Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131530
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Genienė, Erika
Supervisor: Šliužaitė, Vilma
Title: Krikščionių šeimos kaip namų bažnyčios samprata bibliniu ir teologiniu požiūriu
Other Title: The Biblical and theological understanding of the Christian family as a domestic church
Extent: 60 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Šeima;Samprata;Namų Bažnyčia;Biblinis požiūris;Teologinis požiūris;Family;Understanding;Domestic church;Biblical understanding;Theological understanding
Abstract: Šis darbas skirtas problemai, kuri išreiškiama klausimu - kokia krikščionių šeimos kaip namų Bažnyčios samprata bibliniu ir teologiniu požiūriu? Darbo objektas - krikščionių šeimos kaip namų Bažnyčios samprata bibliniu ir teologiniu požiūriu. Darbe keliamas tikslas - atskleisti šeimos kaip namų Bažnyčios sampratą bibliniu ir teologiniu požiūriu. Tikslui pasiekti iškelti tokie uždaviniai: pristatyti namų Bažnyčios ištakas Senajame Testamente; atskleisti šeimą kaip namų Bažnyčią Naujajame Testamente; atskleisti šeimos kaip namų Bažnyčios misiją ir kylančius iššūkius Katalikų Bažnyčios mokyme. Vadovaujantis tyrimo uždaviniais, darbą sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje žvelgiama į Senąjį Testamentą ieškant šeimos ištakų. Aptariant žmonių pirmąją santuoką ir šeimos sudarymą (sandora tarp Adomo, Ievos ir Dievo) pristatomas Dievo planas žmonijai: vyrui ir moteriai tampant vienu kūnu ir vienu žmogumi dėl žemės pripildymo ir valdymo bei giluminio žmogaus prigimties išsiskleidimo. Antrojoje dalyje šeima aptariama Naujojo Testamento šviesoje, pristatoma kaip namų Bažnyčia įgauna naują pašventinimą – per Jėzaus Kristaus išganomąjį darbą – žmonijos atpirkimą iš mirties ir nuodėmės vergijos, šeima kaip mažoji namų bažnyčia taip pat pakviečiama išgyventi šį atpirkimą. Galiausiai, trečiojoje dalyje aptariami vidiniai ir išoriniai iššūkiai, su kuriais lemta susidurti dažnai šeimai (kintanti kultūra, vertybių sampratos, elgesio praktikos, nuodėmės, ydų įsigalėjimas kasdienybėje ir kt.). Pristatomas Katalikų Bažnyčios mokymas, kaip reaguoti į šiuos iššūkius, t. y. gręžiantis į Kristaus pavyzdį, atpažįstant nuodėmingumą ir ieškant galimybių stiprinti šeimą kaip namų bažnyčią, drauge – stiprinti ir visuotinę Bažnyčią.
The object of the work is the biblical and theological understanding of the Christian family as a domestic church. The aim of the work is to reveal the concept of the family as a domestic Church from a biblical and theological point of view. To achieve this goal, the following objectives are set: to present the origins of the domestic Church in the Old Testament; to reveal the family as a domestic Church in the New Testament; and to reveal the mission of the family as a domestic Church and the challenges it poses in the teaching of the Catholic Church. In accordance with the objectives of the study, the work is divided into three parts. The first part looks at the Old Testament in search of the origins of the family. The first human marriage and the formation of the family (the covenant between Adam, Eve and God) are discussed, and God's plan for humanity is presented: man and woman becoming one flesh and one human being for the sake of the filling and governing of the earth and the profound unfolding of human nature. In the second part, the family is discussed in the light of the New Testament, how the domestic Church receives a new sanctification - through the redemptive work of Jesus Christ - the redemption of humanity from the bondage of death and sin, and how the family, as the little domestic Church, is also invited to experience this redemption. Finally, the third part deals with the internal and external challenges that the family is often destined to face (changing culture, concepts of values, behavioural practices, the pervasiveness of sin and vice in daily life, etc.). The teaching of the Catholic Church on how to respond to these challenges is presented, by looking to the example of Christ, by recognizing sinfulness, and by seeking ways to strengthen the family as a domestic Church, and thus to strengthen the universal Church.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131530
Appears in Collections:2021 m. (KTF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons