Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131963
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Barkauskaitė, Aida
Title: Assessment of the impact of coronavirus (Covid-19) on SMEs: evidence from Lithuania SMEs
Other Title: Koronaviruso (Covid-19) poveikio SVĮ įvertinimas: Lietuvos SVĮ pagrindu
Extent: 69 p.
Date: 14-Jun-2021
Keywords: COVID-19 pandemic;Financial performance;SME;Return on assets;Leverage;COVID-19 pandemija;Finansiniai rodikliai;MVĮ;Turto grąža;Finansinis svertas
Abstract: The Master's thesis aims to identify whether or not SMEs are similar in terms of financial performance in the pre-crisis period when comparing pre-crisis periods of the 2008 global financial crisis and COVID-19 pandemic crisis. To achieve its aim, the thesis consists of three parts. The first part includes the theoretical framework that allows evaluating the significant impacts caused by the COVID-19 pandemic on SMEs and compares SMEs' financial performance during different crises periods to the previous studies. In the second part, two hypotheses are formulated regarding the SMEs' financial performance: 1) to test the effects of liquidity and leverage on profitability; 2) to test the effects of leverage on asset structure. Empirical research focuses on Lithuanian SMEs during two pre-crisis periods of 2006-2008 and 2018-2019. The third part presents the obtained results: 1) cash ratio and leverage positively impact profitability, and the current ratio and short-term debt have a negative effect on profitability during both pre-crisis periods; 2) debt-to-equity positively impacts asset structure during 2006-2008 but has negative effect during 2018-2019, while the current debt-to-total assets ratio results in a negative effect during both pre-crisis periods.
Magistro darbo tikslas yra nustatyti, ar SVĮ yra panašios pagal finansinius rodiklius, lyginant du prieš krizinius laikotarpius: 2008 m. pasaulinės finansų krizės laikotarpį ir COVID-19 pandemijos krizės laikotarpį. Norint pasiekti šį tikslą, darbas padalintas į tris dalis. Pirmoje dalyje aptariama teorinė literatūra, leidžianti įvertinti reikšmingą COVID-19 pandemijos poveikį SVĮ, tuo pačiu siekiant palyginti SVĮ finansinius rezultatus įvairių krizinių laikotarpių kontekste, pagal ankstesnių tyrimų rezultatus. Antrojoje dalyje suformuluotos dvi hipotezės, leidžiančios nustatyti SVĮ finansinius rezultatus: 1) patikrinti likvidumo ir sverto poveikį pelningumui; 2) patikrinti sverto poveikį turto struktūrai. Empirinis tyrimas yra sutelktas įvertinti Lietuvos SVĮ situaciją dviem prieš kriziniais laikotarpiais: 2006–2008 ir 2018–2019 m. Trečioje dalyje pateikiami gauti rezultatai: 1) grynųjų pinigų santykis ir svertas teigiamai veikia pelningumą, o bendrasis likvidumo koeficientas ir trumpalaikė skola neigiamai veikia pelningumą abiem prieš kriziniais laikotarpiais; 2) finansinės priklausomybės koeficientas daro teigiamą įtaka turto struktūrai 2006–2008 m., tačiau neigiama įtaka pastebima 2018–2019 m., tuo tarpu trumpalaikės skolos ir turto santykis neigiamai veikia turto struktūrą abejais prieš kriziniais laikotarpiais.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131963
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Ekonomikos ir finansų klasteris
Appears in Collections:2021 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
aida_barkauskaite_md.pdf1.04 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.