Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131856
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Dambrauskaitė, Karolina
Supervisor: Advilonienė, Živilė
Title: Žmogus kaip Dievo kūrinys pagal Katalikų Bažnyčios mokymą ir 11-12 klasių mokinių požiūris į jį
Other Title: Human as God's creation according to the teachings of the Catholic Church and the attitude of students of grades 11-12 towards him
Extent: 49 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Žmogus;Human;Dievo kūrinys;God's creation;Samprata;Concept;Katalikų Bažnyčios mokymas;Teaching of the Catholic Church
Abstract: Ši tema yra aktuali šių dienų kontekste. XXI amžiuje atsiranda skirtingų žmogaus sampratų. Įvairios ideologijos, tokios kaip genderizmas, tarsi siekia sukurti naują apibrėžimą, kas yra žmogus ir ką apskritai reiškia būti žmogumi. Todėl svarbu atkreipti dėmesį į žmogaus sampratą pagal Katalikų Bažnyčios mokymą ir ištirti, ar XXI a. mokinių požiūrio kontekste ji atitinka Katalikų Bažnyčios požiūrį. Tyrimo objektas - žmogaus kaip Dievo kūrinio samprata pagal Katalikų Bažnyčios mokymą. Tyrimo tikslas - atskleisti žmogaus sampratą pagal Katalikų Bažnyčios mokymą, identifikuojant 11-12 klasių mokinių požiūrį į ją. Tyrimo problema – visuomenėje kintanti žmogaus samprata. Darbe siekiama šių uždavinių: 1) pristatyti žmogaus sampratą pagal Katalikų Bažnyčios mokymą; 2) atskleisti sociologijos ir psichologijos, filosofijos ir antropologijos suvokimą apie žmogų; 3) nustatyti 11-12 klasių mokinių požiūrį į žmogų; 4) identifikuoti Katalikų Bažnyčios mokymo ir 11-12 klasių mokinių žmogaus sampratos panašumus ir skirtumus. Taikyti metodai: literatūrinė analizė, sintezė, anketinė apklausa. Teorinė šaltinių analizė atskleidė žmogaus sampratą pagal Katalikų Bažnyčios mokymą. Joje nurodoma, kad žmogus – tai Dievo kūrinys, kuris buvo sukurtas dėl jo paties. Taip pat žmogus yra Dievo paveikslas ir panašumas, jis sukurtas lytiškas bei yra kūno ir dvasinės sielos vienovė. Reikėtų nepamiršti, kad jis yra sukurtas socialus, t. y. bendrystei su kitu. Pastebėta, kad XXI a. visuomenėje žmogaus samprata kinta, o tam pokyčiui įtaką daro tokie veiksniai kaip „gender“ ideologija, psichologinė žmogaus samprata. Visuomenėje vyrauja požiūris, kad žmogus – sociali ir mąstyti gebanti būtybė, kuri prisitaiko prie aplinkos pokyčių. Empirinis tyrimas atskleidė, kad mokinių požiūris į žmogaus sampratą yra skirtingas. Kai kurių požiūris yra artimas visuomenėje vyraujančiai žmogaus sampratai, tačiau didesnė dalis mokinių sutinka su Katalikų Bažnyčios mokymu. Gauti tyrimo rezultatai patvirtino iškeltą hipotezę.
This topic is relevant in today's context. In the 21st century, different conceptions of human beings are emerging. Different ideologies, such as genderism, seem to be trying to redefine what a human being is and what it means to be a human being at all. It is therefore important to look at the concept of the human person according to the teachings of the Catholic Church and to examine whether, in the context of 21st century discipleship, it is in line with that of the Catholic Church. The object of the research is the concept of human as God's creature according to the teaching of the Catholic Church. The aim of the research is to reveal the concept of human according to the teachings of the Catholic Church by identifying the attitude of 11-12 grade students towards it. The research problem is the changing conception of man in society. The work aims: 1) to present the concept of the human according to the teachings of the Catholic Church; 2) to reveal the perception of the human in sociology and psychology, philosophy and anthropology; 3) to identify the attitudes of students in grades 11-12 towards human beings; 4) to identify similarities and differences between the teachings of the Catholic Church and the concept of human beings of students in grades 11-12. Applied methods: literature analysis, synthesis, questionnaire survey. The theoretical analysis of the sources revealed the concept of man according to the teaching of the Catholic Church. It states that human is God's creation, created for his own sake. Also, human is the image and likeness of God, is created sexual, and is a unity of body and soul. It should be remembered that he is created social, i.e. for communion with others. It was noted that the concept of man is changing in 21st century society, and that this change is influenced by factors such as: gender ideology, psychological concept of man. The prevailing view in society is that man is a social being who can think. It is a human being who adapts to changes in the environment. The empirical research revealed that students have different attitudes towards the concept of human. Some students attitudes are closer to the concept of human that prevails in society, but the majority of students attitudes are closer to the concept according to the teachings of the Catholic Church. The results of the research confirmed the hypothesis.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131856
Appears in Collections:2021 m. (KTF bak.)

Files in This Item:
karolina_dambrauskaite_bd.pdf734.53 kBAdobe PDF   Until 2026-06-10View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.