Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131579
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Guogė, Gintautė
Supervisor: Danilevičius, Eugenijus
Title: Šventų Kalėdų laikotarpio šventimas pagal Katalikų Bažnyčios tradiciją ir X mokyklos 12 klasės mokinių požiūris į jį
Other Title: Christmas time celebration according to the tradition of the Catholic Church and the attitude of the 12th grade students of school X towards it
Extent: 39 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Kalėdos;Christmas;Tradicijos;Traditions;Katalikų Bažnyčia;Catholic Church
Abstract: Darbe analizuojamas šv. Kalėdų laikotarpio šventimas pagal Katalikų Bažnyčią. Šių dienų kontekste visuomenėje senas tradicijas dažnai keičia naujos, todėl svarbu išanalizuoti, ar nepasikeitė žmonių tradicijos švenčiant šv. Kalėdas. Tyrimo objektas – šv. Kalėdų laikotarpio šventimas pagal Katalikų Bažnyčios tradiciją. Tyrimo tikslas yra pristatyti šv. Kalėdų laikotarpio šventimą pagal Katalikų Bažnyčios tradiciją ir identifikuoti X mokyklos 12 klasės mokinių požiūrį į jį. Darbe siekiama šių uždavinių: 1) pristatyti advento laikotarpį pagal Katalikų Bažnyčios tradiciją; 2) pristatyti šv. Kalėdų laikotarpio šventimą pagal Katalikų Bažnyčios tradiciją; 3) pristatyti šv. Kalėdų minėjimo tendencijas sekuliariame pasaulyje; 4) identifikuoti X mokyklos 12 klasės mokinių turimą nuomonę apie katalikišką šv. Kalėdų šventimo tradiciją. Taikyti metodai: literatūros analizė, sintezė, kiekybinis empirinio tyrimo metodas ir statistinė duomenų analizė. Pirmojoje darbo dalyje atlikta šaltinių analizė atskleidė, kokios yra Katalikų Bažnyčioje šv. Kalėdų šventimo tradicijos. Joje nurodoma, kokios yra advento ir šv. Kalėdų liturgijos svarba, simbolių kilmė, istorija ir teologinė prasmė. Antrojoje darbo dalyje atskleista, kaip Kalėdos švenčiamos sekuliariame pasaulyje, pastebėta, kad Kalėdos tapo globalia švente ir dažnai krikščioniškas tradicijas keičia pasaulietinės. Trečiojoje darbo dalyje buvo atskleista, kaip X mokyklos 12 klasės mokiniai žino ir supranta šv. Kalėdų tradicijas pagal Katalikų Bažnyčią. Empirinis tyrimas atskleidė, kad didelė dalis mokinių nežino arba nesupranta katalikiškos šv. Kalėdų šventimo tradicijos. Tik maža dalis mokinių įvardijo, kad laikytis šių tradicijų jiems yra svarbu. Gauti tyrimo rezultatai paneigė tyrimo hipotezę.
The work analyzes the celebration of the Holy Christmas period according to the Catholic Church. In the context of today's society, old traditions are often replaced by new ones, so it is important to analyze whether people's traditions have changed during the celebration of St. Christmas. The object of research - celebrating the Christmas time according to the tradition of the Catholic Church. The aim of the thesis is to introduce the celebration of the Christmas time according to the Catholic Church tradition and identifying the attitudes of 12th grade students of school X towards it. The aims of the work is: 1) to present the Advent period according to the tradition of the Catholic Church; 2) to introduce the celebration of the Christmas time in accordance with the tradition of the Catholic Church; 3) to present the tendencies of Christmas celebration in the secular world; 4) to identify the opinion of the 12th grade students of school X about the Catholic tradition of celebrating Christmas. Applied methods: literature analysis, synthesis, questionnaire survey, statistical data analysis. The analysis of the sources in the first part of the work revealed the traditions of celebrating Christmas in the Catholic Church. It indicates the importance of the Advent and Christmas liturgy, the origin of the symbols, the history, and the theological meaning. The second part of the work reveals how Christmas is celebrated in the secular world, noting that Christmas has become a global celebration and that Christian traditions are often replaced by secular ones. The third part of the work revealed how the 12th grade students of school X know and understand the Christmas traditions according to the Catholic Church. Empirical research has revealed that a large proportion of students do not know or understand the Catholic tradition of celebrating Christmas. Only a small percentage of students indicated that following these traditions is important to them. The obtained research results refuted the research hypothesis.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131579
Appears in Collections:2021 m. (KTF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons