papildo viena kitą. Kiekybinio tyrimo metu nustatyta, kad internetinis portalas „Kas vyksta Kaune“ dažniausiai skelbia kultūrines naujienas susijusias su masiniais renginiais, mažiausiai – su teatrais. Tai rodo, kad kultūrinių temų pasiskirstymas portale yra netolygus. Dažniausiai skelbtos naujienos sulaukė didžiausio skaitytojų dėmesio, todėl teigiama, kad populiariosios kultūros straipsnių pasiūla atitiko paklausą. Kokybinio tyrimo metu kalbintas portalo redaktorius, jis patvirtino, kad nėra vieningos rubrikų strategijos ir kultūrinių temų galima atrasti įvairiose rubrikose. Tačiau skaitytojai pabrėžė, kad portale vyrauja chaosas, nes nėra aišku pagal ką naujienos priskiriamos prie tam tikros rubrikos. Dėl šios priežasties daroma išvada, kad skaitytojai neturi patogios galimybės aiškiai vienoje vietoje rasti kultūrinius straipsnius, todėl kyla rizika prarasti dalį auditorijos. Todėl teigiama, kad kultūrinės temos turėtų būti labiau subalansuotos, taip būtų patenkintas įvairesnis skaitytojų naujienų poreikis.
Culture is an inseparable part of social development. Through culture person is familiarized with a nation and with himself, deals with existential questions or seeks to identify himself in the future. However to identify what is the culture is rather difficult, as culture essentialy can involve through all areas. Media has many links with modern person, includes many areas. People use media to fulfill their need for information on various topics, including culture. Object of rsearch: Cultural themes of „Kas vyksta Kaune“ website. Aim of research: To study and analize the effect of cultural themes/topics on the audience of website „Kas vyksta Kaune“. Objectives of research: 1. Define the role/importance of culture in modern society. 2. Analyze the (scope of) influence on society. 3.Review links between media and culture. 4. Analyze the trending cultural themes in website. 5. Investigate the strategy of cultural themes. 6. Ascertain/ find out/ the needs of readers (of cultural themes). Methods: Analysis of scientific literature, comparative analysis, content analysis, statistical analysis, focus group, summarizing. Study has shown that culture and its products are usually classified into material – those that are created by people and used by society and immaterial – traditions, values, ect.. Mass media forms social opinion. To achieve that it often uses positioning strategy, as certain topics are brought higher than others news. Quantitive study has determined that most dominant cultural topics in website „Kas vyksta Kaune“ are about mass events, least dominant – about theatre.That indicates an uneven distribution of cultural themes in website. Most published news were those that attracted most attention, therefore it is stated that supply of popular culture themes conforms demand. On the qualitative study an editor was interviewed. He confirmed that there is no unified strategy of rubrics and cutural themes can be found in various sections.But website readers stated, that it is not clear, how news are assigned to certain rubric, which makes particular cultural articles difficult to find. For this reason it can be concluded that readers do not have convenient possibility finding certain cultural articles which imposes a risk of losing website visitors.Therefore it may be advised to balance cultural topics, so the more diverse needs of readers could be satisfied.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34532
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34532
Appears in Collections:2017 m. (MF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

466
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

364
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.