Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34505
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Butkutė, Silvija
Supervisor: Citvarienė, Daiva
Title: Auditorijų plėtra tarpdisciplininiuose meno projektuose. 8-tosios Kauno bienalės „Judanti tekstilė“ atvejis
Other Title: Audience development in interdisciplinary art projects. The case of 8th Kaunas biennial "Moving textile"
Extent: 84 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. Menotyros katedra
Keywords: Auditorijų plėtra;Kultūros auditorijos;Tarpdiscipliniškumas;Kauno bienalė;Audience development;Culture audience;Interdisciplinary;Kaunas biennial
Abstract: Šiame baigiamajame magistro darbe analizuojama kultūros lauko auditorijų plėtros problematika, skiriant ypatingą dėmesį partnerystės su kitomis organizacijomis aspektui ir jos įtakai auditorijoms. Atliktu tyrimu ieškota atsakymo į klausimą, – ar tarpdisciplininiai projektai padeda plėsti kultūros auditorijas. Darbo tikslas – ištirti partnerystės reikšmę ir įtaką meno renginių auditorijos plėtros procesams. Auditorijų plėtra darbe tiriama iš dviejų perspektyvų: pasitelkiant teoriją ir praktinius pavyzdžius. Vykdant kultūros politikos dokumentų analizę, darbe išsamiai aptariama išaugusi auditorijų plėtros – kaip naujos kultūros lauko problematikos – svarba Europos kultūros politikos kontekste, Lietuvos kultūros politikos dokumentuose ir Kauno miesto kultūros strategijoje. Darbe išsamiai pristatomi kultūros auditorijų tipai, pateikiama auditorijų plėtros termino kilmė ir samprata, pristatomos auditorijų plėtros strategijos ir įrankiai, auditorijų plėtros tyrimų sritys. Siekiant analizuoti partnerystės įtaką ir svarbą auditorijų plėtrai, pasitelkti keli praktiniai atvejai – Europos šiuolaikinio meno bienalė „Manifesta“ (2012 m.) ir Kauno bienalė „Judanti tekstilė“ (2011 m.). Atliekant organizacijų tyrimą pasitelkti kokybiniai metodai – interviu (apklausti „Judanti tekstilė“ organizatoriai ir partneriai) ir fokus (diskusijų) grupė. Tyrimu atskleista, kad atsakingai pasirinktos partnerystės vertintinos, kaip darančios teigiamą įtaką kultūros projektų auditorijoms šiais aspektais: - įtraukiant naujas auditorijas, iki tol nedalyvavusias kultūrinėse veiklose; - įdiegiant į renginio koncepciją inovacijas; - garantuojant ilgalaikę tęstinę auditorijų plėtrą, sparčią projekto sklaidą ir kt. Šio tyrimo teorinis ir praktinis aspektai atskleidė, kad menininkai ir meno kuratoriai, siekdami partnerystės su kito profilio veiklas vykdančiomis organizacijomis, gali virsti sėkmingo eksperimentinio projekto kūrėjais ir dalyviais bei per kultūrą aktyvinti publiką. Tyrimas patvirtino, kad partnerystė yra viena iš efektyviausių priemonių pritraukti naujas auditorijas. Todėl meno kuratoriams, vykdant įvairaus pobūdžio kultūrinius projektus, ypač rekomenduotina aktyviai ieškoti partnerių įvairiose srityse vietiniu ir tarptautiniu mastu.
The thesis analyses a topic of cultural audiences‘ development within a particular focus on the partnerships among organizations and its impact on audiences. The research itself questions whether the interdisciplinary projects are able to contribute in order to expand cultural audiences. The goal of the research to analyse an importance of partnership and its impact on processes of audience development in art events. The audience development is analysed from two angles: the theory and the practical cases. Through the analysis of documents for cultural policy, the research paper thoroughly discusses the increased importance of audience development, marking it as a new cultural topic in a context of the European cultural policy, in the documents for the Lithuanian cultural policy as well as in the strategy of Kaunas city‘s culture policy. The paper presents in detail the types of cultural audiences, the origin of the audience development term and its comprehension, the strategies and tools for audience development, including its research areas. In order to analyse the importance of cooperation and its impact on the audience development, there were two particular cases invoked: “Manifesta” – the European Biennial of Contemporary Art (2012) and the “Moving Textile” – the 8th Kaunas Biennial (2011). There were specific qualitative methods in the study of organizations included: the first one included the interview with organizers and associates from the “Moving Textile”; the second one – a focus group discussion. The research revealed that responsibly selected partnerships can be highly considered as having a positive impact on the cultural audiences addressing the following aspects: - involving new audiences that did not participate in the cultural activities before; - implementing innovations into the concept of event; - ensuring a long-term and lasting audience development, the rapid dissemination of the project, etc. The aspects of theory and study case revealed that artists and art curators, who seek to establish partnerships among different type of organizations, may become the creators of successful pilot project.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34505
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34505
Appears in Collections:2017 m. (MF mag.)

Files in This Item:
silvija_butkute_md.pdf1.31 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

432
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

140
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.