Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34519
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Mažuolytė, Indrė
Supervisor: Žukienė, Rasutė
Title: Parodos projekto "Living the American dream: 10 lietuvių tapytojų vakarų modernizmo kontekste" parengimas
Other Title: "Living the American dream: 10 Lithuanian painters in the context of western modernism”: project preparation
Extent: 72 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. Menotyros katedra
Keywords: Diaspora;Lietuvių išeivija;Abstrakcionizmas;Realizmas;Diasporas;Lithuanian exile;Abstractionism,;Realism
Abstract: Lietuvių išeivijos dailės raida apima ilgą laikotarpį po Antrojo pasaulinio karo iki antrosios Lietuvos Nepriklausomybės. Bėgdaminuo represijų ir karo, XX a. 5 dešimtmetyje lietuvių menininkai ir kiti visuomenininkai pradeda trauktis į Vakarus. Kelerius metus gyvendami pabėgėlių stovyklose Vokietijoje, lietuvių menininkai ten tęsia savo kūrybą, ir 1946 metais įkuria Freiburgo meno mokyklą (École des Arts et Métiers) . Joje dėstė ir mokėsi geriausi vyresniosios kartos išeivijos menininkai kaip Viktoras Vizgirda, Adomas Galdikas, Elena Urbaitis ir kiti. Ši mokykla davė pradžią skleistis kūrybinėms idėjoms, pradėtos rengti pirmosios parodos. Po kelerių metų lietuvių menininkai pradeda trauktis į tolimesnius kraštus ir dalis jų atsiduria JAV. Pakliuvę į tuo metu didžiausią inovacijų ir meno centrą daugelis mūsų menininkų pasimetė. Jiems buvo sunku priprasti prie multikultūrinės aplinkos, milžiniški pramoniniai miestai kėlė neigiamas emocijas, o sunkus darbas neleido visapusiškai pasiduoti kūrybai. Tokioje padėtyje daugelis gyveno ilgėdamiesi tėvynės ir gimtųjų namų, meninės naujovės jiems nepatiko ir kėlė nepasitenkinimą. Tačiau buvo ir tokių menininkų, kurie naują aplinką priėmė kaip iššūkį ir galimybę. Jie sėmėsi naujų žinių, lankėsi geriausiose parodose. Nors didelio pasaulinio pripažinimo dailės srityje mūsų menininkams pasiekti nepavyko, tačiau tai svarbus savitas etapas, kurio metu atsiskleidžia nedidelės tautos menininkų galimybės plačiame meniniame kontekste. Pirmojoje ir antrojoje šio darbo dalyse atliktas tyrimas, kuris atskleidžia bendrus išeivijos istorijos faktus, menininkų biografijas, taip pat supažindinama su aplinka, kurioje jie atsidūrė Trečioji dalis –simuliacinės parodos projektas, kuriuo siekiama atskleisti egzilio paveiktos asmenybės konfliktą su pačiu savimi ir aplinka. Kaip kiekvienas menininkas sugebėjo priimti svetimą kraštą ir kaip jam pavyko ar ne atsiskleisti naujomis meninėmis spalvomis.
Lithuanian art in Exile begins from second World War till second republic Independence. In the beginning of the XX century, lithuanians begins fleeing repression and war and they are starting to retreat to the West.For several years, staying at a refugee camp in Germany, where Lithuanian artists continues their creative path, and in 1946 establishes a major art school of Freiburg (École des Arts et Métiers) . The best of the older generation emigrant artists like Viktoras Vizgirda Adamas Galdikas, Elena Urbaitis and others were teaching or were studying in it. This school gave rise to unfold creative ideas, also developed the first Lithuanian art of Exile exhibition. Several years later Lithuanian artists begin to shrink further to West and some of them end up in the United States. At that time USA was the biggest art and inovation centre. Our artist felt confused and lonely.It was difficult for them to get used to a multicultural environment, giant industrial cities, it caused them negative emotions and hard work did not allow them to fully surrender to creativity. In such a situation, many of our artistlived emotional yearning for the homeland and native home, they did not like innovations and raised dissatisfaction. However, there were some artists who adopted the new environment as a challenge and an opportunity. They drew new knowledge, they had oportunities to visit the bestexhibitions. While strong global recognition of our artists in the field of art has failed to achieve, but it is an important distinctive stage, which revealed a small nationartistswide opportunities in extensiveworldwide artcontext. The first and the second part of the study reveals the general emigration history facts, biographies of artists, as well as an introduction to the environment in which they found themselves. The third part -simulation of the exhibition project, which aims to reveal the exile affected personality conflict with himself and the environment. As how each artist was able to accept a land and how it succeeded or not to reveal the new artistic colors.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34519
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34519
Appears in Collections:2017 m. (MF mag.)

Files in This Item:
indre_ mazuolyte _md.pdf3.25 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

234
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

2
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.