Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34529
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Butkutė, Aistė
Supervisor: Teresevičienė, Margarita
Title: Ikimokyklinio ugdymo pedagogų mokymasis darbo vietoje
Other Title: Education of preschool teachers in the workplace
Extent: 63 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra
Keywords: Savaiminis mokymasis;Neformalus mokymasis;Mokymosi metodai;Mokymosi procesas;Self-education;Informal education;Methods of learning;Process of learning
Abstract: Tyrimo problema – be mokymosi darbo vietoje patirties sunku įgauti pakankamai žinių, reikalingų kokybiškam veiklos atlikimui su vaikais ir kolegomis. Mokymasis yra būtinas, kad ikimokyklinio ugdymo pedagogai galėtų tobulėti kaip specialistai, pritaikantys vis įvairesnius mokymosi metodus darbo vietoje. Tyrimo klausimai: Kaip vyksta ikimokyklinio ugdymo pedagogų mokymasis darbo vietoje? Kokius mokymosi metodus ikimokyklinio ugdymo pedagogai pritaiko darbo vietoje? Tyrimo objektas – ikimokyklinio ugdymo pedagogų mokymasis darbo vietoje. Tyrimo tikslas – atskleisti mokymosi darbo vietoje vyksmą, įvertinant ikimokyklinio ugdymo pedagogų veiklos specifiką. Tyrimo uždaviniai: 1. Apžvelgti ikimokyklinio ugdymo pedagogo veiklos turinį; 2. Aptarti ikimokyklinio ugdymo pedagogų mokymosi procesą darbo vietoje; 3. Charakterizuoti ikimokyklinio ugdymo pedagogų mokymosi metodus ir jų taikymą savo darbo vietoje. Tyrimo metodai: • mokslinės literatūros analizė; • pusiau struktūruotas interviu. Tyrimo rezultatai: empirinio tyrimo metu išanalizavus gautus duomenis išryškėjo trys temos – mokymosi proceso reikšmė darbo vietoje; ikimokyklinio ugdymo pedagogų veiklos specifika; ikimokyklinio ugdymo pedagogų mokymosi metodai, taikomi darbo vietoje. Magistro baigiamojo darbo struktūra: Magistrinis darbas sudarytas iš trijų dalių, kurios yra žymimos skyriais. Pirmame skyriuje yra aptariama ikimokyklinio ugdymo pedagogų mokymosi darbo vietoje teorinė apžvalga. Antrame skyriuje yra apžvelgiama empirinio tyrimo metodologija. Baigiamojo darbo trečiame skyriuje analizuojami tyrimo rezultatai, gauti atlikus kokybinį tyrimą. Darbo pabaigoje yra pateikiama diskusija, išvados bei rekomendacijos.
Problem statement – without the experience of learning in the workplace it is hard to gain a sufficient amount of knowledge, which is needed to achieve a desirable performance with children and colleagues. The learning is necessary for the preschool education teachers in order for them to improve as specialists, who could apply more various learning methods in the workplace. Research question: What is the process of learning for preschool education teachers in the workplace? What kind of learning methods do the preschool education teachers use in the workplace? Research object: The learning of the preschool education teachers in the workplace. Research aim: To reveal the process of learning in the workplace, by measuring the specifics of activities engaged in for preschool education teachers. Research objectives: 1. Review the content of preschool teachers’ practice; 2. Discuss the process of self-education of preschool teachers in their workplace; 3. Characterize the methods and applications of self-education in preschool teachers’ workplace. Research methods: • Scientific literature analysis • Semi-structured interview Research results: during the obtained dataʼs analysis of empirical research three main themes have been highlighted – the significance of learning process in the workplace; the work specifics of preschool education teachers; the preschool education teachersʼ learning methods, which are being applied in the workplace. Masterʼs thesis structure: The masterʼs thesis consists of three parts, which are marked in sections. The first section mainly focuses on the theoretical overview of preschool education teachersʼ learning in the workplace. The second section focuses on the methodology of empirical research. The third section of the thesis examines the research results, which were obtained in a qualitative test. The end of the thesis is comprised of discussion, conclusion and recommendations.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34529
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34529
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
aiste_butkute_md.pdf1.07 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

218
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

60
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.