Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34528
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Aleknavičiūtė, Joana
Supervisor: Tandzegolskienė, Ilona
Title: Tarptautinio mobilumo patirties sklaidos poveikis profesijos pedagogų veiklai
Other Title: Impact of international mobility experience dissemination on VET teachers practise
Extent: 67 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra
Keywords: Tarptautinis mobilumas;Profesijos pedagogas;Profesinio mokymo įstaiga;Tarptautiškumas;International mobility;VET teacher;Vocational education institution;Internationalization
Abstract: Tarptautinis profesijos pedagogų mobilumas, dėl jų metu tobulinamų žinių bei įgūdžių svarbus ne tik pedagogų profesinei karjerai, kompetencijų plėtojimui, taip pat prisideda prie profesinio mokymo kokybės užtikrinimo, profesinio mokymo patrauklumo, o pasitelkiant patirties sklaidos priemones ir prie kitų pedagogų tobulėjimo. Atliktas tyrimas atskleidė, kad tarptautinio mobilumo stažuotėse įgytos profesijos pedagogų patirties sklaida vykdoma kasdieninėje profesinėje veikloje pasitelkiant formalius ir neformalius sklaidos būdus. Išskiriama, jog efektyviau sklaida vykdoma neformaliai dalijantis tarptautinio mobilumo patirtimi tarp profesijos pedagogų, tačiau sklaidos būdų efektyvumas priklauso ir nuo vidinių asmens bei išorinių aplinkybių. Tyrimo įžvalgos bei rezultatai plačiau aprašomi baigiamajame darbe. Tyrimo klausimai: • Kokia tarptautinio mobilumo stažuočių vertė ugdymo proceso planavimui ir pedagogo kompetencijų plėtojimui? • Kokius efektyvius bei neefektyvius būdus profesijos pedagogai naudoja tarptautinio mobilumo patirties sklaidai ir koks poveikis juntamas organizacijos lygmenyje? Tyrimo objektas – tarptautinio mobilumo patirties sklaidos poveikis. Tyrimo tikslas – identifikuoti tarptautinio mobilumo stažuočių patirties sklaidos poveikį profesijos pedagogų veiklai. Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė ir kokybinė turinio analizė (naudojant pusiau struktūruotą interviu). Tyrimo imtis. Tyrime dalyvavo 10 profesijos pedagogų iš skirtingų profesinio mokymo įstaigų vykdančių tarptautines pedagogų mobilumo veiklas bei veikiančių trijuose Lietuvos miestuose –penkiose, įvairaus profilio, pirminio profesinio mokymo organizacijose. Tyrimo imtis sudaryta naudojant kriterinės atrankos būdą, dalyvių skaičių lėmė teorinio „prisotinimo“ principas. Tyrimo struktūra. Magistro darbas susideda iš trijų dalių. Pirmoje dalyje yra analizuojama profesinių žinių, patirties sklaida bei motyvai ir trikdžiai žinių sklaidai tarp pedagogų. Antrojoje dalyje analizuojamos tarptautiškumo apraiškos profesinio mokymo įstaigoje bei profesijos pedagogų tarptautinio mobilumo patirtis. Trečioje darbo dalyje yra analizuojami rezultatai, gauti atlikus kokybinį tyrimą. Pateikiama diskusija, išvados bei rekomendacijos.
International VET teachers’ mobility, because of their developing knowledge and skills are valuable not only to teachers’ professional career, competence development, but also contributes to quality and attractiveness of vocational education and training. With relevant dissemination tools of international mobility experience it becomes valuable to other teachers professional knowledge development. Research revealed that teachers experience gained during international mobility training and its dissemination is performed in everyday teachers’ professional activities through formal and informal dissemination. It is distinguished that dissemination is performed more effectively when it is done informally sharing personal experience with teacher colleagues, but in addition it depends strongly on teachers personal and external (institutional) circumstances. Research findings and results are discussed in more detail in final thesis. Research questions: • What is the value of international mobility training on educational planning and development of teacher competences? • What are effective and ineffective ways that VET teachers use for international mobility experience dissemination and what is the impact at the organizational level? Research object – international mobility experience dissemination impact. Research aim: to identify impact of international mobility training experience dissemination on VET teachers practice. Research methods – literature review and qualitative content analysis. Research sample. The research included ten VET teachers from five various vocational education institutions that participates in organising international teachers mobility. Participants from three Lithuanian cities were selected by using criteria-selection method. Research structure. Master thesis consists of three parts. In the first section professional knowledge dissemination is analysed, as well as motives and interference of knowledge sharing between teachers. Internationalization and international teachers’ mobility in vocational education institution is analysed in the second part. In the third part the results of the qualitative research are presented. Conclusions and recommendations are presented.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34528
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34528
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
joana_aleknaviciute_md.pdf1.33 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

236
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

16
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.