Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131806
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Papievis, Martynas
Supervisor: Daukšienė, Estela
Title: Nuotolinio mokymo(-si) technologijų naudojimo tendencijos Covid-19 pandemijos metu
Other Title: Tendencies of technologies used for distance education during Covid - 19 pandemic
Extent: 43 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Iššūkiai;Challenges;Technologijos;Technologies;Nuotolinis mokymas;Distance education
Abstract: Darbe yra nagrinėjama nuotoliniam ugdymui skirtų technologijų - virtualių mokymosi aplinkų ir konferenciniams pokalbiams skirtų įrankių panaudojimas organizuojant nuotolinį ugdymą rajono X mokyklose, COVID – 19 pandemijos metu. Tyrimo tikslas yra apžvelgti virtualių mokymosi aplinkų, konferenciniams pokalbiams skirtų įrankių įvairovę ir trūkumus. Taip pat išsiaiškinti su kokiais iššūkiais pedagogai susiduria vykdant bei organizuojant nuotolinį ugdymą pasitelkiant mokyklos administracijos parinktomis technologijomis. Pirmajame skyriuje apžvelgiamos virtualių aplinkų bei konferenciniams pokalbiams skirtų įrankių įvairovė. Aprašomas COVID – 19 pandemijos poveikis Lietuvos ir pasaulio švietimo sistemoms. Antroje bakalaurinio darbo dalyje aptariama kokybinio tyrimo metodologija. Trečiame skyriuje aprašomi atlikto tyrimo rezultatai. Tyrimo metu aprašyti iššūkiai susiję su parinktų technologijų galimybių neišnaudojimu, taip pat kokie iššūkiai kyla, kai netinkamai yra pasirenkama technologija organizuojant nuotolinį ugdymą, kokią įtaką turi neturėjimas skaitmeninių kompetencijų vykdant nuotolinį ugdymą, pasitelkiant technologijas. Aptariama technologinių išteklių stoka ir kokią įtaką tai turi mokytojams organizuojant nuotolinį ugdymą pandemijos metu .
The paper examines the use of technologies for distance education - virtual learning environments and tools for conference calls when organizing distance education in X district schools during the COVID - 19 pandemic. The aim of the research is to review the variety and advantages and disadvantages of virtual learning environments and tools for conference calls. Also to find out what challenges educators faces in implementing and organizing distance education via technologies selected by school‘s administration. The first chapter reviews the variety of virtual environments and tools for conference calls. Also describes the impact of the COVID - 19 pandemic on Lithuanian and global education systems. The second part of the bachelor's thesis discusses the methodology of qualitative research. Third part analyzes the obtained results. The challenges described in the study are related to the non-exploitation of the possibilities of the selected technologies, as well as the challenges that arise when the technology is chosen to organize and implement distance education, the lack of digital competences in the implementation and organization of distance education using technology. Lack of technological resources and its impact on teachers' organization of distance learning during a pandemic.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131806
Appears in Collections:2021 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons