Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131805
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Uleckas, Rimvydas
Supervisor: Kliučius, Almantas
Title: VMU Dubravos regioninio padalinio teritorijoje esantys privatūs miškai ir privačių miškų savininkų lūkesčių tyrimas respondentų apklausos metodu
Other Title: Private forests and private forest owners' expectations in SFE Dubrava Regional Division
Extent: 47 p.
Date: 8-Jun-2021
Keywords: Lietuvoje privatūs miškai;Lithuanian private forests;Dubravos padalinys;Dubrava branch;Privačių miškų savininkai;Private forest sector
Abstract: Bakalauro darbe analizuojama Lietuvos privatūs miškai ir privačių miško savininkų lūkesčių tyrimas Dubravos regioniniame padalinyje. Darbo objektas – Lietuvos privatūs miškai ir privačių miškų savininkai. Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos privačius miškus ir bei ištirti privačių miško savininkų požiūrį ir lūkesčius Dubravos regioniniame padalinyje. Darbo metodai: dokumentų analizė, anketinė apklausa ir loginė analizė. Darbo rezultatai: Lietuvoje privatus miškų ūkis 2018 m duomenimis yra palyginti tolygus valstybiniams miškams, nes net apie pusę yra privatūs miškai. Mano tiriamame Dubravos padalinyje yra santykinai viena mažiausiai turinčių privačių miškų. Kauno rajone yra 12,669,846 ha miško plotų. lyginant su kitomis savivaldybėmis yra mažas rodiklis. Panašu, kad ateityje plotai gali ir dar sumažėti, nes naujų miškų sodinimas žemės ūkiui netinkamose privačiose žemėse 2008-2016 m. duomenimis per šį laikotarpį yra mažiausi. Matomas tolygus mažėjimas, o nuo 2015 m. krito net dvigubai, lyginant su prieš tai buvusiais metais šiame 8 m. laikotarpyje. Atlikus apklausą privačių miško savininkų rezultatai nustebino, nes dauguma atsakė teisingai daugiau nei pusę klausimų, kas parodo, kad savininkų turimos žinios yra geros. Taip pat paaiškėjo, kad didžioji dalis žino apie miško savininkui Europos sąjungos paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą, bet nežino kokie yra bendrieji reikalavimai ją gauti. Džiugina, tai jog visi žino kur kreiptis norint gauti informacijos rūpimais klausimais. Apklausoje dalyvavę privačių miškų savininkai dabartinę miškų sistemą vertina teigiamai, atsakydami į pateiktos apklausos anketos 21 klausimą. Daugiau nei pusę respondentų teigė jog daugiau būtų kreipiama į miškų atsodinimą ir jų vystymą. Taip pat norėtų, kad daugiau būtų kreipiama į visuomenės švietimą miškininkystėje. Atsižvelgiant į gautus duomenis ir atliktą apklausą, matoma teigiama situacija ir norima manyti, kad ateityje, Lietuvos miškai ir juose vystoma veikla judės teigiama kryptimi.
Bachelor Graduation Thesis 47 Pages, 24 Figures, 5 Tables, 27 References Bachelor‘s thesis analysis of Lithuanian private forests and research of private forest owners' expectations in Dubrava regional subdivision. Object of the work – Lithuanian private forests and private forest owners. Objective of the work – to analyze Lithuanian private forests and to investigate the attitude and expectations of private forest owners in Dubrava regional subdivision. Methods: document analysis, questionnaire survey and logical analysis. Results: According to the data of 2018, private forestry in Lithuania is relatively equal to state forests, as even about half are private forests. The Dubrava unit I study has relatively one of the least private forests. There are 12,669,846 ha of forest areas in Kaunas district. compared to other municipalities there is a low rate. It is likely that the area may decrease further in the future, as the planting of new forests on non-agricultural private land in 2008-2016. data during this period are the lowest. A steady decline is visible, and from 2015 onwards. fell even twice compared to the previous year in this 8 m. period. The results of the survey of private forest owners were surprising, as most answered more than half of the questions correctly, which shows that the knowledge available to the owners is good. It also turned out that most of them are aware of the European Union's support for the forest owner under the Lithuanian Rural Development Plan 2014–2020. program, but does not know the general requirements for obtaining it. It is gratifying that everyone knows where to go for information on issues of concern. Private forest owners surveyed rated the current forest system positively by answering question 21 of the survey questionnaire. More than half of the respondents said that more attention would be paid to reforestation and their development. He would also like more emphasis to be placed on public education in forestry. Taking into account the received data and the survey, a positive situation is visible and it is desired to believe that in the future, Lithuanian forests and the activities developed in them will move in a positive direction.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131805
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA MEF bak.)

Files in This Item:
rimvydas_ uleckas_bd.pdf1.24 MBAdobe PDF   Until 2026-06-08View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.