Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34520
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Draunevičiūtė, Justė
Supervisor: Tutlytė, Jūratė
Title: Klasterizacija ir tinklaveika kūrybinėse industrijose: klasterio „Blaster“ atvejis
Other Title: Clusterization and networking in creative industries: a case of cluster “Blaster”
Extent: 76 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. Menotyros katedra
Keywords: Klasterizacija;Tinklaveika;Klasteris;Tinklas;Kūrybinės industrijos;Clusterization;Networking;Cluster;Network;Creative industries
Abstract: Kūrybinių industrijų (toliau - KI) sektoriui plečiantis nenumaldomu greičiu, pamatiniai šio sektoriaus reiškiniai – tinklaveika ir klasterizacija – tampa dar aktualesni, o vis didėjanti globalizacija skatina vis didesnį inovacijų ir technologijų poreikį. Šio magistro baigiamojo darbo tikslas - ištirti klasterizacijos ir tinklaveikos principus kūrybiniame klasteryje, remiantis informacinių technologijų klasterio „Blaster“ atvejo analize. Antrus metus veikaintis, informacinių technologijų klasteris „Blaster“ ir jo nariai ne tik kuria konkurencingus produktus, tačiau pasižymi ir kūrybinio turinio išpildymu, kas yra itin svarbu siekiant plėsti KI sektorių ne tik Kauno mieste, bet ir visoje šalyje. Šiame darbe buvo svarbu atsižvelgti į tai, kaip tinklaveikos ir klasterizacijos procesai su kitais KI sektoriaus nariais įtakoja klasterio veiklą, kokią vertę šis klasteris gali sukurti Kauno miestui bei koks klasterio narių požiūris į bendradarbiavimą su kitomis KI organizacijomis. Atlikus mokslinės užsienio ir Lietuvos autorių literatūros analizę, darbe pristatoma KI samprata, klasifikacija bei įvardijama technologijų svarba KI sektoriui. Taip pat, aptariama klasterių ir klasterizacijos samprata, išryškinami klasterio ir kūrybinio klasterio skirtumai bei aptariamos priežastys, stabdančios klasterizaciją Lietuvoje. Trečioje darbo dalyje aptariama tinklų ir tinklaveikos samprata bei šio reiškinio svarba KI sektoriui. Atlikus kokybinį tyrimą, paaiškėjo, jog klasteris „Blaster“ teigiamai vertina bendradarbiavimą su kitomis KI organizacijomis, noriai bendradarbiauja su kultūros ir meno atstovais, taip pat, itin vertina tokių KI projektų naudą tiek klasteriui, tiek pavienėms klasterio įmonėms. Klasterio nariai vieningai sutaria, jog KI projektai yra būtini IT įmonėms, kurios nori didinti savo kompetencijas, plėsti savo veiklos lauką, diegti inovacijas, skatinti savo kūrybiškumą, prisidėti prie kultūrinio miesto gyvenimo, taip pat, suprasti bendruomenės poreikius. Kultūros ir meno organizacijoms bendradarbiavimas su IT įmonėmis suteikia galimybę diegti naujausias technologijas ir inovacijas savo veikoje, taip pat, padeda rasti sprendimus, palengvinančius meno pateikimo organizavimą. Taip pat, šio tyrimo pagalba, buvo išryškintos problemos ir iššūkiai, su kuriais susiduria klasteris „Blaster“.
As the creative industries are expanding in an inexorable speed, the fundamental sector events, networking and clusterization, are becoming even more relevant. And the increasing globalization processes encourages a growing need for innovation and technology. The purpose of master's thesis is to investigate the clustering and networking principles in the creative cluster, based on the information technology cluster "Blaster" case study. Information technology cluster “Blaster” and its members are not only competitive at producing products but also characterizes in creative content fulfillment which is very important in order to pursue expansion of CI sector not only in Kaunas city but also throughout the whole country. In this work, it was important to consider how the networking and clustering processes with other members of CI sector influences the cluster, what value this cluster can produce to Kaunas city and what is the position of cluster’s members towards the cooperation with other CI organizations. The Lithuanian and foreign scientific literary analysis paper introduces the concept of CI, classification of it and identifies the importance of technology in CI sector. It also discusses clusters, the concept of clustering as well as highlighting regular cluster's and the creative cluster's differences and what are the reasons impeding clusterisation in Lithuania overall. The third part of the paper discusses the concept of network and networking as well as the significance of this for the CI sector. The qualitative study showed that a cluster of "Blaster" welcomes collaboration with other CI organizations and is willing to cooperate with representatives of arts and culture as well, especially valuing such CI projects that benefit both the cluster and individual cluster companies. Members of the cluster unitedly agree that the CI projects are essential for IT companies that want to increase their competencies, expand their field of activity, introduce innovation, stimulate their creativity and contribute to the cultural life of the city, as well as to understand the needs of the community. For the organizations of culture and arts, the cooperation with IT companies enables new possibilities to deploy all the latest technology and innovation into their work, as well as helping to find solutions that facilitate the organization of art submission. Also, because of the help of this study, the problems and challenges faced by a cluster of "Blaster" were identified and clarified completely.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34520
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34520
Appears in Collections:2017 m. (MF mag.)

Files in This Item:
juste_drauneviciute_md.pdf1.42 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

316
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

20
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.