Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131622
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Astrauskas, Saulius
Supervisor: Šaluchaitė, Aurelija
Title: Ligų ir kenkėjų paplitimas ekologiniuose rapsuose
Other Title: Spread of diseases and pests in organic oil seed rape
Extent: 40 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Ekologiniai žieminiai rapsai;Organic winter rape;Ligos;Diseases;Kenkėjai;Pests;Veislės;Varieties;Derlius;Harvest
Abstract: Lauko eksperimentas buvo atliktas 2018–2019 m. ekologiškame ūkyje, Marijampolės savivaldybėje. Pasirinktos trys skirtingos veislės: 'Anderson', 'Visby' ir 'Cult'. Buvo stebimos labiausiai paplitusios žieminių rapsų ligos ir kenkėjai. Eksperimento lauko dirvožemis – Rudžemiai (Cambisols). Darbo tikslas – nustatyti žieminių rapsų ligas ūkininko ekologiškame ūkyje bei įvertinti ligų ir kenkėjų plitimą skirtingų žieminių rapsų veislių pasėliuose. Darbo uždaviniai - nustatyti žieminių rapsų ligas ir kenkėjus; apskaičiuoti ligų paplitimą ir intensyvumą; apskaičiuoti rapsų kenkėjų pažeistų augalų procentą; nustatyti rapsų sėklų derlingumą. Darbo metodai - ligų ir kenkėjų paplitimas vertintas naudojantis moksliniu metodiniu leidiniu ,,Žemės ūkio augalų kenkėjai, ligos ir jų apskaita“ (2002). Darbo rezultatai - žieminiuose rapsuose plito šios ligos: fomozė, baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė (alternariozė) ir netikroji miltligė. Fomozės rasta 'Anderson' veislės pasėlyje - ligos pažeistų augalų buvo daugiausiai, o 'Cult' – mažiausiai, 'Visby' nors ir mažu procentu liko per vidurį. Ligos intensyvumas taip pat mažiausias buvo 'Cult' veislės, tai buvo vienintelis 'Cult' veislės teigiamas rodiklis visame eksperimente. Baltasis puvinys, juodoji dėmėtligė ir netikroji miltligė - šių ligų pažeistų augalų buvo mažiausiai 'Visby' veislėje, antras ir trečias vietas dalinasi 'Anderson' ir 'Cult'. Jos tarpusavyje konkuravo viso eksperimento metu. Labiausiai kenkėjai išplito 'Anderson' veislėje, mažiausiai 'Visby'. Daugiausiai nuostolių pridarė ir didžiausią kenkėjų pažeidimų procentą turėjo rapsinės spragės dygimo metu. Mažiausiai pažeidimų užfiksuota ankštarinio paslėptastraublio žieminiuose rapsuose vystimosi - brendimo tarpsnyje. Augintos skirtingos hibridinių rapsų veislės leidžia teigti veislės įtaką ligų ir kenkėjų plitimui. 'Visby' veislės žieminių rapsų derlius buvo didžiausias.
The field experiment was carried out in 2018 - 2019 on an organic farm in Marijampolė municipality. Three different varieties were selected: 'Anderson', 'Visby' and 'Cult'. The most common diseases and pests of winter rape were observed. Experimental field soil was Brown (Cambisols). The aim of the work is to identify winter rapeseed diseases on the farmer's organic farm and to assess the spread of diseases and pests in crops of different winter rape varieties. Tasks of work - to identify winter rape diseases and pests; to calculate the incidence and severity of diseases; to calculate the percentage of plants damaged by rapeseed pests; determine the yield of rape seeds. Working methods - the spread of diseases and pests was evaluated using the scientific methodological publication "Žemės ūkio augalų kenkėjai, ligos ir jų apskaita" (2002). The results of work - in winter rape, the following diseases spread: blackleg, sclerotinia stem rot, dark leaf and pod spot and downy mildew. Black leg was found in the crop of the 'Anderson' variety - the number of plants affected by the disease was the most, and 'Cult' - the least, although a small percentage 'Visby' remained in the middle. The disease severity was also the lowest in the ‘Cult’ variety, which was the only positive indicator for the ‘Cult’ variety in the whole experiment. Sclerotina stem rot, dark leaf and pod spot and downy mildew - the plants damaged by these diseases were the least in the 'Visby' variety, the second and third places shared by 'Anderson' and 'Cult'. They competed with each other throughout the experiment. The most pests spread in the 'Anderson' variety, the least in 'Visby'. Most of the losses were caused and the highest percentage of pest damage was caused by rapeseed at the time of germination. The least lesions were recorded in the development of legume hidden traublis in winter rapeseed - in the period of puberty. The cultivation of different varieties of hybrid rapeseed allows you to assert the influence of the breed on the spread of diseases and pests. Winter rapeseed of the 'Visby' variety had the highest yield.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131622
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
saulius_astrauskas_bd.pdf1.15 MBAdobe PDF   Until 2026-06-11View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.