Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131809
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Burbulytė, Karolina
Supervisor: Rimaitė, Aušra
Title: XVIII vyriausybės ministrių politinis įvaizdis Lietuvos žiniasklaidoje: A. Armonaitės, A. Bilotaitės, E. Dobrovolskos atvejų analizė
Other Title: Lithuania 18th government ministers political image in media: a case study of A. Armonaitė, A. Bilotaitė, E.Dobrovolska
Extent: 100 p.
Date: 11-Jun-2021
Keywords: Politika;Įvaizdis;Žiniasklaida;Politics;Image;Media
Abstract: Politikos ir žiniasklaidos tarpusavio ryšys atskleidžia politiko komunikaciją su visuomene. Žiniasklaida atlikdama informacinę funkciją rinkimų metu visuomenei padeda nuspręsti, kurį kandidatą ar kandidatų grupę palaikyti. Politinis įvaizdis klasifikuojamas pagal politiko veikimo lygį, politinio veikimo lauką, darbą institucijoje, bendravimą su rinkėjais ir asmeninius bruožus. Politinė darbotvarkė priklauso tiek nuo žiniasklaidos kuriamos dienotvarkės, tiek ir nuo visuomenės kuriamos dienotvarkės. Žiniasklaida yra viena pagrindinių politinį įvaizdį konstruojančių priemonių. Todėl kiekvienam politikui svarbu, koks politinis įvaizdis yra konstruojamas žiniasklaidoje. Ypač daug dėmesio Lietuvos žiniasklaida skyrė Lietuvos 2020m. suformuotos XVIII vyriausybės ekonomikos ministrei Aušrinei Armonaitei, vidaus reikalų ministrei Agnei Bilotaitei, teisės ministrei Evelinai Dobrovolskai. Tyrimo laikotarpiui pasirinkti 2020 metų lapkričio ir gruodžio mėnesiai, kurių metų ministrių kandidatūros buvo svarstomos ir priimtos. Tyrimo objektas. XVIII-tos vyriausybės ministrių: A. Armonaitės, A.Bilotaitės, E.Dobrovolskos, politinis įvaizdis internetinėje žinių ir naujienų platformoje delfi.lt. Darbo tikslas: išanalizuoti koks XVIII vyriausybės moterų ministrių politinis įvaizdis yra formuojamas Lietuvos žiniasklaidoje. Darbo uždaviniai: 1) Ištirti politikos ir žiniasklaidos ryšį,politinio įvaizdžio sąvoką, dienotvarkės teoriją; 2) Išnagrinėti feminizmo idėjas, Stiklo lubų teoriją ir moterų dalyvavimą Lietuvos politikoje; 3) Išanalizuoti Lietuvos XVIII vyriausybės sudėtį ir moterų ministrių dalyvavimą politikoje; 4) Išanalizuoti ministrių politinio įvaizdžio formavimo tendencijas Delfi.lt; 5) Palyginti XVIII vyriausybės moterų ministrių A. Armonaitės, A. Bilotaitės ir E. Dobrovolskos politinius įvaizdžius formuojamus Delfi.lt . Ginamieji teiginiai: 1) Moterys ministrės vertinamos pagal jų turimą politinę patirtį; 2) Ministrių politinis įvaizdis yra siejamas su priimamais politiniais sprendimais ir atstovaujamom politinėm partijom; 3) Moterys ministrės nėra laikomos politinėmis lyderėmis. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, dokumentų analizė, kiekybinė ir kokybinė turinio analizė. Tyrimo imtis: 202 straipsniai Delfi.lt Tyrimo rezultatai rodo, kad ministrės Delfi.lt pristatomos daugiausiai neutraliai (59%) arba teigiamai (21%). Politinis įvaizdis konstruojamas žiniasklaidoje atitinka stiprių politikų tipą: vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės politinė patirtis, sprendžiami pandemijos suvaldymo klausimai. Ekonomikos ministrės Aušrinės Armonaitės politinis įvaizdis siejamas su „Laisvės“ partijos lyderės pozicija ir sprendžiamais Vyriausybės, pandemijos klausimais atitinka stipraus ir post-ideologinio politinio lyderio tipų bruožus. Teisės ministrės Evelinos Dobrovolskos pristatymas Delfi.lt, akcentuoja ne tik jos priimamus pandemijos valdymo klausimus, bet ir pristato ją iš asmeninės perspektyvos atitinka post-ideologinio ir ,,pašaliečio‘‘ politinio lyderio įvaizdžių tipo bruožus.
The interrelationship between politics and the media reveals a politician’s communication with the public. By acting as an information function during elections, the media help the public to decide which candidate or group of candidates to support. Political image is classified according to the level of political activity, field of political activity, work in the institution, communication with voters and personal characteristics. The political agenda depends both on the agenda set by the media and on the agenda set by society. The media is one of the main tools for constructing a political image. Therefore, it is important for every politician what political image is constructed in the media. The Lithuanian media paid special attention to the Lithuanian 2020 formed Minister of Economy Aušrina Armonaitė, Minister of the Interior Agne Bilotaitė, Minister of Law Evelina Dobrovolska. The months of November and December 2020 were selected for the research period, during which the candidatures of the ministers were considered and accepted. Research object: Political image of the ministers of the 18th government: A. Armonaitė, A.Bilotaitė, E.Dobrovolska, on the online news platform Delfi.lt. The aim of the work: to analyze the political image of women ministers of the 18th government in the Lithuanian media. Tasks: 1) To study the relationship between politics and the media, the concept of political image, the theory of the agenda; 2) To examine the ideas of feminism, the theory of the glass ceiling and the participation of women in Lithuanian politics; 3) To analyze the composition of the 18th Government of Lithuania and the participation of women ministers in politics; 4) To analyze the tendencies of forming the political image of ministries in Delfi.lt; 5) To compare the political images of the women ministers of the 18th government A. Armonaitė, A. Bilotaitė and E. Dobrovolska formed by Delfi.lt. Defensive statements: 1) Women ministers are judged on their political experience; 2) The political image of ministers is linked to the political decisions taken and the political parties represented; 3) Women ministers are not considered political leaders. Research methods: analysis of scientific literature, analysis of documents, quantitative and qualitative content analysis. Research sample: 202 articles of Delfi.lt. The results of the survey show that ministers present Delfi.lt mostly neutrally (59%) or positively (21%). The political image constructed in the media corresponds to the type of strong politicians: the political experience of the Minister of the Interior Agnė Bilotaitė, the issues of pandemic management are being addressed. The political image of the Minister of Economy Aušrinė Armonaitė is related to the position of the leader of the Freedom Party and the issues addressed by the Government and the pandemic correspond to the semi-strip, semi-post-ideological type. The presentation of Delfi.lt by the Minister of Law Evelina Dobrovolska corresponds to the semi-post-ideological and semi-outsider image, emphasizing not only the issues of pandemic management she accepts, but also presenting it from a personal perspective.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131809
Appears in Collections:2021 m. (PMDF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons