Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131893
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Čerkesas, Justinas
Title: Inovatyvių preparatų poveikis žieminių rapsų produktyvumui
Other Title: Effects of innovative preparations on winter rape productivity
Extent: 39 p.
Date: 11-Jun-2021
Keywords: Žieminiai rapsai;Winter oilseed rape;Derliaus struktūros elementai;Elements of the yields structure;Tręšimas;Fertilization;Azotas;Nitrogen;Ekonominis vertinimas;Economic evaluation
Abstract: Tyrimai vykdyti ūkininko Andriaus Rudinsko ūkyje Kauno r. Dirvožemis _ giliau karbonatingas, sekliau glėjiškas rudžemis. Darbo objektas _ žieminių rapsų ′Mercedes′ veislės pasėlis paveiktas inovatyviais preparatais 19A1b ir 19N2a ir įprastine auginimo technologija augintas žieminių rapsų pasėlis. Tyrimo tikslas - įvertinti dviejų inovatyvių preparatų – 19A1b (sudarytas iš huminių ir fulvo rūgščių, zeatino, glicino betaino ir makroelementų) ir 19N2a (sudaryto iš natūralių fitohormonų, glicino betaino, aminorūgščių ir mikroelementų) įtaka fotosintezės aktyvinimui, mitybos elementų įsisavinimui, organinių medžiagų apykaitos stimuliacijai, derliaus struktūros elementams bei augalų produktyvumui. Darbo uždaviniai: 1. Nustatyti žieminių rapsų lapų chlorofilo indeksą vegetacijos laikotarpiu (BBCH 30–75). 2. Nustatyti azoto kiekį žieminių rapsų lapuose vegetacijos laikotarpiu (BBCH 30–75) 3. Nustatyti žieminių rapsų derliaus struktūros elementus ir derlingumą. 4. Apskaičiuoti žieminių rapsų papildomo tręšimo per lapus ekonominę naudą. Darbo metodai: tyrimas atliktas pagal lauko eksperimento metodus. Lauko eksperimento metu nustatytas žieminių rapsų azoto kiekis lapuose, chlorofilo indeksas, tankumas ir kiti derlingumo elementai (augalo šakų skaičius, ankštarų skaičius, 1000 sėklų masė). Darbo rezultatai: Preparatas 19N2a chlorofilo indekso kitimui turėjo mažesnę įtaką už preparatą 19A1b, tačiau jis nustatytas esmingai didesnis už chlorofilo indeksą preparatais nepurkštuose rapsų lapuose iki pat rapsų žydėjimo pabaigos. Nuo žydėjimo tarpsnio pradžios augalai purkšti inovatyviu preparatu 19N2a azoto lapuose kaupė esmingai (P<0,05) mažiau, nei tiriamais preparatais nepurkšti augalai. Abu inovatyvūs preparatai esmingai didino žieminių rapsų derliaus struktūros elementus, įskaitant biologinį sėklų derlingumą. Derlingumo padidėjimas siekė 24,5–30,1 proc. Nustatyta, kad esminis didžiausias biologinis sėklų derlingumas (7,22 t ha-1 ) gautas tame variante kuriame naudotas 19N2a preparatas. Nustatyta, kad purškiant žieminius rapsus inovatyviais preparatais per lapus gaunami pajamų priedai. Pelningumas svyravo nuo 165,8 iki 268,7 Eur ha-1
The research was carried out on the farm of farmer Andrius Rudinskas in Kaunas district. The soil is deeper carbonate, shallower gleyic rye. Object - winter rape ′Mercedes′ crop was affected by innovative preparations 19A1b and 19N2a and winter rape crop grown by conventional cultivation technology. The aim of the study was to evaluate the influence of two innovative preparations – 19A1b (consisting of humic and fulvic acids, zeatin, glycine betaine and macroelements) and 19N2a (composed of natural phytohormones, glycine betaine, amino acids and microelements) on photosynthetic activation, nutrient activation, nutrient uptake stimulation, elements of crop structure and plant productivity. Work tasks: 1. To determine the chlorophyll index of winter oilseed rape leaves during the growing season (BBCH 30-75). 2. Determination of nitrogen content in winter oilseed rape leaves during the growing season (BBCH 30-75). 3. To determine the structural elements and yield of winter rape harvest. 4. Calculate the economic benefits of additional foliar fertilization of winter oilseed rape. Working methods: the study was performed according to the methods of a field experiment. During the field experiment, the nitrogen content of winter rape in the leaves, chlorophyll index, density and other yield elements (number of plant branches, number of pods, 1000 seed weight) were determined. Results of the work: Preparation 19N2a had a smaller effect on the change in chlorophyll index than preparation 19A1b, but it was found to be significantly higher than the chlorophyll index in non-sprayed rapeseed leaves until the end of rapeseed flowering. From the beginning of the flowering stage, the plants sprayed with the innovative preparation 19N2a on nitrogen leaves accumulated significantly (P < 0.05) less than the plants not sprayed with the test preparations. Both innovative preparations significantly increased the structural elements of winter oilseed rape yield, including biological seed yield. The increase in productivity ranged from 24.5 to 30.1 percent. It was found that the essential highest biological seed yield (7.22 t ha-1 ) was obtained in 6 the variant where 19N2a preparation was used. It has been found that spraying winter oilseed rape with innovative preparations through the leaves provides income supplements. Profitability ranged from 165.8 to 268.7 Eur ha-1
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131893
Affiliation(s): Agronomijos fakultetas
Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.