Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131536
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Silenkovienė, Kristina
Supervisor: Vasiliauskaitė, Aušra
Title: Švenčiausioji Trejybė – idealinis meilės santykio modelis šeimoje
Other Title: The Holy Trinity is the ideal model of love relationship in the family
Extent: 49 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Idealinis meilės santykio modelis;Ideal model of love relationship;Meilė;Love;Santykis;Relationship;Šeima;Family;Švenčiausioji Trejybė;Holy Trinity
Abstract: Baigiamojo darbo problema: Švenčiausioji Trejybė – idealinis meilės santykio modelis šeimoje yra aktuali tema šiandienos pasaulyje. Tačiau ši tema nėra pakankamai atskleista ir išryškinta taip, kad galėtų būti įtraukta į pastoracinės Katalikų Bažnyčios veiklą, sužeistų šeimų gydymui. Tad kyla probleminis klausimas, kaip šį trinitarinį Dievo meilės santykio modelį pritaikyti sužeistų šeimų gerovei ir gydymui? Darbo objektas: Švenčiausiosios Trejybės idealinis meilės santykio modelis. Darbo tikslas: Atskleisti Švenčiausiosios Trejybės kaip idealinį meilės santykio modelį šeimoje. Darbo uždaviniai: Atskleisti Švenčiausiosios Trejybės imanentiškumą. Išryškinti santuokinės meilės sampratą Katalikų Bažnyčios mokyme. Išgryninti tvarios šeimos meilės santykio principus. Išryškinti Švenčiausiosios Trejybės meilės santykio vaidmenį tvarios šeimos gyvenimui. Darbo metodai: Pirmajam uždaviniui spręsti pasitelkti struktūriniai, sisteminiai analizės ir sintezės metodai. Antrajam ir trečiajam uždaviniui spręsti naudojami aspektiniai ir struktūriniai analizės ir sintezės metodai. Ketvirtajam uždaviniui taikyti struktūriniai analizės ir sintezės metodai. Sintezės metodas bus taikomas pateikiant pastebėjimus, kurie kils iš analizės. Apibendrinimo metodas bus taikomas dalių pabaigoje ir išvados darbo pabaigoje. Darbo rezultatai: Pirmoje dalyje atskleisti Švenčiausiosios Trejybės asmenų bruožai pasireiškiantys Kūrinijos tvėrime, bei žmogaus išganymo istorijoje. Taip pat atskleistas Švenčiausiosios Trejybės imanentiškumas, kas vyksta Trejybės viduje, kaip ji tarpusavyje sąveikauja. Antroje dalyje išryškinta santuokinės meilės samprata pagal Katalikų Bažnyčios mokymą.ir išgryninti tvarios šeimos meilės santykio principai. Trečioje dalyje išryškintas Švenčiausiosios Trejybės meilės santykio vaidmuo tvarios šeimos gyvenimui. Išvados: Dievas savo vidinės Būties gelmėje nusprendęs komunikuoti save į išorę, išsiskleidžia Kūrinijoje kaip didžiausias Gėris. Vėliau Izraelio išganymo istorijoje apsireiškęs, kaip vienas Dievas Tėvas per gailestingos tėvystės prizmę. Galiausiai dieviškasis Sūnus žmonijai atskleidžia giliausią Trejybinio Dievo imanentiškumo slėpinį, kuris atsiveria Kristaus gyvenimo ir mirties slėpinyje ant Kryžiaus. Katalikų Bažnyčios mokymas atskleidžia pirmąjį ir pagrindinį tvarios šeimos meilės santykio principą, kad santuoka ir šeima yra prigimtinė Dievo meilės išraiška pasaulyje. Jėzus savo auka ant kryžiaus, ne tik sugrąžino santuokai ir šeimai prigimtinį jos kilnumą, bet ir pakėlė į sakramento garbę, kas ir yra antrasis tvarios šeimos meilės principas. Šeima savo giliausia prasme yra Trejybinės Dievo meilės šeimos atspindys. Kiekviena šeima, norinti tapti tvaria turi sekti Kristumi. Remiantis Įstatymu bei Šventosios Šeimos pavyzdžiu yra galimybė kurti tvarios šeimos modelį – Trejybinės Dievo meilės bendrystę, kadangi atsiskleidžia Švenčiausios Trejybės meilės santykio vaidmuo tvarios šeimos gyvenimui. Reikšminiai žodžiai: Idealinis meilės santykio modelis, meilė, santykis, šeima, Švenčiausioji Trejybė.
The problem of the final work: The Holy Trinity - the ideal model of the love relationship in the family is a relevant topic in today's world. However, this topic is not sufficiently revealed and highlighted to be included in the activities of the pastoral Catholic Church for the treatment of wounded families. So the problematic question is, how can this Trinitarian model of God’s love relationship be applied to the well-being and treatment of wounded families? The object of the work: The ideal model of love relationship of the Holy Trinity. The Aim of the work: To reveal the Holy Trinity as an ideal model of love relationship in the family. Tasks: To reveal the immanence of the Blessed Trinity. To highlight the concept of love in the teaching of the Catholic Church. To refine the principles of a sustainable family love relationship. To highlight the role of the love relationship of the Blessed Trinity in the life of a sustainable family. Working methods: Structural, systematic methods of analysis and synthesis were used to solve the first task. Aspects and structural methods of analysis and synthesis are used to solve the second and third tasks. Structural analysis and synthesis methods were applied to the fourth task. The synthesis method applied to provide observations of analysis. The generalization method applied at the end of the sections and at the end of the conclusion work. Results of the work: The first part reveals the characteristics of the persons of the Holy Trinity, which are manifested in the creation of Creation and in the history of human salvation. It also reveals the immanence of the Blessed Trinity, what is going on inside the Trinity, how it interacts with each other. The second part highlights the concept of marriage love according to the teachings of the Catholic Church. And refines the principles of a sustainable family love relationship. The third part highlights the role of the love relationship of the Blessed Trinity in the life of a sustainable family. Conclusions: God, determined to communicate himself to the outside in the depths of his inner Being, unfolds in Creation as the greatest Good. He later manifested himself in the history of Israel’s salvation as one God the Father through the prism of merciful parenthood. Finally, the divine Son reveals to mankind the deepest mystery of the immanence of the Trinity, which unfolds in the mystery of Christ's life and death on the Cross. The teaching of the Catholic Church reveals the first and fundamental principle of the relationship of sustainable family love, that marriage and the family are the natural expression of God’s love in the world. Jesus, by his sacrifice on the cross, not only restored marriage and the natural dignity of the family, but also elevated it to the honor of the sacrament, which is the second principle of sustainable family love. The family in its deepest sense is a reflection of the Trinitarian love family of God. Every family that wants to become sustainable must follow Christ. Based on the Law and the example of the Holy Family, there is an opportunity to create a model of a sustainable family - the communion of the Trinitarian love of God, as the role of the love relationship of the Blessed Trinity in the life of a sustainable family is revealed. Keywords: Family, Holy Trinity, ideal model of love relationship, love, relationship.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131536
Appears in Collections:2021 m. (KTF bak.)

Files in This Item:
kristina_silenkoviene_bd.pdf1.27 MBAdobe PDF   Until 2026-06-10View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.